Πρώτο Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδ/λίας

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Επιχειρηματική Οικονομική

30

3

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά

30

4,5

Διοικητική Λογιστική

30

4,5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

30

4,5

Διοίκηση Παραγωγής & Εφοδιασμού

30

4,5

Εταιρική Διακυβέρνηση

30

4,5

Μάρκετινγκ

30

4,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ECTS

 

30

 

Δεύτερο Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδ/λίας

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Διαχείριση Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη

30

5

Στρατηγική και Πολιτική Επιχειρήσεων

30

5

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών

30

5

Διαχείριση Κλιματικών Κινδύνων και Ευκαιριών

30

5

Μάθημα Επιλογής

20

2,5

Μάθημα Επιλογής

20

2,5

Μάθημα Επιλογής (Θερινός Κύκλος)

20

2,5

Μάθημα Επιλογής (Θερινός Κύκλος)

20

2,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ECTS

 

30

 

Τρίτο Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδ/λίας

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ECTS

 

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

 

90

 

Μαθήματα Επιλογής

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδ/λίας

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

ESG και Επιχειρηματική Στρατηγική

20

2,5

Ειδικά Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής

20

2,5

Επιχειρήσεις, Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Νομισματική Πολιτική

20

2,5

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

20

2,5

Ανάλυση Αποφάσεων και Αξιολόγηση Κινδύνου

20

2,5

Σύγχρονα Νομικά Θέματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

20

2,5

Άντληση Κεφαλαίων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

20

2,5

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

20

2,5

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

20

2,5

Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις

20

2,5

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων

20

2,5

Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

20

2,5

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση

20

2,5

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

20

2,5

Επιχειρηματικές προβλέψεις

20

2,5

Επιχειρηματική Αναλυτική

20

2,5

Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας

20

2,5