Όραμα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί η εδραίωσή του ως ένα από τα  κορυφαία Τμήματα ΟΔΕ, με διεθνή αναγνώριση, που θα ηγείται σε εθνικό επίπεδο στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

 

Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

 1. H προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων διοίκησης με αξίες.
 2. H ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 3. H διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας.
 4. H ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι σε θέση να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 5. H διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας.
 6. H προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ ’αποστάσεως).
 7. H προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

 

Στρατηγική Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Όλα τα μέλη του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών, που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του. Σε εναρμόνιση με τη Στρατηγική του Ιδρύματος, οι στρατηγικοί άξονες και οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Την παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής και τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, όλων των κύκλων, στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στη διάπλαση επιστημόνων με αξίες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων ερευνητικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.
  • Στην ανάδειξη και διάχυση του επιτελούμενου έργου (εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού) στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία.
  • Στην ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
  • Στον εκσυγχρονισμό των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, σύμφωνα με τις νέες ερευνητικές τάσεις και τις εξελίξεις στους επιστημονικούς τομείς.
  • Στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Τμήματος στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης γνώσης στα επιστημονικά πεδία της Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Μάνατζμεντ, του Μάρκετινγκ, της Παραγωγής, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών.
  • Στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους ακαδημαϊκού προσωπικού.
  • Στην παροχή κινήτρων για αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας. 
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης προς τους φοιτητές. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στην προώθηση της αναλυτικής, συνθετικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών/τριών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
  • Στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, με έμφαση στις Τ.Π.Ε. και στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην γνώση.
  • Στην ενίσχυση του ρόλου της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).
  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού επικαιροποίησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών, όλων των κύκλων, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα διεθνή πρότυπα.
  • Στη ανάπτυξη ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών δράσεων (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Θερινά Σχολεία κ.α.) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα προσελκύουν διεθνείς φοιτητές.
 • Την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ενίσχυση και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.
  • Στην ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού.
  • Στη διαμόρφωση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ανάπτυξη μέσων προς το σκοπό αυτό.
  • Στην ενίσχυση του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή.
  • Στην προσέλκυση οικονομικών πόρων για την υποστήριξη υποτροφιών και την οικονομική στήριξη φοιτητών.
  • Στην ενίσχυση του ρόλου της εσωτερικής αξιολόγησης, εμπλέκοντας ενεργά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα ως μοχλό βελτίωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος.
 • Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εντονότερη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την παραγωγή. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος και στην προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού.
  • Στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας και στην αύξηση της ερευνητικής απόδοσης του Τμήματος.
  • Στην ενίσχυση των νέων ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μελών του διδακτικού προσωπικού για την παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών.
  • Στην προώθηση των ενδοτμηματικών και διατμηματικών ερευνητικών συνεργασιών.
  • Στην ενίσχυση ερευνητικών συνεργασιών με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.
  • Στην ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με τους παραγωγικούς φορείς και στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
  • Στη διάχυση των ερευνητικών επιτευγμάτων του Τμήματος.
 • Τη εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, με επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκούς, και άλλους φορείς. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενίσχυση της προσέλκυσης φοιτητών/τριών υψηλού δυναμικού.
  • Στην ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά Τμήματα διεθνούς βεληνεκούς.
  • Στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών με αξιοποίηση των δράσεων Erasmus(+).
  • Στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων μαθημάτων για φοιτητές/τριες Erasmus(+) που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.
  • Στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινότητας αποφοίτων (alumni) του Τμήματος. 
 • Την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών.
  • Στην αξιοποίηση πρόσθετων πόρων για τη διασφάλιση της ευρωστίας του Τμήματος, μέσα από συνεργασίες, πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. 
 • Την ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς φορείς για τη μεταφορά γνώσης προς όφελος της αντιμετώπισης κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.
  • Στην ανάπτυξη ‘Γεφυρών Επιχειρηματικότητας’ με την τοπική επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ισχυρής επικοινωνιακής στρατηγικής.