Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και ακολουθούνται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Τέλος, πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κρίθηκε πως συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ (η οποία μετονομάστηκε σε ΕΘΑΑΕ) και έλαβε Πιστοποίηση για τέσσερα έτη από 14-11-2019 έως 13-11-2023.

 

Απόφαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΠΠΣ (ΑΔΙΠ)

Τελική Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ