Πρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων ανά διετία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος και Αντιπρόεδρος ο Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης.


Γενική Συνέλευση

Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Τμήματος,

β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,

γ)τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα,

δ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, αν ο συνολικός αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40),

ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και

στ) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.


Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Γ. Σ. Τέτοιες επιτροπές είναι:

  • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.
  • Η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων.
Γραμματέας

Γραμματέας του Τμήματος είναι η Κυριακή Σταυριανίδου.