Τίτλος:
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διευθυντής ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Γραφείο:
402 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA). Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σήμερα, διδάσκει αρκετά  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα. Προηγουμένως, εργάσθηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών (Business Plans & Feasibility Studies), στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στην Επιχειρηματικότητα. Έχει πάνω από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων ενώ είναι συν-συγγραφέας δύο Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. Κάποιες από τις εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά Journal of Cleaner Production, International Journal of Innovation and Technology Management, Technological Forecasting and Social Change, Marine Pollution Bulletin, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, Transportation Research: Part D, Energy Economics, Information Systems Management κλπ. Έχει πλήθος ετεροναφορών (citations) ενώ είναι τόσο κριτής (reviewer) σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά όσο και μέλος σε Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων. Επίσης, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Έργων. Στο παρελθόν, υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ σήμερα είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ).

 
Διδασκαλία
 1. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας (2ο εξάμηνο)
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος (3ο εξάμηνο)
 3. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (5ο εξάμηνο)
 4. Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών (8ο εξάμηνο)
 5. Διαχείριση Ενέργειας (Επιλογής)
 
Δημοσιεύσεις

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Journals)

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Journals)

 1. Georgakellos, D.A., (2002), The environmental impacts of packaging: A Life Cycle Assessment of beer containers in Greece, Environmental Science and Pollution Research International, Vol.3, Special Issue 3, pp 107.
 2. Georgakellos, D.A., (2002), LCA as a tool for environmental management: A Life Cycle Inventory case study from the Greek market Global Nest: The International Journal, Vol. 4, No. 2-3, pp 93-106.
 3. Georgakellos, D.A., (2005), Evaluation of life cycle inventory results using critical volume aggregation and polygon-based interpretation, Journal of Cleaner Production, Vol. 13, pp 567-582.
 4. Georgakellos, D.A., (2005), Technology selection from alternatives: A scoring model for screening candidates in equipment purchasing, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 2, 1-18.
 5. Georgakellos, D.A., (2005), Considering environmental externalities in technology selection: the Case of Urban Buses for Athens, American Journal of Applied Sciences, Vol. 2, pp 387-393.
 6. Géorgakèllos, D.A., (2005), Les éléments nécessaires pour la gestion d’un projet de micro-centrale hydroélectrique: L’étude de cas d’une PCH en Grèce, Revue des Energies Renouvelables (Parainage Scientifique UNESCO), Vol. 9, No. 1, pp 53-62.
 7. Georgakellos, D.A., Macris, A.M., (2005), An Environmental Decision Support System Based on a Multidimensional Prototype, Journal of Computer Science, Vol. 1, No. 2, pp 225-231.
 8. Georgakellos, D.A., (2006), The economic effects of environmental externalities in electricity generation: The case of a Greek thermal station, WSEAS Transaction on Environment and Development, Vol. 2, Issue 6, pp 859-866.
 9. Georgakellos, D.A., (2006), Environmental assessment of technology investments using the LCA Polygon framework, WIT Transactions on Ecology and Environment, Vol. 98, pp 119-128.
 10. Macris, A.M, Georgakellos, D.A., (2006), A new teaching tool in education for sustainable development: Ontology-based multimedia threads for environmental training, Journal of Cleaner Production, Vol. 14, pp 855-867.
 11. Georgakellos, D.A., (2006), The Use of the LCA Polygon Framework in Waste Management, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 17, No. 4, pp 490-507.
 12. Paravantis, J.A., Georgakellos, D.A., (2007) Trends in Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions of Passenger Cars and Buses, Technological Forecasting and Social Change: An International Journal, Vol. 74, pp 682-707.
 13. Georgakellos, D.A., Pekka-Economou, V., (2007), Considering organization’s effectiveness in business plans: An approach for human resources performance evaluation, European Journal of Economic, Finance and Administrative Studies, Vol. 9, pp. 6-14.
 14. Georgakellos, D.A., (2007), External cost of air pollution from thermal power plants: Case of Greece, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 1, No. 3, pp 257-272.
 15. Georgakellos, D.A., (2007), The use of deposit-refund framework in port reception facilities charging systems, Marine Pollution Bulletin, Vol. 54, pp. 508-520.
 16. Georgakellos, D.A., (2007), Environmental Technology Acquisition: A Decision Support System, International Journal of Applied Systems Studies, Vol. 1, No. 3, pp 267-279.
 17. Macris, A.M., Georgakellos, D.A., (2008), A business plans training tool based on the Semantic Web principles, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5288, pp 225-233.
 18. Georgakellos, D.A., (2008), A Polygon-based environmental appraisal of new efficient vehicle technologies combined with renewable energy sources, Transportation Research: Part D, Vol. 13, pp 283-288.
 19. Georgakellos, D.A., Macris, A.M., (2009), Application of the Semantic Learning Approach in the Feasibility Studies Preparation Training Process, Information Systems Management, Vol. 26, pp 231-240.
 20. Georgakellos, D.A., (2010), Evaluation of the environmental damages caused by nitrogen oxides formed in power plants using lignite as energy carrier, Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 17, No. 4, pp 453-462.
 21. Georgakellos, D.A., (2010), Impact of a possible environmental externalities internalization on energy prices: The case of greenhouse gases from the Greek electricity sector, Energy Economics, Vol. 32, Issue 1, pp 202-209.
 22. Macris, A.M., Georgakellos, D.A., (2010), Ontology-based gap analysis for technology selection: A knowledge management framework for the support of equipment purchasing processes, Springer Communications in Computer and Information Science, Vol. 112, pp 201-213.
 23. Georgakellos, D.A., (2011), Determining the level of subsidies for environmental friendly technology vehicles, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.10, No. 10, pp 1495-1502.
 24. Georgakellos, D.A., (2012), Climate change external cost appraisal of electricity generation systems from a life cycle perspective: The case of Greece, Journal of Cleaner Production, Vol. 6, No2, pp 81-88.
 25. Georgakellos, D.A., Polychronidou, E., Florou, C., (2012), The carbon dioxide life cycle footprint of battery-powered electric vehicles using electricity from biomass-fired power plants in Greece, International Journal of Energy, Vol. 2, No.6, 81-88.
 26. Bersimis, S., Georgakellos, D.A., (2013), A Probabilistic framework for the evaluation of products’ environmental performance using Life Cycle Approach and Principal Component Analysis, Journal of Cleaner Production, 42, 103-115.
 27. Nannos, N., Bersimis, S., Georgakellos, D.A., (2013), Evaluating climate change in Greece through the insurance compensations of the rural production damages, Global and Planetary Change, Vol. 102, pp 51-66.
 28. Glavopoulos, E., Bersimis, S., Georgakellos, D., Sfakianakis, M., (2014), Investigating the factors affecting companies’ attitudes towards CSR and CER during the fiscal crisis in Greece, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 57, No 11, 1612-1641.
 29. Rentizelas, A., Georgakellos, D.A., (2014), Incorporating life cycle external cost in optimization of the electricity generation mix, Energy Policy, Vol. 65, 134-149.
 30. Gkatsou S., Kounenou M., Papanagiotou P., Seremeti D., Georgakellos D., (2104), The impact of green energy on employment: A preliminary analysis, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5 No. 1, 29-41.
 31. Korakaki, M., Georgakellos, D., (2014), Feasibility evaluation οf a biodiesel plant fed by recycled edible oils comparing two alternative production technologies, Global Nest: The International Journal, Vol. 16 No. 6, 1019-1028.
 32. Georgakellos, D., Papakonstantinou, M., (2014), How small hotels would penetrate in the all-inclusive market: An alternative approach, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 9, Nο 1, 93-112.
 33. Agapitou, C., Deftou, E., Frantzi, C., Stamatopoulou, M., Georgakellos, D., (2014), Car-Sharing as an Environmental Policy Tool: A Preliminary Analysis, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No 10(1), 38-43.
 34. Papageorgiou, A., Skordoulis, M. Trichias, C., Georgakellos, D., Koniordos, M., (2015), Emissions Trading Scheme: Evidence from the European Union Countries, Communications in Computer and Information Science, Vol. 535, 204-215.
 35. Bersimis, S., Degiannakis, St., Georgakellos, D., (2017), Real-time monitoring of carbon monoxide using value-at-risk measure and control charting, Journal of Applied Statistics, Vol. 44, No 1, 89-108.
 36. Vougioukli, A.-Z., Didaskalou, E. Georgakellos, D., (2017), Financial Appraisal of Small Hydro-Power Considering the Cradle-to-Grave Environmental Cost: A Case from Greece, Energies, Vol. 10, No 4, 430-450.
 37. Agapitou, C., Bersimis, S., Georgakellos, D., (2018), Appraisal of CRM Implementation as Business Strategy Option in times of Recession: The Role of Perceived Value and Benefits, International Journal of Business Science and Applied Management, Vol. 12, No 1, 1-14.
 38. Fousteries, A., Didaskalou, E., Tsogkas, M., Georgakellos, D., (2018), The Environmental Strategy of Businesses as an Option under Recession in Greece, Sustanaibility, Vol. 10, 4399, 1-19.

Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (1998), Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών στις μελέτες της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Δελτίο Παν. Συλλόγου Διπλ. Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων, Νο 306, σελ. 40-47.
 2. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (1998), Συγκριτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης φιαλών νερού της ελληνικής αγοράς με την μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Σειρά IV, Τόμος 18, Τεύχος 2, σελ. 35-47.
 3. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (1999), Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Ένα συστηματικό όργανο στη διαχείριση του περιβάλλοντος, Περιοδικό Σπουδαί, Τόμος 49, Τεύχος 1-4, σελ. 126-158.
 4. Georgakellos, D.A., (2001), Energy demand analysis of the iron and steel industry – Present situation and future trends in European Union, Mineral Wealth, No 120, pp 19-32.
 5. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Η αειφορία εφικτός στόχος ή ουτοπική θεωρία; Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 8, Τεύχος 2, σελ. 91-102.
 6. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην αειφόρο  ανάπτυξη, Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Τεύχος 154, σελ. 14-19.
 7. Georgakellos, D.A., (2005), The use of Streamlined LCA for the environmental assessment of plastics recycling: The case of a PVC container, Spoudai of Economics and Business, Vol. 55, No. 1, pp 31-46.
 8. Πυροβολάκης, Α., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2005), Εκτίμηση Κύκλου Ζωής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Τυπικό Ελληνικό Πετρελαϊκό Σταθμό, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Σειρά IV, No 1-2, σελ. 67-80.
 9. Μαρκέλλου, Ο., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2006), Οικονομοτεχνική ανάλυση και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επέκτασης της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας «Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό», Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 3, σελ. 1-22.
 10. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Η Βιομηχανία Παραγώγων Πετρελαίου και Άνθρακα στην Ελλάδα:  Ανάλυση Δομής και Αξιολόγηση της Σημασίας για την Ελληνική Οικονομία, Ορυκτός Πλούτος, Νο 142, σελ. 19-36.
 11. Χρυσάγης, Π., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Οικονομοτεχνική Ανάλυση Μονάδας Παραγωγής Η/Ε από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 5, σελ. 1-32.
 12. Georgakellos, D.A., (2007), Considering the monetary value of consequences on Quantitative Risk Assessment: A case study, Statistical Review, Vol. 2, No. 1, pp 100-111.

International and Greek Scientific Conferences

 1. Γεωργακέλλος, Δ.Α., Σαργιάνος, Ν., Μπεργελές, Γ., (1991), Συγκριτική Αξιολόγηση προτύπων παραγωγής NOx σε εστίες κονιοποιημένου άνθρακα, 2ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μόλυβος Λέσβου, Σεπτέμβριος 1991.
 2. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (1999), Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής με την μέθοδο του Πολυγώνου, 3ο Διεθνές Συνέδριο Heleco’ 99, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1999.
 3. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2000), Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Συνέδριο «Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας», Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 18-19 Οκτωβρίου 2000.
 4. Georgakellos, D.A., (2001), Evaluation of the environmental effects that occur at the transportation stages of a product life-cycle using Life Cycle Assessment, International Conference on Shipping: Technology and Environment, University of Piraeus, Department of Maritime Studies, Piraeus, 10-12 September 2001.
 5. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Τα οικονομικά κίνητρα στη διαχείριση των αποβλήτων: Η περίπτωση των επιστρεπτέων προκαταβολών, 1ο Συνέδριο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων για Βιώσιμη Ανάπτυξη», Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, 28.02.02 – 01.03.02.
 6. Georgakellos, D.A., (2002), The environmental impacts of packaging: A Life Cycle Assessment of beer containers in Greece, 8th FECS Conference on Chemistry and the Environment: Chemistry for a Sustaining World, The Federation of European Chemical Societies, The Association of Greek Chemists, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 31 August - 4 September 2002.
 7. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, 7ο Εθνικό Συνέδριο «Ήπιες Μορφές Ενέργειας», Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής και Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών, Πάτρα, 6 - 8 Νοεμβρίου 2002.
 8. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2003), Τεχνικές οικονομικής αποτίμησης της περιβαλλοντικής αξίας: Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση, 4ο Διεθνές Συνέδριο Heleco’ 03, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2003.
 9. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2003), Εκτίμηση της επίδρασης της ανακύκλωσης στην περιβαλλοντική απόδοση περιέκτη από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ και Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας, Αθήνα, 15–17  Μαρτίου 2003.
 10. Georgakellos, D.A., (2006), The marginal external cost of electricity coming from a typical oil power plant in Greece 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, and Sustainable Development, Vouliagmeni, Greece, July, 11-13, 2006, Conference Proceedings, pp 234-238.
 11. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Οικονομοτεχνική αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών: Μεθοδολογία και υπόδειγμα εφαρμογής, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΔΜ-Η, Αθήνα 16-18 Μαΐου 2007.
 12. Διβόλη, Β., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Η συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές διατάξεις και οι επιπτώσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, 3ο Εθνικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Ερευνών (ΕΕΣΜ), Πειραιάς 26-28 Μαΐου 2007.
 13. Πρίφτης, Δ., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Εμπορεύσιμα δικαιώματα ρύπανσης και «Νέα Αγορά», 3ο Εθνικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Ερευνών (ΕΕΣΜ), Πειραιάς 26-28 Μαΐου 2007.
 14. Χατζηφώτη, Ν., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2007), Μέτρηση της επίδοσης νέων προϊόντων των επιχειρήσεων (Measuring new product development performance of socioeconomic structures), 3ο Εθνικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Ερευνών (ΕΕΣΜ), Πειραιάς 26-28 Μαΐου 2007.
 15. Διβόλη, Β., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2009), Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Περιβαλλοντική Νομοθεσία: οι Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας και Επιχειρήσεων, 3ο  Διεθνές Συνέδριο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μία κοινωνία μηδενικών αποβλήτων», ΕΕΔΣΑ, Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2009.
 16. Georgakellos, D.A., (2010), Considering the external cost in environmental policy appraisal: A case study from the transport sector, 3rd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Department of Accounting and Finance, Skiathos island, 26-27 August 2010.
 17. Georgakellos, D.A., Tsogas, M., Didaskalou, E., (2010), Economic perspectives of demand and supply of green electricity, 2nd European Asian Economics, Finance, Econometrics and Accounting Conference, Beijing, 7-11 September 2010.
 18. Georgakellos, D.A., Didaskalou, E., (2011), Developing a decision making framework for energy efficiency planning in industry, 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, Greece, March 16-17, 2011.
 19. Evangelopoulou, S., Lalla, E.-G., Tsekouras, S., Georgakellos, D.A., (2011), Eco-labelling in the era of ‘green’ economy: A critical overview, 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, Greece, March 16-17, 2011.
 20. Christianou, F., Tsadilas, G., Tsakalaki, C., Georgakellos, D.A., (2011), Sustainability in the food industry, 7th International Conference of Hellenic Society of Systemic Studies, Athens, Greece, May 4-7, 2011.
 21. Divoli, V., Georgakellos, D.A., (2011), Climate change and systemic change of business strategy, 7th International Conference of Hellenic Society of Systemic Studies, Athens, Greece, May 4-7, 2011.
 22. Florou, C., Polychronidou, E., Georgakellos, D.A., (2012), Assessing global warming economic impacts through a life cycle approach: The case of biomass-fired power generation systems in Greece, 6th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine (EDEB '12), Vouliagmeni, Greece, March 7-9, 2012.
 23. Tsogas, M.H., Papastathopoulou, P., Georgakellos, D.A., Armyra, M., (2012), Athens in the eye of the beholder: A city in turmoil through the eyes of residents and tourists, 2nd AHTMMC, Corfu, Greece, May 31- June 3, 2012.
 24. Κορακάκη, Μ., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2012), Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων από ανακυκλωμένα βρώσιμα έλαια, 23o Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), Αθήνα, 12-14 Σεπτεμβρίου, 2012.
 25. Καράλη, Μ., Μαρκόπουλος, Ι., Πολίτη, Δ., Τρίγκας, Μ., Τσιαφογιάννη, Σ., Γεωργακέλλος, Δ., (2013), Αξιολόγηση περιβαλλοντικής ποιότητας τροφίμων: Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA) chips πατάτας, 9ο Συνέδριο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα 23-25 Μαΐου 2013.
 26. Didaskalou, D.A., Georgakellos, D.A., (2013) Green practices in hotel industry: a case study of adopting energy savings measures, 5th International Scientific Conference on “Tourism trends and advances in the 21st century”, Island of Rhodes, Greece, May, 30 - June, 2, 2013.
 27. Tsogas, M., Georgakellos, D.,  Papastathopoulou, P., (2013), Public policy decisions on green electricity: The consumer’s perspective, EMAC 2013, Istanbul, Turkey, June, 4-6, 2013.
 28. Georgakellos, D.A., Didaskalou, D.A., (2014) Life cycle external cost of green electricity: The case of Greek power plants, 2014 International Conference on Environmental Science and Geoscience (ESG '14), Venice, Italy, March, 15-17, 2014.
 29. Fousteris, A., Georgakellos, D.A., (2014), The impact of the economic crisis on the quality of the natural environment and sustainability of business in Greece: A preliminary analysis, 10th International Conference of Hellenic Society of Systemic Studies: Systemic Entepreneurship, Innovations, Business, Growth, Athens, Greece, May, 29-31, 2014.
 30. Divoli, V., Georgakellos, D.A., (2014), Green entrepreneurship tools and their implementation in SMEs: The case of BIOPIRAEUS, 10th International Conference of Hellenic Society of Systemic Studies: Systemic Entepreneurship, Innovations, Business, Growth, Athens, Greece, May, 29-31, 2014.
 31. Makri, A.-M., Georgakellos, D.A., (2014), The ‘green’ approach in Systemic Entrepreneurship: The role of Life Cycle Analysis as a management tool in Environmental Systems, 10th International Conference of Hellenic Society of Systemic Studies: Systemic Entepreneurship, Innovations, Business, Growth, Athens, Greece, May, 29-31, 2014.
 32. Dede, D., Bersimis, S., Georgakellos, D., (2014), A Probabilistic Framework for the Evaluation of the Environmental Performance in Wine Industry, Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisbon, Portugal, June, 11-14, 2014.
 33. Agapitou, C., Bersimis, S., Georgakellos, D., Georgopoulos, N., (2014), Statistical Modeling of Companies’ Perceptions on CRM Implementation, Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisbon, Portugal, June, 11-14, 2014.
 34. Agapitou, C., Bersimis, S., Georgakellos, D., (2017), CRM Implementation and Performance Model:The case of Greek Companies" Perceptions during the fiscal crisis, EMAC 46th Annual Conference, Groningen, Holland, 2017.
 35. Didaskalou, D.A., Georgakellos, D.A., (2017), Feasibility assessment of photovoltaic systems, 1st International Scientific Conference on Economic Sciences: “Albanian and the International Financial System. Present and Future”, Logos University, Tirana, Albania, March 17, 2017.
 36. Tsogas, M., Kyriakou, M., Georgakellos, D., (2018), Attractiveness of Green Buildings as Housing Alternatives: The Effect of Perceived Value, EMAC 47th Annual Conference, Glasgow, UK, May, 29 – June 1, 2018.
 37. Tachimtzaki, E., Georgakellos, D., (2018), Energy Management Implementation in Greek Enterprises: A preliminary Approach, International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ISCTEM)”, Havana, Cuba, October 22-23, 2018.

Επιστημονικές Επετηρίδες

 1. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (1998), Συσκευασία και περιβάλλον: Εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στα υλικά συσκευασίας, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Βασ. Σαρσέντη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 2. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2000), Η χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στο κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Μ. Ραφαήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 3. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2001), Ενεργειακή ανάλυση βιομηχανικών συστημάτων: Η συμμετοχή των καυσίμων και των λοιπών πηγών ενέργειας, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Δ. Κοδοσάκη, Παν. Πειραιώς.
 4. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων: Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση, Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Λ. Νικολάου - Σμοκοβίτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 5. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2002), Σχεδίαση για το περιβάλλον: Ανάλυση των βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον συσκευασίας, Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Λ. Νικολάου - Σμοκοβίτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 6. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2003), Η θεσμική οργάνωση και λειτουργική δομή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά την μετάβαση της στον ελεύθερο ανταγωνισμό, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Α. Λάζαρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 7. Géorgakèllos, D.A., (2006), La technologie, facteur primordial à la gestion des ressources naturelles: Le cas de l’oxygénation de l’eau en aquaculture, Volume in Honour of Late Professor Ch. Naoum, University of Piraeus.
 8. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (Υπό έκδοση), Η συμβολή της Ενεργειακής Επιθεώρησης στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας με στόχο την Περιβαλλοντική Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Κ. Δερβιτσιώτη, Παν. Πειραιώς.
 9. Γεωργακέλλος, Δ.Α., (Υπό έκδοση), Η Είσοδος του Φυσικού Αερίου στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα: Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Κ. Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 10. Ταχμιτζάκη, Ε., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2011), Η Ελληνική και διεθνής ενεργειακή πολιτική: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Θ. Παναγόπουλου, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα.
 11. Georgakellos, D.A., (2012), Environmental management and economic growth: An overview of waste issues in the North Sea Region, Volume in Honour of Emeritus Professor S. Karvounis, University of Piraeus.
 12. Florou, C., Polychronidou, E., Georgakellos, D.A., (2012), Facts and Myths about Global Warming: A preliminary Analysis, Volume in Honour of Emeritus Professor S. Karvounis, University of Piraeus.
 13. Adamidou, D., Farasoglou, E., Kontoulis, D., Georgakellos, D.A., (2012), Environmental Education for a Sustainable Society: The case of Greece, Volume in Honour of Emeritus Professor S. Karvounis, University of Piraeus.
 14. Tachmitzaki, E., Georgakellos, D.A., (2012), Nuclear energy’s contribution to tackle climate change and co2 emissions from nuclear generation through life cycle perspective, Volume in Honour of Emeritus Professor S. Karvounis, University of Piraeus.
 15. Διβόλη, Β., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2012), Πράσινη επιχειρηματικότητα: τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τα εργαλεία εφαρμογής, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Σ. Καρβούνη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 16. Korompili N., Georgakellos D., (in press), A critical overview of Corporate Social Responsibility: A primary appraisal, Volume in Honour of Emeritus Professor E. Kondilis, University of Piraeus.
 17. Veldes P., Kounali C., Lagka G., Merkouraki V., Georgakellos Dimitrios, (in press), Global warming: Facts and myths, Volume in Honour of Emeritus Professor E. Kondilis, University of Piraeus.
 18. Grivas M., Zikou I., Komninos E., Makri A.-M., Georgakellos D., (in press), Similarities and differences among EMS (ISO 14001 & EMAS), Volume in Honour of Emeritus Professor E. Kondilis, University of Piraeus.
 19. Γιουλούντα,Α., Καρβουνίδη, Δ.,Μιχελαράκη, Φ., Μπούκα, Α., Χαραυγιά, Α., Γεωργακέλλος, Δ., (2017), Η τάση της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς της Ελλάδας: Η περίπτωση των Επτανήσων, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 20. Διδασκάλου, Ε., Αγαπητού, Χ.,  Γεωργακέλλος, Δ., (2017), Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία τσιμέντου: Αξιοποίηση της τεχνικής εννοιολογικής χαρτογράφησης ως εργαλείο επικοινωνίας με τους συμμέτοχους, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 21. Φουστέρης, Α., Γεωργακέλλος, Δ.Α., (2017), Περιβάλλον & οικονομική ανάπτυξη: Επανεξέταση της θεωρίας και των εμπειρικών μελετών, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Συγγράμματα
 1. Σ. Κ. Καρβούνης και Δ. Α. Γεωργακέλλος (2016). «Διαχείριση του Περιβάλλοντος – Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς, Σύγγραμμα, σελ. 890.
 2. Σ. Κ. Καρβούνης και Δ. Α. Γεωργακέλλος (2016). «Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Ασκήσεις, Υποδείγματα, Μελέτες Περιπτώσεων». Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς, Σύγγραμμα, σελ. 511.
 3. D. Georgakellos (2016). «Life Cycle Analysis as a Management Tool in Environmental Systems», in An Integrated Approach to Environmental Management, edited by D. Sarkar, R. Datta, A. Mukherjee, R. Hannigan. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, pp. 441-464.
 4. Δ. Α. Γεωργακέλλος και Σ. Κ. Καρβούνης (2015). «Διαχείριση Τεχνολογίας – Ο δρόμος για την Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηματική Επιτυχία». Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς, Σύγγραμμα, σελ. 983.
 
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ