«Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, ασπάζονται το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετούν κοινές πολιτικές και πρακτικές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης».

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα. Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς.

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, συνάδει με τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί την αποστολή του και υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας για τη συνεχή βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, της ερευνητικής του δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος στοχεύει στην επίτευξη της Αποστολής και της Στρατηγικής του. Αναπόσπαστο μέρος αυτής αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας. Όλα τα μέλη του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών, που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι προσηλωμένο στο να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του επιτυγχάνονται. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση και τη συνεργασία του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος:

 1. πραγματοποιείται στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας,
 2. εναρμονίζεται με τη πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και συντάσσεται με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο,
 3. αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 4. εξειδικεύεται και παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Για την υλοποίηση και την εφαρμογή της, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες, που θα υποστηρίζουν:

 • τη διαμόρφωση κατάλληλης δομής και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η διασφάλιση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Τα μέλη της ΟΜΕΑ, συμβάλλουν:

 1. Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος (όταν κριθεί απαραίτητο).
 3. Στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος
 4. Στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί.
 5. Στη διεκπεραίωση της Εσωτερικής αξιολόγησης.

Μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του.