Όραμα

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων «Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MBA in Sustainability) στοχεύει στην εδραίωσή του ως ένα από τα κορυφαία Μεταπτυχιακά Προγράμματα, με διεθνή αναγνώριση, το οποίο θα εξελίσσεται συνεχώς και θα ηγείται στη διαμόρφωση στελεχών διοίκησης που θα είναι καταλύτες στη χάραξη και υιοθέτηση πολιτικών που συνδυάζουν την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Αποστολή

Αποστολή μας είναι, η παροχή σύγχρονης γνώσης υψηλής στάθμης στο πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων και της βιώσιμη ανάπτυξης. Γνώση που καλλιεργεί και αναπτύσσει επιχειρηματικές δεξιότητες., διαμορφώνει ηγέτες οργανισμών και οικονομικών μονάδων με όραμα και υπευθυνότητα προς τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας για τη  δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είμαστε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη και διάδοση πρωτοποριακών γνώσεων, εννοιών και εργαλείων στα επιστημονικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης, και της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτόμου σκέψης και της ανταγωνιστικότητας, της αυτόβουλης δράσης.

 

Αξίες

Οι αξίες που καθοδηγούν τη δέσμευσή μας για επίτευξη του οράματός μας και της αποστολή μας είναι:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία
 • Εξασφάλιση σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών για όλους
 • Ηγετική και καινοτομική αντίληψη.
 • Αναλυτική και Κριτική σκέψη
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας και ακεραιότητα
 • Λογοδοσία και διαφάνεια.
 • Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
 • Προώθηση συνεργατικού πνεύματος
 • Εξωστρέφεια και αναζήτηση των διεθνών τάσεων
 • Ενθάρρυνση του επιστημονικού διαλόγου μέσω στοιχείων και δεδομένων
 • Διαρκής Βελτίωση