Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ33
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το παρόν μάθημα εστιάζει στη παρουσίαση των σημαντικότερων εννοιών της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, ως επιμέρους στοιχεία των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications). Αρχικά, αναπτύσσονται τα κυρίαρχα υποδείγματα και οι στρατηγικές επικοινωνίας υπό το πρίσμα της θεμελίωσης ενός προγράμματος ολοκληρωμένων επικοινωνιών. Εν συνεχεία, παρατίθενται οι επιμέρους αποφάσεις διαφημιστικής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό μηνυμάτων και στην επιλογή μέσων. Η ενότητα της διαφήμισης ολοκληρώνεται με την εξέταση των διαφημιστικών επιδράσεων στο ακροατήριο και των μεθόδων ελέγχου της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος αφορά στη παράθεση εισαγωγικών εννοιών στις δημόσιες σχέσεις και ειδικότερα στα διαφορετικά ακροατήρια, στις τακτικές «πρόληψης» και «αντίδρασης», καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσα από την επισκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση καλών πρακτικών δια μέσου μελετών περίπτωσης, την ανάλυση αριθμητικών παραδειγμάτων και την επίλυση ασκήσεων, οι φοιτητές αναμένεται να:

  •  Έχουν γνώση και κατανόηση των παραδοσιακών και αναδυόμενων υποδειγμάτων επικοινωνιών μάρκετινγκ.
  •  Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και τους τρόπους υλοποίησης ενός προγράμματος ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ.
  •  Προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διαφημιστικής στρατηγικής.
  •  Γνωρίζουν τις επιμέρους διαστάσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων και μέσων, καθώς και των αποτελεσμάτων που δύνανται να επιφέρουν στο ακροατήριο.
  •  Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης υπό το πρίσμα των στόχων τους οποίους καλείται να επιτύχει.
  •  Επιλέγουν τις κατάλληλες τακτικές δημοσίων σχέσεων ανάλογα με τα στοχευόμενα ακροατήρια και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν (πρόληψη, αντίδραση και διαχείριση κρίσεων).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Belch, G.E. & Belch, M.A. (2016). Διαφήμιση Και Προώθηση, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (10η Έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ