Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ44
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το παρόν μάθημα εστιάζει στην ανάλυση των βασικότερων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του μάρκετινγκ υπηρεσιών τόσο από ακαδημαϊκή όσο και από επιχειρησιακή σκοπιά. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών στο σύνολο των ανεπτυγμένων οικονομιών, οι διαλέξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση των σημαντικότερων εννοιών του μάρκετινγκ υπηρεσιών, το σχεδιασμό αποτελεσματικής στρατηγικής και την επιτυχημένη υλοποίηση τακτικών μάρκετινγκ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσα από την επισκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση καλών πρακτικών δια μέσου μελετών περίπτωσης, την ανάλυση αριθμητικών παραδειγμάτων και την επίλυση ασκήσεων, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Κατανοούν την κοινωνικοοικονομική σπουδαιότητα του ευρύτερου κλάδου των υπηρεσιών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.
  • Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στο σχεδιασμό στρατηγικής και μίγματος μάρκετινγκ.
  • Αναγνωρίζουν τους κρίσιμους παράγοντες αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών και να προβαίνουν σε τυχόν βελτιώσεις ή ανασχεδιασμό αυτών.
  • Αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών μάρκετινγκ.
  • Δύνανται να σχεδιάζουν προγράμματα σχεσιακού μάρκετινγκ υπηρεσιών και να αξιολογούν την πελατειακή βάση.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Γούναρης, Σ. & Καραντινού, Κ. (2015) Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (3η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ