Κωδικός Μαθήματος
-
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
- / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μέλος ΔΕΠ
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

H Ερευνητική Εργασία αποτελεί μία καινοτόμο δράση του ΠΠΣ. Η Ερευνητική Εργασία:

 • Ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης.
 • Ενεργοποιεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία.
 • Προάγει τη διεπιστημονικότητα και  δύναται να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα.
 • Αναπτύσσει τον στοχασμό, την κριτική και την αυτοκριτική σκέψη και την προσωπική ευθύνη.
 • Ασκεί τους φοιτητές:
  • στον επιστημονικό τρόπο σκέψης
  • στην ερευνητική μεθοδολογία
  • στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων
  • στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
  • στην ανάλυση δεδομένων
  • στη διατύπωση κριτικής θέσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει και να καθορίσει ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του ΠΠΣ.
 • Συλλέξει συστηματικά σύγχρονη και επίκαιρη πληροφορία μέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.
 • Αναλύσει, ερμηνεύσει και επικοινωνήσει την πληροφορία που έχει συλλέξει.
 • Εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει προτάσεις.
 • Συγγράψει και να παρουσιάσει  ένα επιστημονικό κείμενο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ζαφειρόπουλος Κώστας, Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ