Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ23
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Α. Σινανιώτη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαδήματος είναι η μελέτη του δικαίου του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου. Το ενιαίο δίκαιο του ανταγωνισμού έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση των ποσοτικών και των ποιοτικών ορίων εντός των οπαίων πρέπει να κινείται ο ανταγωνισμός.

Πριεχόμενο:

  •  Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν 3959/2011): Οι απαγορευμένες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεως, οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αποστολή, αρμοδιότητες και εξουσίες.
  •  Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν 146/14): Η γενική ρήτρα και οι ειδικές απαγορεύσεις, ιδίως: ανακριβής και παραπλανητική διαφήμιση, δυσφήμιση ανταγωνιστή, παράνομη χρήση διακριτικών γνωρισμάτων, η παραβίαση του επιχειρηματικού απορρήτου. Αθέμιτες εμπορικές Πρακτικές (άρθρα 9α επ. Ν. 2251/94 όπως ισχύει).
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  •  Να γνωρίζουν τι είναι οικονομικός ανταγωνισμός και ποια η σημασία αυτού για την οικονομική ανάπτυξη.
  •  Να αντιλαμβάνονται τα οφέλη μιας ελεύθερης/ανοιχτής αγοράς.
  •  Να κατανοούν γιατί  ο οικονομικός ανταγωνισμός που διεξάγεται εντός ορισμένου κανονιστικού πλαισίου είναι πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός.
  •  Να γνωρίζουν τα ποιοτικά (θεμιτά) όρια υπό τα οποία οφείλει να συναλλάσσεται μια επιχείρηση με τους ανταγωνιστείς της.
  •  Να γνωρίζουν τις αυστηρότατες έννομες συνέπειες από την παραβίαση των ισχυουσών ρυθμιστικών διατάξεων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Λ. Κοτσίρης (2015) Δίκαιο του Ανταγωνισμού,  7η έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθηνα-Θεσσαλονίκη.
  •  Μιχ.-Θεοδ. Μαρίνος (2015) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, γ΄εκδοση, εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία.
  •  Γ. Τριανταφυλλάκης (2011) Δίκαιο του Ελευθρου Ανταγωνισμού, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ