Κωδικός Μαθήματος
 ΔΕΟΔΕ08-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / 2
Εξάμηνο Μαθήματος
7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
7
Διδάσκων / ουσα
Ν. Γεωργόπουλος
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Περιεχόμενο:

 • Επιχειρησιακή και Επιχειρηματική Συμπεριφορά
 • Έννοια και Σημασία της Στρατηγικής και του Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Προσεγγίσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Εξέλιξη του Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Υποδείγματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Εκτίμηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων
  • Ανάλυση Μακρο-περιβάλλοντος
  • Ανάλυση Μικρο-περιβάλλοντος ή Κλάδου (Υπόδειγμα Porter)
 • Εκτίμηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων
  • Υπόδειγμα Αλυσίδας-Αξίας
  • Υπόδειγμα Πόρων & Ικανοτήτων
 • Επιχειρησιακές Στρατηγικές
  • Στρατηγική Κατεύθυνσης
  • Στρατηγική Χαρτοφυλακίου
  • Γονική Στρατηγική
 • Επιχειρηματικές Στρατηγικές
  • Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους
  • Στρατηγική Διαφοροποίησης
  • Στρατηγική Εστίασης
 • Ζητήματα Υλοποίησης Στρατηγικών στις επιχειρήσεις
 • Θέματα Αξιολόγησης Στρατηγικής – Υποδείγματα
 • Διαμόρφωση Σεναρίων ως Εναλλακτική προσέγγιση
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα σχετίζεται με το μάνατζμεντ του οργανισμού –τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών (corporate), επιχειρηματικών (business) και λειτουργικών (functional) στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των επιχειρηματικών διαδικασιών.  Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα ακόλουθα μέρη: 1. Στρατηγική Ανάλυση του περιβάλλοντος, του κλάδου, του ανταγωνισμού, των διαφόρων ενδιαφερομένων για την επιχείρηση (stakeholders), καθώς και των δυνατοτήτων της επιχείρησης. 2. Στρατηγικές Αποφάσεις εστιάζονται στη δυνατότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει ευκαιρίες και απειλές που ενυπάρχουν στις περιβαλλοντικές αλλαγές και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αλλαγών. 3. Στρατηγικές Ενέργειες υλοποίηση της στρατηγικής με βάση τις οργανωσιακές ικανότητες και αξίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να διαμορφώνουν και να υλοποιούν στρατηγικές για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις.
 • Να λειτουργούν ως ο ιδιοκτήτες ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι διαφορετικών οργανισμών.
 • Να διαμορφώνουν στρατηγικές αποφάσεις και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις μέσω προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Να διαμορφώνουν τις αποφάσεις αυτές είτε ως άτομα, είτε ως μέλη μιας ομάδας.
 • Να διαμορφώνουν πραγματικές στρατηγικές αποφάσεις, ίσως για πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή τους καριέρα.
 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα του Στρατηγικού Μάνατζμεντ.
 • Να αναζητούν τρόπους αντίδρασης σε διαφορετικά επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα.
 • Να διαμορφώνουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν στρατηγικές τόσο για κερδοσκοπικούς όσο και μη, οργανισμούς.
 • Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικά είδη στρατηγικών των επιχειρήσεων.
 • Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των στρατηγικών στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, όπως θέματα ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.
 • Να εκτιμούν και να αναλύουν το τωρινό και μελλοντικό  επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται.
 • Να κατανοήσουν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και το Διαδίκτυο, καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδράσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής ηθικής / κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική της επιχείρησης.
 • Να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης με την ανάπτυξη και κατανόηση του πότε και πως να εφαρμόζουν θεωρίες και τεχνικές τις οποίες έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα όπως παραγωγή, χρηματοοικονομική, λογιστική, πληροφοριακά συστήματα, μάρκετινγκ κ.λπ.
 • Να αναγνωρίζουν βασικά θέματα και προβλήματα σε πολύπλοκες, περιεκτικές μελέτες περιπτώσεων (case studies), ώστε να προτείνουν εναλλακτικά σχέδια δράσης και να παρουσιάσουν καλο-υποστηριζόμενες προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ν. Γεωργόπουλος, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Γ. Μπένου,Γ’ ‘Εκδοση, 2013.
 • Β. Παπαδάκης, «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Τόμος Α': Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ