Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ03
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / 1
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 - Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
5
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
5
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας, Αθ. Κουρεμένος (Ομότιμος Καθηγητής)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην πιο επιστημονική προσέγγιση του Μάρκετινγκ, ως ενός βασικού τομέα λήψης αποφάσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Περιγράφεται η μετατροπή των προβλημάτων διοίκησης του Μάρκετινγκ σε ανάγκες πληροφόρησης και ανα-πτύσσονται οι κατάλληλες μεθοδολογίες συλλογής αυτών των πληροφοριών.

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι συλλογής πρωτογενών δεδομένων, η προσωπική συνέντευξη, η τηλεφω-νική, τα ταχυδρομικά ερωτηματολόγια και οι σύγχρονες μορφές όπως η έρευνα μέσω του διαδικτύου ή μέσω κινητών τηλεφώνων.

Αναλύονται οι προσεγγίσεις στην δειγματοληψία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Τέλος παρουσιάζονται βασικές μέθοδοι ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων, με έμφαση στις ιδιαιτερότη-τες αυτών των μεθόδων για την υποβοήθηση συγκεκριμένων αποφάσεων όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων με τη χρήση μεθοδολογιών ανάλυσης σύζευξης (conjoint measurements).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ουσιαστικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνεται πλήρως την έννοια και τη σημασία της Έρευνας Μάρκετινγκ για μια Επιχείρηση.
  • Να διακρίνει τις διαφορετικής μορφές ερευνών και τις διαστάσεις της έρευνας αγοράς.
  • Να γνωρίζει  τη διαδικασία σχεδιασμού της έρευνας μάρκετινγκ και να αναγνωρίζει μια σειρά εργαλείων ανάλυσης δεδομένων Μάρκετινγκ.
  • Να κατανοεί το ρόλο της έρευνας στο σχεδιασμό ενός Πλάνου Μάρκετινγκ και της αντίστοιχης στρατηγικής.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Σταθακόπουλος Βλάσης, UNIBOOKS ΙΚΕ, 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ