Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ09
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Αθ. Μπουραντά
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων και η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων-σχεδίων απόκτησης, εκπαίδευσης, ανταμοιβής, αξιολόγησης και αξιοποίησης των εργαζομένων στους οργανισμούς /επιχειρήσεις.

Θεματικές ενότητες:

 • Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυση έργου
 • Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων
 • Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων
 • Υποδοχή και ένταξη νεοπροσληφθέντων
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων / ταλέντων
 • Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
 • Συστήματα ανταμοιβών και κινήτρων
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων.
 • Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τη στελέχωση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών.
 • Να είναι σε θέση ως μελλοντικά στελέχη να διευρύνουν το συμβουλευτικό τους ρόλο σε θέματα αξιοποίησης και στρατηγικής ανάπτυξης των εργαζομένων
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων, σ` ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Χυτήρης Λ. (2018). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Παπαλεξανδρή, Ν &  Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.
 • Mathis. R.L, Jackson J.H and Valentine, S.R. (2013). Human Resource Management, 14th edition, Cengage Learning.
 • Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhard, B., & Wright, P. (2016). Human Resource Management, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin.
 • Stewart, G.L & Brown, K.G. (2009). Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, Wiley, New Yorκ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ