Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ01-2
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
2ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
 Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Β. Ζήσης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και την Λογιστική Πρακτική. Βασιζόμενοι στην αντίληψη ότι η λογιστική στοχεύει στην πληροφόρηση τρίτων - ενδιαφερόμενων που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός μίας οικονομικής μονάδας δίνεται έμφαση στον τρόπο αναγνώρισης, καταγραφής και παρουσίασης των οικονομικών γεγονότων των οικονομικών μονάδων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης), το λογιστικό κύκλωμα δηλαδή η διαδικασία που αρχίζει από την πραγματοποίηση των οικονομικών γεγονότων, περιλαμβάνει την καταγραφή τους και τελειώνει με την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη λογιστική πρακτική (λογιστικές αρχές – υποθέσεις, ποιότητα λογιστικών αριθμών κ.λ.π.).

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • 1η Ενότητα: Γνωριμία, Εισαγωγή στο Μάθημα (Σκοπός, Χρησιμότητα, Περιεχόμενο – Περίγραμμα, Απαιτήσεις, Εξετάσεις), Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες (Εισαγωγή στη Λογιστική, Λογιστικές Αρχές, Λογιστική Ισότητα)
 • 2η Ενότητα: Ισολογισμός, Λογαριασμοί Ισολογισμού
 • 3η Ενότητα: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμοί Εσόδων - Εξόδων,
 • 4η Ενότητα: Χρέωση – Πίστωση, Λογιστικό Κύκλωμα, Ισοζύγια, Εγγραφές Προσαρμογής, Κλείσιμο λογαριασμών.
 • 5η Ενότητα: Ειδικά Θέματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Να αναλύουν τα οικονομικά γεγονότα και να κατανοούν τις επιπτώσεις τους στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας.
 • Να γνωρίζουν και να διακρίνουν βασικούς λογαριασμούς και να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας τους στο λογιστικό κύκλωμα.
 • Να καταχωρούν ημερολογιακές εγγραφές λογιστικών γεγονότων και εγγραφές προσαρμογής στα λογιστικά βιβλία
 • Να συντάσσουν ισοζύγια και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Να κατανοούν τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στα Ισοζύγια και σε λογαριασμούς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Εισαγωγή στη Λογιστική, Needles B., Marian
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ