Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ30-3
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
1ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
A. Σινανιώτη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου, του σημαντικότερου κλάδου του ιδιωτικού δικαίου,  και πιο συγκεκριμένα των Γενικών Αρχών και του Ενοχικού Δικαίου αλλά και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, όπως αυτές προβλέπονται στον ειδικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών. 

Στόχος του μαθήματος είναι, συνεπώς, να βοηθήσει τους φοιτητές μη νομικών σχολών που έρχονται για πρώτη φορά με τη νομική να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν αφενός τις σημαντικότερες έννοιες του Αστικού Δικαίου και αφετέρου του Δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

Περιεχόμενο:

 1. Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια δικαίου, διαίρεση δικαίου, πηγές δικαίου, κανόνες δικαίου.
 2. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: α. Εισαγωγή, β. Δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, κτήση, αλλοίωση, απώλεια, άσκηση, προστασία, παραγραφή). γ. Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). δ. Δικαιοπραξίες (έννοια, είδη προϋποθέσεις κατάρτισης έγκυρης δικαιοπραξίας, αιρέσεις και προθεσμίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα).
 3. Ενοχικό Δίκαιο: α. Εισαγωγή β. Είδη ενοχών γ. Αστική ευθύνη.
 4. Δίκαιο του Καταναλωτή: α. Η προστασία του καταναλωτή στο Ελληνικό και Ενωσιακό Δίκαιο.  β. Οι γενικοί όροι συναλλαγών.  γ.  Η πώληση καταναλωτικών αγαθών και οι εγγυήσεις. δ.  Οι απαγορευμένες μορφές διαφήμισης (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) και οι υπό περιορισμούς επιτρεπτές μορφές διαφήμισης (άμεση, συγκριτική).
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και τον τρόπο λειτουργίας της εννόμου τάξεως.
 •  Να αφομοιώνουν τις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου, ιδίως των Γενικών Αρχών,  και να κατέχουν  το δίκαιο των συμβάσεων.
 •  Να γνωρίζουν ποια είναι τα Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (ήτοι τα φυσικά και τα  νομικά πρόσωπα) και το πως τα  προστατεύει το δίκαιο.
 •  Να αντιλαμβάνονται την έννοια του «δικαιώματος» και την προστασία αυτού.
 •  Να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 •  Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες της επιχείρησης έναντι των καταναλωτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Π. Αγαλλοπούλου/ Δελούκα-Ιγγλέση (2016) Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
 •  Α. Γεωργιάδης (2019) Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 5η έκδοση,  εκδόσεις, Π.Ν.Σάκκουλας
 •  Μ. Σταθόπουλος (2018) Γενικό Ενοχικό Δίκαιο,  5η έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
 •  Ελ. Αλεξανδρίδου (επιμ.) (2018) Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (3η έκδοση) εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ