1. Στόχοι (προγράμματος) πρακτικής άσκησης

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του από το έτος 1995 τα Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ - (3+3 πιστωτικές μονάδες). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, αν το επιθυμούν, να τα επιλέξουν ως «μαθήματα επιλογής» (τα οποία ισοδυναμούν και αντιστοιχούν με δύο διδασκόμενα μαθήματα επιλογής).

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και αποσκοπεί:

 • στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης
 • στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή / και απασχόληση
 • στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας
 • στην προετοιμασία των φοιτητών για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον
 • στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, π.χ. επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων
 • στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

 

2. Πλαίσιο υλοποίησης (προγράμματος) πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

3. Διοικητική οργάνωση πρακτικής άσκησης (σε επίπεδο τμήματος)

Στο Τμήμα ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με θητεία 5 ετών, ο οποίος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Συντονισμός διαδικασίας της πρακτικής άσκησης
 2. Προσέλκυση φορέων υποδοχής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 3. Εισηγήσεις στη ΓΣ του τμήματος (π.χ. επιλογή φοιτητών, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης)
 4. Έγκριση ή μη φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση
 5. Βαθμολόγηση φοιτητών
 6. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πρακτικής άσκησης

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος σε συνεργασία με τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης χειρίζεται τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

Ορίζεται ακόμη επιτροπή αξιολόγησης (φοιτητών) & ενστάσεων αποτελούμενη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και δύο (2) ακόμη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

 

4. Χρόνος πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 2 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και γίνεται τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (είναι δυνατό η πρακτική άσκηση να εκτείνεται ως και ορισμένες ημέρες του Σεπτέμβρη ή και να ξεκινάει στα τέλη Ιουνίου στις περιπτώσεις θερινών αδειών των φορέων υποδοχής). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Β) Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6.3

Μέσα από τη διαδικασία επιλογής διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία, την αναπηρία ή χρόνια πάθηση , τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση.

 

6. Διαδικασία Υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

6.1 Πρόσκληση υποβολής και κατάθεση αιτήσεων πρακτικής άσκησης

Στις αρχές κάθε εαρινού εξαμήνου, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατόπιν συνεννόησης με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση ανακοινώνει σε εμφανή σημεία στους χώρους του Πανεπιστήμιου και στο διαδίκτυο την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Α) Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα.

Β) Λόγω του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και του σκοπού του προγράμματος πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εργάζονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. Την ενυπόγραφη δήλωση αυτή την υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης.

 

6.2 Ενημέρωση των φορέων υποδοχής και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Πρακτική Άσκηση επικοινωνεί τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή/και πραγματοποιεί προσωπικές συναντήσεις με στελέχη φορέων υποδοχής προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, συζητεί τους όρους και το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών του τμήματος. Οι φορείς ενημερώνονται ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να αναρτήσουν την θέση/τις θέσεις πρακτικής άσκησης για τον φοιτητή/τους φοιτητές που θα απασχολήσουν.

Όσοι φορείς υποδοχής τελικά επιθυμούν να συμμετάσχουν εγγράφονται και καταχωρούν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης ή (σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος) αποστέλλουν συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το έντυπο «Πληροφοριακό Δελτίο Φορέα Υποδοχής» με τα απαιτούμενα στοιχεία, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά μέσω email.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να επιλέξουν οι ίδιοι φορέα υποδοχής, αφού εγκριθεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση, ο οποίος και θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τον προτεινόμενο φορέα. Στην περίπτωση έγκρισης του φορέα ο φοιτητής αναλαμβάνει να παραδώσει:

 •  Το έντυπο «Πρόταση Συνεργασίας». Είναι πληροφοριακού τύπου έντυπο, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης , προς τον φορέα υποδοχής.
 •  Τον οδηγό εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης ή εναλλακτικά το έντυπο «Πληροφοριακό Δελτίο Φορέα Υποδοχής». Ο φορέας υποδοχής οφείλει να το συμπληρώσει. Το έντυπο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του φορέα και να επιστραφεί στο Πανεπιστήμιο ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά μέσω email.

Από τον υφιστάμενο κατάλογο φορέων υποδοχής που μέχρι τώρα συνεργάζονται στο πρόγραμμα, από τους νέους φορείς υποδοχής που δηλώνουν συμμετοχή και από τους φορείς υποδοχής που δηλώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, γίνεται αξιολογική επιλογή με κριτήρια: α) το μέγεθος του φορέα υποδοχής, β) το αντικείμενο δραστηριοτήτων (σχετικό με τις σπουδές των φοιτητών), γ) τη φήμη και εικόνα του, δ) το αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης εργασίας και ε) την ποιότητα συνεργασίας του μέχρι σήμερα. Συντάσσεται νέος ετήσιος κατάλογος των φορέων υποδοχής -αρχείο- με τα στοιχεία τους και καταγράφεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

 

6.3 Αξιολόγηση & Επιλογή φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 •  αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 70%)
 •  ξένες γλώσσες (Ξ.Γ) (συντελεστής βαρύτητας 10%)
 •  μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα από την εξίσωση Α=Α.Μ*0,7 + Ξ.Γ * 0,1 + Μ.Ο*0,2 το οποίο παρουσιάζεται σε λίστα κατάταξης επιτυχόντων - επιλαχόντων.

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

 

6.4 Ενημέρωση φοιτητών

Μετά την ανακοίνωση των επιλεχθέντων φοιτητών για πρακτική άσκηση πραγματοποιείται ενημέρωση των φοιτητών για την υπόλοιπη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

 

6.5 Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης και εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Όσοι φοιτητές επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να:

 1. καταχωρήσουν τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης
 2. εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

 

6.6 Επιλογή φοιτητών από τους φορείς υποδοχής

Μετά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών από τους φορείς υποδοχής ενημερώνεται το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα αποτελέσματα, το οποίο αντιστοιχίζει τους φοιτητές με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από τους φορείς υποδοχής και προετοιμάζει την έγκριση των συμβάσεων πρακτικής άσκησης από την Επιτροπή Ερευνών.

 

6.7 Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών

Οι φορείς υποδοχής εκτυπώνουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά σε τέσσερα αντίτυπα (Κέντρο Ερευνών Παν/μίου Πειραιώς, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Φορέας Υποδοχής, Φοιτητής). Αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή τόσο από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του φορέα υποδοχής όσο και από τον φοιτητή, προκειμένου να υπογραφούν και να σφραγιστούν και από το πανεπιστήμιο.

 

6.8 Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν δύο εκ των τεσσάρων αντιτύπων των συμβάσεων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο εισόδου και κατεβάζουν τα απαραίτητα έγγραφα για την πρακτική τους (δηλ. παρουσιολόγιο, αξιολογητική έκθεση υπευθύνου) τα οποία παραδίδουν στον επόπτη τους κατά την πρώτη μέρα της πρακτικής άσκησης.

 

6.9 Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και συμπλήρωση σχετικών εντύπων

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έντυπα, συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προϊστάμενο τους:

 •  Ημερήσιο Παρουσιολόγιο
 •  Έντυπο Αξιολογητικής Έκθεσης από Φορέα Υποδοχής

Παραδίδουν ακόμη το Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φοιτητή και υποβάλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.

Η αποστολή των εντύπων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

 

6.10 Αξιολόγηση φοιτητών – Βαθμολογία

Με βάση την απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας καταχωρούνται οι βαθμοί στα 2 πρακτικά μαθήματα (εντός της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου).

 

6.11 Απολογιστική έγκριση κατάστασης συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση

Ακολουθεί η απολογιστική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση.

 

6.12 Προετοιμασία πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (μετά την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών) καταθέτει τα έγγραφα πρακτικής άσκησης στον Διαχειριστή του Έργου συνοδευόμενα από τις εντολές πληρωμής.

 

7. Ασφάλιση & αμοιβές φοιτητών

Η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών (έναντι ατυχήματος μόνον) καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών ορίζεται ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί και τους δυο μήνες, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Τέλος αν κάποιος φοιτητής διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του και αξίωσης από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και το Τμήμα.

 

8. Υποχρεώσεις και λοιπά δικαιώματα ασκούμενων φοιτητών

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρουσιαστούν στους φορείς υποδοχής κατά την πρώτη ημέρα που αναγράφεται στη σύμβασή τους.

Οι φοιτητές απασχολούνται στους φορείς υποδοχής που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του φορέα (μέχρι 8 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση).

Είναι υποχρέωση των φοιτητών να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, να χρησιμοποιούν υπεύθυνα, με ασφάλεια και προσοχή όλο τον εξοπλισμό που τους διατίθεται κατά τη διεξαγωγή της άσκησης τους, να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο, να διατηρούν και να παραδίδουν με την ολοκλήρωση της άσκησης το χώρο εργασίας τους στην ίδια κατάσταση με εκείνη που ανέλαβαν κατά την έναρξη της άσκησης. Είναι αυτονόητο και προφανές να είναι κόσμιοι στην εμφάνισή τους και να επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας καθώς και να είναι ευγενικοί.

Αν οι φοιτητές/τριες δεν είναι ευχαριστημένοι από τον φορέα στον οποίο απασχολούνται για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. υπέρβαση 8ωρης απασχόλησης, απασχόληση σε θέση εργασίας μη σχετιζόμενης καθόλου με το αντικείμενο σπουδών τους, απασχόληση η οποία δεν απαιτεί γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (π.χ. χειρωνακτική) πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ προκύπτει από τη διαίρεση του διατιθέμενου ποσού διά του ελαχίστου ύψους αμοιβής ανά ασκούμενο φοιτητή που προβλέπεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (του ΕΣΠΑ).

Οι ασκούμενοι μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής, να πάρουν άδεια 2 (δύο) ημερών κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πρακτική άσκηση.

 

9. Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορέων υποδοχής

Οι φορείς υποδοχής οφείλουν να:

 •  απασχολούν τους φοιτητές/τριες σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο εργασίας όσο γίνεται συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους 
 •  τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή (τεχνική) εκπαίδευση 
 •  τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
 •  να τους «χρεώνουν» σε συγκεκριμένο τομέα και στέλεχος, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπαίδευσή τους και η αντικειμενικότερη και αξιόπιστη αξιολόγησή τους 
 •  τους χορηγούν άδεια για λόγους ασθένειας και συμμετοχής στις εξετάσεις όπως προβλέπεται ανωτέρω 
 •  τους χορηγούν βεβαίωση για το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης 

Οι φορείς υποδοχής δικαιούνται να:

 •  απασχολούν τους φοιτητές μέχρι 8 ώρες ημερησίως επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το ωράριο εργασιών τους 
 •  καταγγείλουν τη συνεργασία και να σταματήσουν την απασχόληση του ασκούμενου φοιτητή αν κρίνουν την εργασιακή του συμπεριφορά απολύτως ακατάλληλη ή την εργασιακή του απόδοση καταφανώς ανεπαρκή. 

 

10. Έλεγχος ποιότητας

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και το προσωπικό του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους συμμετέχοντες φοιτητές και φορείς υποδοχής, προκειμένου να συμβάλλουν στην παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος αλλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα.

Η προσέλευση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής καταγράφεται συστηματικά μέσω παρουσιολογίων. Αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συγκεντρώνει τα έγγραφα πρακτικής άσκησης και υπολογίζει στατιστικά στοιχεία.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντάσσει ετήσια έκθεση Πρακτικής Άσκησης με δεδομένα που συνέλεξε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από τα σχετικά έγγραφα.

Η αξιολόγηση των φορέων υποδοχής και των φοιτητών, τα παρουσιολόγια και βεβαίως οι εκθέσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου, αποτελούν την επίσημη μέθοδο καταγραφής των αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης, των παραπόνων και των προτάσεων βελτίωσης ασκούμενων και εργοδοτών από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.