Τίτλος:
Καθηγητής
Γραφείο:
438 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Τρίτη: 09:00 - 12:00
 • Πέμπτη: 12:00 - 13:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Καθηγητής ‘Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Πληροφοριακών Συστημάτων’ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας, & Δια Βίου Μάθησης, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου Πανεπιστημίου.

Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο ‘Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική’, ‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο’, ‘Προγραμματισμό & Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου’, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ‘Στρατηγικό Μάνατζμεντ’, ‘Στρατηγική & Ποιότητα’, και ‘Πληροφοριακά Συστήματα’. Ακόμη διδάσκει στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών τα μαθήματα ‘Πληροφοριακά Συστήματα και Υποστήριξη Αποφάσεων για Τουριστικές Επιχειρήσεις’ και ‘e-tourism και m-tourism στο Διεθνές Περιβάλλον’.

Έχει επιβλέψει πάνω από 200 διπλωματικές σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων. Ακόμη έχει επιβλέψει πέντε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι επιτυχώς έχουν αναγορευθεί διδάκτορες του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ επιβλέπει άλλους δύο υποψήφιους. Έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια. Ακόμη έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στη Διαχείριση Γνώσης και στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Διδασκαλία
 1. Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική (7ο εξάμηνο)
 2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (συνδιδασκαλία με Επ. Καθ. κα. Ε. Κοπανάκη) (Επιλογής)
 3. Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (συνδιδασκαλία με Επ. Καθ. κα. Ε. Κοπανάκη) (Επιλογής)
Δημοσιεύσεις
 • Oikonomou, M., Kopanaki, E. and Georgopoulos, N. “Readiness analysis for IT adoption in the Hotel Industry” Journal of Tourism and Leisure Studies 7 (1): 23-42. doi:10.18848/2470-9336/CGP/v07i01/23-42, 2022.

 • Καλίρης Α., Γεωργόπουλος Ν., Σιδέρη Ο., Παπαθεοδώρου Σ., Μακρυωνίτης Χ., Κοτσυφάκος Δ., “Στοχεύοντας στην Αποτελεσματική Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και τη Σύνδεση των Αποφοίτων με την Αγορά Εργασίας: Οι Πολυδιάστατες Δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς”, Πρακτικά Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με Θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ισότητα, Αποδοχή, Ένταξη», Τόμος Α, σελ. 199- 210, ISBN: 978-618-86443-0-4, Αθήνα 19 & 20 Οκτωβρίου, 2022

 • Papachristodoulou J., Georgopoulos N., “Greece: Banks. Servicers and the NPE's problem”, SPOUDAI, Journal of Economics and Business, Vol. 72, Issue 3-4, pp. 56-63, 2022.

 • N. Georgopoulos, N. Klada, E. Kopanaki,, “Digital Transformation through the Application of Artificial Intelligence (AI) and Big Data in Hotel Businesses to Gain a Competitive Advantage. Case Study: BEST WESTERN hotel chain”, in the book Papageorgiou, A., Sergopoulos K. (ed.). Contemporary Dimensions of the Tourist Phenomenon: An Honorary Volume in Memory of Pericles N. Lytras ", (in Greek), Athens: University of West Attica, 2021
 • N. Gerorgopoulos, S. Varelas, ‘Theme Parks Tourism’, In “S. Agarwal, G Busby, R. Huang, Special Interest Tourism”, Broken Hill, 2018
 • P. Karvela, E. Kopanaki, N. Georgopoulos, ‘Challenges and Opportunities of Cloud Adoption in Supply Chain Management: A SWOT Analysis Model’, Journal of System and Management Sciences, Vol. 11 (2021) No. 3, pp. 215-234 DOI:10.33168/JSMS.2021.0311
 • S. Varelas,,P. Karvela,, N.Georgopoulos, ‘The Impact of Information Technology and Sustainable Strategies in Hotel Branding, Evidence from the Greek Environment’, Sustainability 2021, 13, 8543. https://doi.org/10.3390/su13158543
 • N. Georgopoulos, S. Varelas, P. Karvela, ‘The Impact of Information Systems on Hospitality Business Branding – The Strategic Role of Sustainability’, In Proceedings of the 6 th International Conference on Sustainable Development, Skopje, North Macedonia, November 4- 8, 2020
 • S. Varelas, E. Kopanaki, N. Georgopoulos ‘A Strategic Tourism Knowledge Base for Socio- Economic and Environmental Data Analytics: The Role of Big Data Analysis’, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 45(1), pp. 69-76, 2020
 • A. Strouboulis, E. Kopanaki, N. Georgopoulos, ‘The Impact of IS and Sustainable SCM on Competitive Advantage’, In Proceedings of the 29 th IPSERA Conference, Knoxville, Tennessee, USA, March 28-31, 2020
 • A. Strouboulis, E. Kopanaki, N. Georgopoulos, ‘Information Systems in Sustainable Supply Chain Management’, Ιn Proceedings of the 29th IPSERA Conference, 5-8 April, Knoxville, Tennessee, 2020
 • A. Strouboulis,, E. Kopanaki,. N. Georgopoulos, ‘Information Systems in Sustainable Supply Chain Management’, in Proceedings of 5th International Conference on Sustainable Development (ICSD), Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019
 • K. Tselika, E. Kopanaki. N.Georgopoulos, ‘Research Developments in Sustainable SCM: The role of ICT’, in Proceedings of IPSERA Purchasing and Supply Chain Management: Fostering Innovation Conference, 25-28 March, Athens, Greece (pp. 1798-1805), 2018.
 • E. Kopanaki, P. Karvela, N. Georgopoulos ‘From Traditional Interorganisational Systems to Cloud-based Solutions: The Impact on Supply Chain Flexibility’, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Vol.28, Issue 4, 2018.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Porter's Competitive Forces in the Modern Globalized Hospitality Sector ‐ The case of a Greek Tourism Destination’, Journal of Tourism Research, Review of Tourism Science, Vol. 18, pp. 121-131. 2017.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Competition as a Critical Factor of the Strategic Planning of Hotel Businesses’, Journal of Tourism Research and Hospitality, Vol. 6, No.3, 2017.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Strategy Research and Education in the Critical Sector of Tourism - Comparative Assessment at International and Greek Level’, Journal of Hotel Business Management, Vol. 6, No. 1, 2017.
 • D. Kossyva, N. Georgopoulos, ‘Co-opetition: Value Network for Competitivbe Advantage’, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017.
 • Σ. Βαρελάς, Ν. Γεωργόπουλος, ‘Διεθνής Ερευνητική Προσέγγιση του Στρατηγικού Μάνατζμεντ’, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017.
 • Ν. Γεωργόπουλος, ‘Στρατηγικός Προγραμματισμός & Έλεγχος: Δυνατότητα Δημιουργίας και Διατήρησης Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων’, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Measurement of Strategic Management Effectiveness in Tourism Enterprises’, International Conference on “Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH), Tokyo, Japan, 2016.
 • P. Karvela, E. Kopanaki, N. Georgopoulos, N. "Supply Chain Agility through Cloud Computing Technologies", Proceedings of the Annual International Conference on Business, Marketing & Management, Oxford, UK, 16-18 November, 2015.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Strategic Approach to Tourism Research and Education: The case of Greece’, 4th Global Business and Finance Research Conference, Melbourne, Australia, 25 – 27 May, 2015.
 • P. Karvela, E. Kopanaki, N. Georgopoulos, ‘The Impact of Internet-Based Collaboration Platforms on Supply Chain Flexibility’, International Conference Sustainable Development in Business and Supply Chain, ICSBS2014, London, UK, 27 to 29 November, 2014.
 • E. Kopanaki, P. Karvela, N. Georgopoulos, ‘Analyzing the Impact of IT on Business Agility and Sustainability of Competitive Advantage’, Proceeding of the 26th Conference of the Association for Global Business, Orlando, Florida, USA, November 13-15, 2014.
 • D. Kossyva, K. Sarri, N. Georgopoulos, ‘Co-opetition: A Business Strategy for SMES in Times of Economic Crisis’, South-Eastern Europe Journal of Economics Volume 12, No.1, 89-106, 2014.
 • I. Katsanakis, N. Georgopoulos, M. Sfakianakis ‘Using Process Assessment Models in the Evaluation of Information Systems’, Presented at the 10th National and International HSSS Conference "Systemic Entrepreneurship-Innovations, Business, Growth", Athens, 29-31 May 2014.
 • D. Kossyva, K. Sarri, N. Georgopoulos, ‘Co-opetition in light of Systemic Entrepreneurship’, Presented at the 10th National and International HSSS Conference "Systemic Entrepreneurship-Innovations, Business, Growth", Athens, 29-31 May 2014.
 • D. Kossyva, K. Galanis, K. Sarri, N. Georgopoulos, ‘Adopting an Information Security Management System in a Co-opetition Strategy Content’, Presented at the 8th National & International HSSS Conference "Systems Approach to Strategic Management", Thessaloniki, 5-7 July 2012.
 • I. Katsanakis, S. Varelas, K. Chimos, N. Georgopoulos, ‘New Public Management: The Role of HR and ICTs. The Case of Greece’, Presented at the 8th National & International HSSS Conference "Systems Approach to Strategic Management", Thessaloniki, 5-7 July 2012.
 • D. Kossyva, K. Sarri, N. Georgopoulos, ‘Female Business Venturing in Tourism: Exploiting Advances through Value Creation Networks’, Proceedings of the 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Corfu, 31 May – 3 June 2012.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Strategic Destination Management and Branding-The Case of Greece’, Proceedings of the 1st International Conference on Destination Management and Branding in the Mediterranean Region "Sustainable Tourism in Times of Crisis" Antalya, Turkey, April 2012.
 • D. Kossyva, N. Georgopoulos, ‘Co-opetition Strategy: Fostering Innovation for Competitiveness and Growth’, Proceedings of the International Conference “Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis” Chios, 20-22 October 2011.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, I. Katsanakis, ‘Greek Tourism Under Crisis-Strategies, and the Way Out’, Proceedings of the International Conference “Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis” Chios, 20-22 October 2011.
 • D. Kossyva, I. Katsanakis, N. Georgopoulos, M. Sfakianakis, ‘Value Creation and Value Appropriation through C-Business’, Presented at the 7th National & International HSSS Conference "Professional Systemics in Action", Athens, 4-7 May 2011.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘Strategic Planning for Superior Hotel Performance’, Presented at the 7th National & International HSSS Conference "Professional Systemics in Action", Athens, 4-7 May 2011.
 • C. Agapitou, S. Tampouri, P. Bouchoris, N. Georgopoulos, A. Kakouris, ‘Exploring Underlying Beliefs on Youth Entrepreneurship of Higher Education Graduates in Greece’, Proceedings of ECIE 2010, The 5th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, Athens, 16-17 September 2010.
 • P. Bouchoris, C. Agapitou, N. Georgopoulos, ‘Measurement of the Financial Impact of Corporate Social Responsibility Programs: The Case of Greek Firms’, Presented at the 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos, 25-28 August 2010.
 • P. Bouchoris, C. Agapitou, N. Georgopoulos, ‘Challenges and Opportunities of Digital Strategy: The case of Marketing Strategy’, Presented at the 6th National & International HSSS Conference "Systemic Approaches in Social Structures", Mytilene, 23-26 June 2010.
 • S. Varelas, N. Georgopoulos, ‘The Strategic Use of Travel 2.0 and its Importance for the Tourism Sector’ Presented at the 6th National & International HSSS Conference "Systemic Approaches in Social Structures", Mytilene, 23-26 June 2010.
 • Α-Μ. Pantazi, N. Georgopoulos, ‘Aligning Information Systems (IS) Strategy to the Management of Business Processes’, Proceedings of the 5th International Conference Management of Τechnological Changes, Alexandroupolis, 25-26 August 2007.
 • P. Soukakos, N. Georgopoulos, V. Pekka-Economou, ‘Two Interrelated Frameworks Proposed for Mapping and Performance Measurement of Customer Relationship Management Strategies’, International Journal of  Knowledge and Learning, Vol. 3, Issue 2/3, 2007.
 • N. Georgopoulos, ‘Knowledge Management as an Integral Part of Strategic Management in E-Business Era’, International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 1, No.4, 2005.
 • G.D. Karagiannopoulos, N. Georgopoulos, K. Nikolopoulos, ‘Fathoming Porter’s Five Forces Model in the Internet Era’, Info, Vol.7, No.6, 2005.
 • M. Pantazi, N. Georgopoulos, ‘Aligning CRM to Business Process Competence’, Proceedings of the International Conference: "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy", Chios 2005.
 • P. Bouchoris, N. Georgopoulos, M. Sfakianakis, ‘Evaluation of the Competitive Strategy of Greek B2B E-Commerce Firms’, Proceedings of the International Conference: "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy", Chios 2005.
 • Ι. Diakoulakis, N. Georgopoulos. D. Koulouriotis, D. Emiris, ‘Towards a Holistic Knowledge Management Model’, Journal of Knowledge Management, Volume 8, Issue 1, 2004.
 • I.E. Diakoulakis, D.E. koulouriotis, N.B. Georgopoulos, D.M. Emiris, ‘Darwinism and Self-Adaptation in Strategy Formulation’, Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT 2004), Kavala 2004.
 • I.E. Diakoulakis, D.E. Koulouriotis, D.M. Emiris, N.B. Georgopoulos, ‘Advances on Evolution Strategies Operators: Analysis and Experimental Validation’, Proceedings of the 6th Hellenic-European Research on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA) Conference, 25-27 September, Athens University of Economics and Business, 2003.
 • K. Lyroudi, D. Subeniotis, N. Georgopoulos, “Foreign Direct Investment: The Case of Eastern Europe” European Research Studies, Volume V, Issue 3-4, 2002.
 • C. Nikolarakos, Ν. Georgopoulos, “Sourcing: Issues to be Considered for the Make-or-Buy Decisions” Operational Research: An International Journal, Volume 1, Number 2, 2001.
 • N. Georgopoulos, C. Nikolarakos, I. Vagelatos, “The Scorecard as a Tool for Assessing the Capabilities of ECR in Greek Firms”, Proceedings of the 5th Hellenic-European Research on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA) Conference, 20-22 September, Athens University of Economics and Business, 2001.
 • N. Georgopoulos, A-M. Pantazi, “Business Process Re-Engineering and Electronic Commerce”, Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.2, pp.20-23, 2001.
 • A-M. Pantazi, N. Georgopoulos, D. Soubeniotis, “Business Plan Development for Electronic Business Process Re-engineering”, Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.1, pp.25-29, 2001.
 • D. Soubeniotis, N. Georgopoulos, V. Pekka, ‘The Usefulness of Commercial Bank Portfolio Behaviour Modelling: Retrospection and Prospects’, ‘SPOUDAI’, University of Piraeus, Vol.51, No 1-2, 2001.
 • N. Georgopoulos, M. Pantazi, ‘Virtual Enterprises and Electronic Commerce’, Proceedings of the International Conference ‘Preparing the Management of the 21st Century’, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 16-18 December 1999
 • N.B. Georgopoulos, J.T Lazaridis, Pr.G. Efthymoglou, ‘Cash Management Strategies in Greece, 2nd International Conference on Management & International Accounting Issues, Manali - India, 1998
 • D.N. Subeniotis, N.B. Georgopoulos, J.T. Lazaridis, ‘The Role of the Banking Sector in Modelling the Implication of Strategic Central Governments’ Targets’. Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.4, pp.28-32, 1998.
 • Nikolaos B. Georgopoulos, ‘The Effect of Strategic IS on the Performance of Greek Enterprises: Expectations and Analysis’, Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.3-4, pp.113-122, 1997.
 • Nikolaos B. Georgopoulos, Dimitrios N. Subeniotis, ‘Selecting a Computer System for a Small Business’, Proceedings of the 27th European Congress of Small Business, Rhodes Palace, September 1997.
 • Nikolaos B. Georgopoulos and Prodromos G. Efthymoglou, ‘Managing End-User Computing in Greece’, Proceedings of the 4th International Congress of The Economic Society of Thessaloniki, 1994.
 • Nikolaos B. Georgopoulos, John T. Lazaridis, Prodromos G. Efthymoglou, ‘Survey of European Companies Cash Management Practices: The Case of Greece’, Presented at the Eurocash94 Conference, University of Cranfield, England, 1994.
 • Nikolaos B. Georgopoulos and Prodromos G. Efthymoglou, "An Analysis of Greek Managers Opinions Concerning the Position of Information Systems in Competitive Strategies", Proceedings of the 1st European Conference on Information Systems, Henley on Thames, England, 1993.
 
Συγγράμματα
 1. Ν. Γεωργόπουλος, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Γ. Μπένου, Γ΄ Έκδοση, 2013.
 2. Ν. Γεωργόπουλος, Ε. Κοπανάκη, Ά.-Μ. Πανταζή, Χ. Νικολαράκος, Ι. Βαγγελάτος, «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Προγραμματισμός & Σχεδίαση», Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2013.
 3. Ν. Γεωργόπουλος, Μ. Α. Πανταζή, Χ. Νικολαράκος, Ι. Βαγγελάτος, «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Προγραμματισμός & Σχεδίαση», Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2010.
 4. Γ. Οικονόμου, Ν. Γεωργόπουλος, «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2004.
 5. Γ. Δουκίδης, Α. Πουλυμενάκου, Ν. Γεωργόπουλος, Θ. Μότσιος, «Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στις Μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις: Θέματα & Προοπτικές», Εκδόσεις ΕΑΣΕ, 2001.
Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τρίτη: 09:00 - 12:00
 • Πέμπτη: 12:00 - 13:00
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ