Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ31
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
A. Φουστέρης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα αυτό μελετά το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει πώς το κράτος, μέσω των δημοσίων δαπανών και της φορολογίας, επηρεάζει την κατανομή των πόρων και τη διανομή του εισοδήματος. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε δύο μεγάλες υπο-ενότητες που συνδέονται με τις δραστηριότητες του κράτους: στις δαπάνες και τα έσοδα (φορολογία). Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύονται οι κρατικές δαπάνες (δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες, ανάλυση κόστους-οφέλους), ενώ το δεύτερο μέρος εξετάζει τη φορολογία (θεωρία φορολογίας, άμεσοι και έμμεσοι φόροι).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν και να αναλύουν το μηχανισμό καθορισμού της αποτελεσματικής παροχής δημοσίων αγαθών,
 • κατανοούν την έννοια των εξωτερικών επιδράσεων και να αναλύουν τις κρατικές και τις ιδιωτικές αντιδράσεις στις εξωτερικότητες,
 • κατανοούν και να αναλύουν το μηχανισμό άθροισης των ατομικών προτιμήσεων σε συλλογικές (κοινωνικές) αποφάσεις,
 • χρησιμοποιούν την ανάλυση κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση προγραμμάτων δημοσίων δαπανών,
 • υπολογίζουν την κατανομή του φορολογικού βάρους τόσο στις αγορές αγαθών όσο και στις αγορές παραγωγικών συντελεστών,
 • γνωρίζουν πώς προσδιορίζεται ο οριακός και πώς ο μέσος φορολογικός συντελεστής και ποια είναι η σχέση του τελευταίου με την προοδευτικότητα ενός φόρου,
 • αναλύουν τις οικονομικές επιπτώσεις των φόρων κατανάλωσης και περιουσίας,
 • γνωρίζουν και να αξιολογούν τον τρόπο προσδιορισμού της φορολογικής βάσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.),
 • αναλύουν τις επιπτώσεις του Φ.Ε.Ν.Π. στη συμπεριφορά των νομικών προσώπων,
 • γνωρίζουν πώς προσδιορίζεται η φορολογική βάση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.),
 • κατανοούν την επίπτωση του πληθωρισμού στο Φ.Ε.Φ.Π.,
 • αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Gruber, Jonathan (2017). Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (Επιμελ. Σ. Χατζηδήμα και Κ. Ελευθερίου). Εκδόσεις Da Vinci.
 • Δράκος, Γεώργιος (1998). Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Εκδόσεις Σταμούλη. 
 • Rosen Harvey, Gayer Ted, Ράπανος Βασίλης, Καπλάνογλου, Γεωργία (2011). Δημόσια Οικονομική. Εκδόσεις Κριτική.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ