Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ40-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
2 / 1 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το παρόν μάθημα εστιάζει στις επιχειρηματικές προσομοιώσεις και τα επιχειρηματικά παίγνια, εξετάζοντας τη μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής της προσομοίωσης και των παιγνίων σε διαφορετικά πεδία. Θα αναλυθούν διάφορες βασικές έννοιες και τεχνικές που αφορούν τις επιχειρηματικές προσομοιώσεις και τα επιχειρηματικά παίγνια, ενώ η χρήση διάφορων παραδειγμάτων, εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα και μελετών περίπτωσης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων εφαρμογής τους. Τέλος, με τη χρήση εφαρμογών θα αναλυθούν πέρα από τα επιχειρηματικά παίγνια και τα προγράμματα εικονικών επιχειρήσεων.

Θεωρία:

 •  Παράθεση ορισμών και ειδών της προσομοίωσης. Αναφορά στη συστημική προσέγγιση. Ανάλυση της τεχνικής προσομοίωσης Monte Carlo.
 •  Ιστορική αναδρομή προσομοίωσης. Ευρύτερες εφαρμογές της προσομοίωσης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προσομοίωσης. Ανάλυση διαδικασίας προσομοίωσης. Γλώσσες προγραμματισμού προσομοίωσης.
 •  Έννοια των τυχαίων αριθμών. Ιστορική αναδρομή χρήσης τυχαίων αριθμών. Μέθοδοι παραγωγής τυχαίων αριθμών.
 •  Παράθεση ελέγχων τυχαιότητας: Θεωρία και παραδείγματα. Ανάλυση ελέγχου Χ2. Ανάλυση ελέγχου ισοκατανομής. Ανάλυση σειριακού ελέγχου. Ανάλυση χασματικού ελέγχου. Ανάλυση ελέγχου πόκερ. Ανάλυση ελέγχου συλλέκτη κουπονιών. Ανάλυση ελέγχου μεταθέσεων. Ανάλυση ελέγχου ροών / κριτήριο ροών (Wald - Wolfowitz).
 •  Ανάλυση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση μίας προσομοίωσης (καταγραφή ιστορικών τιμών, υπολογισμός πιθανοτήτων και διαστημάτων τυχαίων αριθμών, δημιουργία μοντέλου κίνησης, υλοποίηση προσομοίωσης, εξαγωγή συμπερασμάτων).
 •  Επιχειρηματικές προσομοιώσεις. Αναλυτική εφαρμογή σύνθετων επιχειρηματικών προσομοιώσεων - παραδειγμάτων (π.χ. πρόβλημα μοντέλου ταμειακών ροών, πρόβλημα μοντέλου ζημιών, μοντέλο συναλλαγών εταιρείας, μοντέλο βελτίωσης απόδοσης μηχανής). 
 •  Θεωρία ουρών - Περιγραφή βασικής θεωρίας. Χαρακτηριστικά μίας διαδικασίας ουράς. Εφαρμογές προσομοίωσης στη θεωρία ουρών (π.χ. ουρά αναμονής σε τράπεζα).
 •  Θεωρία παιγνίων - Περιγραφή βασικής θεωρίας - Τομείς θεωρίας παιγνίων - Κατηγορίες παιγνίων. Εφαρμογή προσομοίωσης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εφαρμογές προσομοίωσης στη θεωρία παιγνίων (π.χ. εφαρμογή σε αποθέματα, εφαρμογή σε χρηματιστήριο).
 •  Έννοια και ορισμοί επιχειρηματικών παιγνίων. Εφαρμογές και χρήσεις επιχειρηματικών παιγνίων. Έννοια, ορισμός, και χρησιμότητα εικονικών επιχειρήσεων. Περιγραφή πλαισίου υλοποίησης επιχειρηματικού παιγνίου και εικονικής επιχείρησης.

Εργαστήριο:

 •  Βασικές έννοιες: Νοητικό μοντέλο (mental model). Συσσωρευτής (stock). Ροής (flow).
 •  Πρώτη επαφή με το λογισμικό προσομοίωσης - Περιγραφή δυνατοτήτων - Περιγραφή περιβάλλοντος χρήσης.
 •  Σταδιακή υλοποίηση απλού παραδείγματος μοντελοποίησης. Εισαγωγή συσσωρευτών, ροών, λοιπών μεταβλητών, γραμμών σύνδεσης, καταχώρηση τιμών μεταβλητών. Χρήση πινάκων και γραφημάτων. Χρήση γραφικών συναρτήσεων. Εφαρμογή και παραμετροποίηση προσομοίωσης. Εφαρμογή και παραμετροποίηση ανάλυσης ευαισθησίας. Χρήση εργαλείων παρουσίασης του προσομοιωμένου μοντέλου και της προσομοίωσης.
 •  Υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών διεργασιών για καλύτερη κατανόηση χρήσης του προγράμματος προσομοίωσης. Είδη πολυπλοκότητας σε μοντέλα προσομοίωσης (εφαρμογή μετοχής τράπεζας, εφαρμογή μετοχής τράπεζας με χρονική καθυστέρηση, κ.ά.).
 •  Μοντελοποίηση συστημάτων ανατροφοδότησης. Παραδείγματα διεργασιών ενός βήματος (Νόμος του Little). Συστήματα ουρών. Παραδείγματα διεργασιών πολλών βημάτων - σειριακή και παράλληλη διεργασία. Μοντελοποίηση αλυσίδας προμηθειών. Παράδειγμα του Beer Game. Χρήση κατανομών σε μοντέλο προσομοίωσης (ομοιόμορφη, κανονική, εκθετική, Poisson, διωνυμική). Μοντελοποίηση διεργασιών βελτίωσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, παραδειγμάτων, εφαρμογών και μελετών περίπτωσης, όπως και του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος, οι φοιτητές θα βοηθηθούν στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 •  Την εφαρμογή επιχειρηματικών προσομοιώσεων για την επίλυση προβλημάτων.
 •  Τη μοντελοποίηση και προσομοίωση επιχειρηματικών διεργασιών.
 •  Τη σημαντικότητα και τη χρησιμότητα των επιχειρηματικών παιγνίων και των εικονικών επιχειρήσεων.
 •  Την ανάπτυξη και την υλοποίηση επιχειρηματικών παιγνίων.
 •  Τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης επιχειρηματικών διεργασιών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Σφακιανάκης Μιχάλης, Προσομοίωση και εφαρμογές, Εκδόσεις Πατάκη, 2001.
 •  Morecroft John, Strategic Modelling and Business Dynamics: A feedback systems approach, 2nd Edition, Wiley, 2015.
 •  McGarvey Bernard & Hannon Bruce, Dynamic Modeling for Business Management: An Introduction, Springer, 2004.
 •  Borshchev Andrei, The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic 6, AnyLogic North America, 2014.
 •  Gharajedaghi Jamshid, Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture, 3rd Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
 •  Guerrero Hector, Excel Data Analysis: Modeling and Simulation, Springer, 2010.
 •  Hugos Michael, Enterprise Games: Using Game Mechanics to Build a Better Business, CreateSpace, 2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ