Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ30
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
Μάρκετινγκ ΔΕΜΑΡ04
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνική
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Π. Χουντάλας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών
 2. Έννοια και Δομικά Στοιχεία Διεργασιών
 3. Κύκλος Ζωής Διοίκησης Επιχειρηματικών Διεργασιών
 4. Αναγνώριση Διεργασιών
 5. Μοντελοποίηση Διεργασιών
 6. Ανάλυση Διεργασιών
 7. Σχεδιασμός Διεργασιών
 8. Εφαρμογή Διεργασιών
 9. Παρακολούθηση και Βελτιστοποίηση Διεργασιών
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM) αποτελεί την προσέγγιση διοίκησης που αντιλαμβάνεται την όλη δράση ενός οργανισμού ως ένα πλέγμα αλληλοσυσχετιζόμενων διεργασιών, ο ορθός σχεδιασμός και η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση ολόκληρου του οργανισμού. Το BPM αναφέρεται συχνά ως η πλέον σημαντική καινοτομία των τελευταίων ετών στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του BPM στην πράξη επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης του Κύκλου Ζωής των διεργασιών (BPM Lifecycle).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 1. Να κατανοούν την έννοια της διεργασίας και των επιμέρους στοιχείων της.
 2. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διεργασιών.
 3. Να αναλύουν τα στάδια του Κύκλου Ζωής των διεργασιών.
 4. Να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές που υποστηρίζουν την υλοποίηση του Κύκλου Ζωής των διεργασιών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Dumas M., La Rosa M., Mendling J., & Reijers H. (2017). Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Broken Hill Publishers LTD. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373062.

Παναγιώτου Ν.Α., Ευαγγελόπουλος Ν., Κατημερτζόγλου Π., Γκαγιαλής Σ. (2013). Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22769685.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ