Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ29
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
2/1/1/-
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
Μάνατζμεντ ΔΕΟΔΕΟ07
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
ΝΑΙ
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Σ. Μπερσίμης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η επιχειρηματική αναλυτική (Business Analytics), στοχεύει στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Για να επιτύχει την βελτιστοποίηση των αποφάσεων, η επιχειρηματική αναλυτική, βασίζεται σε μια στρατηγική που είναι γνωστή διεθνώς ως «data-driven decision making». Βασίζεται την πλήρη κατανόηση του πώς και του γιατί μέσω της ανάλυσης των ιστορικών δεδομένων. Το μάθημα έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και εργαλεία της
επιχειρηματικής αναλυτικής με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να αξιοποιούν τα δεδομένα με έναν τρόπο ευέλικτο, αποδοτικό
και αποτελεσματικό προς όφελος των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών αποφάσεων, προσφέροντας τους ένα εξαιρετικό εργαλείο ανέλιξης στην μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα.

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν

 • τι είναι η επιχειρηματική αναλυτική,
 • ποια είναι τα κύρια εργαλεία της επιχειρηματικής αναλυτικής,
 • ποιες είναι οι ταξινομήσεις των εργαλείων αυτών,
 • πως να τις εφαρμόζουν σε δεδομένα,
 • πως να αναγνωρίζουν αξιοποιήσιμες ενδοεπιχειρησιακές πηγές δεδομένων και πως να συνδυάζουν πηγές δεδομένων,
 • πως να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων και πως να τα οπτικοποιούν,
 • πως να αναλύουν δεδομένα και δεδομένα με γεωγραφικό χαρακτήρα,
 • πως να κατασκευάζουν Key Performance Indicators (KPIs) από τα δεδομένα,
 • πως να αναλύουν με κατάλληλα εργαλεία KPIs,
 • πως να σχεδιάζουν πληροφοριακά dashboards με χρήση των KPIs αυτών.

Η έμφαση του μαθήματος θα δοθεί στις τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής με μελέτες περίπτωσης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εισαχθούν στις τεχνικές αυτές μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης με στόχευση στα ακόλουθα Sectors: Health, Banking, Manufacturing, Retail, HR, κ.α.

Ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην επιχειρηματική αναλυτική
 2. Κατηγοριοποίηση μεθόδων επιχειρηματικής αναλυτικής
 3. Κύρια εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής
 4. Εφαρμογές
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν την χρήση της επιχειρηματικής αναλυτικής στο πλαίσιο διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • εφαρμόζουν τις τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής προκειμένου να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.
 • αξιοποιούν τις τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις αποφάσεις τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Asllani Arben, 2018 (Μετάφραση). Επιχειρηματική Αναλυτική με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης, Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9789925563708. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 77110693.
 • Ματσατσίνης Ν., 2020. Επιχειρηματική Ευφυΐα, Αναλυτική και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων για Λήψη Αποφάσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ISBN: 978-960-578-071- 5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94702117.
 • Μπερσίμης Σ., Σαχλάς Α., Μπάρτζης Γ., και Παπαδάκης Γ., 2021. Εφαρμοσμένη Στατιστική και Στατιστική Μηχανική Μάθηση, Εκδόσεις Τζιόλα. ISBN: 978-960-418-877-2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94689188.

Επιπλέον διδακτικό υλικό: Σημειώσεις Διδάσκοντος (αναρτώνται στο eclass).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ