Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ73
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 - Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Γεωργόπουλος  Ε. Κοπανάκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και κατ’ επέκταση το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν από την επιχειρηματική και όχι τόσο από την τεχνολογική πλευρά. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αναλύονται οι διαφορές τους από το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Περιγράφονται τα συστήματα ERP και CRM και αναλύεται η συμβολή τους στην αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, στις σχέσεις της με τους πελάτες και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, περιγράφονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρηση προς πελάτη και αναλύονται τεχνολογικά και επιχειρησιακά ζητήματα στη διεπιχειρησιακή επικοινωνία και στη διαχείρηση αλυσίδων εφοδιασμού. Τέλος, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν για την απόκτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχιερήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το μάθημα φιλοδοξεί να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων, σημερινά και μελλοντικά, να αντιληφθούν τις προκλήσεις και να τις εκμεταλλευθούν με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Το μάθημα αναλύει και επεξηγεί βασικές έννοιες και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
  • Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Διαφορά ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  • Στάδια υιοθέτησης ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2C.
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
 • Πληροφοριακά Συστήματα ERP και CRM.
 • Διεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα.
  • Τεχνολογικά, επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ζητήματα.
 • Πληροφοριακά Συστήματα επιπέδου αλυσίδας εφοδιασμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
 • Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Να αντιλαμβάνονται και να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στρατηγικής των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Να μπορούν να αναλύσουν το ρόλο των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.
 • Να προτείνουν καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και να τις αναλύουν σε σχέση με υπάρχοντες ή νέους ανταγωνιστές, τεχνολογικά, επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ζητήματα, νομικά, ηθικά και κοινωνικά θέματα, πρακτικές προώθησης και στρατηγικές ανάπτυξης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Ν. Γεωργόπουλος, Μ. Πανταζή, Ι. Βαγγελάτος και Χ. Νικολαράκος, εκδ. Ε. Μπένου, 2013, Αθήνα.
 • «Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο e-επιχειρείν» Γ. Χονδροκούκης,  εκδ. Βαρβαρήγου, 2008, Αθήνα.
 • "Ηλεκτρονικό εμπόριο", Turban Efraim, King David, Lee Jae, Ting-Peng Liang, Turban Deborah, Εκδόσεις  Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 1η εκδ./2011.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ