Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ45
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 - Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος εξειδίκευσης «Διοικητική της Διανομής» είναι η ανάλυση της σχετικής θεωρίας περί Διαχείρισης των Καναλιών Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) που καλύπτουν το συνολικό φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των καναλιών διανομής καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται οι επιμέρους κατηγορίες των καναλιών ΜΚΤ και αναλύεται ο ρόλος τους στην στρατηγική λήψης αποφάσεων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία του μίγματος ΜΚΤ. Παράλληλα αναλύονται τα συστατικά μέρη των καναλιών ΜΚΤ και οι επιμέρους λειτουργίες τους αποδεικνύοντας αφενός τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον τελικό καταναλωτή και αφετέρου τη δυναμική ανάπτυξή τους που εκμεταλλεύεται την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την επίτευξη της Αρχής του ΜΚΤ σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.   Επίσης, περιγράφονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες της επιχείρησης που διαμορφώνουν την επιλογή των κατάλληλων καναλιών ΜΚΤ, ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ), με την παράθεση και ανάλυση μελέτης περιπτώσεων (case studies). Έμφαση δίνεται στα οικονομικά μεγέθη διαχείρισης των Καναλιών ΜΚΤ και στο ρόλο τους στη διαμόρφωση της τελικής τιμής προϊόντος και των απαιτουμένων κεφαλαίων χρηματοδότησης τους. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος των Καναλιών ΜΚΤ στην οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας καθώς και τα χρηματοοικονομικά  εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν τα Κανάλια ΜΚΤ προκειμένου να μην έχουν αρνητική επίπτωση στους δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ενώ παράλληλα μπορούν να βελτιώνουν τους δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο:

 • Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά των Καναλιών ΜΚΤ
 • Ανάλυση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ανάλυση όλων των επιπέδων καναλιών διανομής
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης  Καναλιών ΜΚΤ.
 • Εναλλακτικές Στρατηγικές Αποφάσεις Επιχείρησης και ο ρόλος των καναλιών ΜΚΤ
 • Ανάλυση καναλιών διανομής βάσει:
  • Κλάδου δραστηριότητας επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ)
  • Δομής Αγοράς (market structure) και σχετικής θέσης επιχείρησης
  • Συγκριτικής αξιολόγησης υπό συνθήκες αβεβαιότητας
  • Στρατηγικών Επιλογών Επιχείρησης
  • Τμηματοποίησης Αγοράς
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης Καναλιών ΜΚΤ
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα Κανάλια ΜΚΤ και τη Διοίκησή τους.
 • Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα διαφορετικά είδη Καναλιών ΜΚΤ ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων για να πετύχουν βράχυ και μάκρο στόχους τους σε σχέση με την αγορά στόχο, τη δυναμική εξέλιξη αυτής.
 • Να κατανοούν, εφαρμόζουν και αναλύουν τις διαφορετικές επιλογές των Καναλιών ΜΚΤ κάθε επιχείρησης όπως διαμορφώνονται ανάλογα με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ), τις δομές αγοράς (market structure) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συντελεστών παραγωγής που διαθέτει κάθε επιχείρηση.
 • Να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο μίγμα Καναλιών ΜΚΤ σε περιπτώσεις αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών και να μπορούν να προϋπολογίσουν τη σχέση κόστους – ωφέλειας κάθε ενός ξεχωριστά.
 • Να μπορούν να δημιουργούν, συνθέτουν και ερμηνεύουν το «άριστο μίγμα Καναλιών ΜΚΤ» για κάθε μελέτη περίπτωσης εφαρμόζοντας μεθοδολογίες που επιτρέπουν τη καλύτερη διαχείριση συνολικού κινδύνου σε ένα δυναμικό και υπό συνθήκες αβεβαιότητας επιχειρηματικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις στρατηγικές επιλογές Καναλιών ΜΚΤ του ανταγωνισμού και να μπορούν να συντάσσουν σχετικές εισηγητικές εκθέσεις προς τη διοίκηση της επιχείρησης για τη διαμόρφωση σχετικών δυναμικών μοντέλων λήψης αποφάσεων.
 • Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία Διοίκησης των Καναλιών ΜΚΤ ως αισθητήρα μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς στόχου με σκοπό την ποιο έγκαιρη και κατάλληλη λήψη διορθωτικών αποφάσεων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ν. Παπαβασιλείου – Γ. Μπάλτας, «Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics», Rosili, 2003.
 • Δ. Κάμπης, «Σημειώσεις και Μελέτες Περιπτώσεων Καναλιών ΜΚΤ», 2018.
 • Bert Rosenbloom, “Marketing Channels: A Management Perspective”, 8th Ed.,2013 South Western, Cengage Learning.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ