Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ31-5
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Α. Σινανιώτη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Ασφαλιστικού Δικαίου, Πτωχευτικού Δικαίου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς.

Διδασκαλία των ακόλουθων αντικειμένων:

I. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

ΙΙ. Δίκαιο πτωχεύσεως

Έννοια της πτώχευσης

Υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης

Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη

Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές

Όργανα της πτώχευσης

Πτωχευτικός αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση

Πτωχευτική ανάκληση

Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Ένωση των πιστωτών

Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

ΙΙΙ. Ασφαλιστική επιστήμη και ασφαλιστικό δίκαιο

Ιστορική εξέλιξη του δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης.

Νόμος 2496/1997 για την «ασφαλιστική σύμβαση».

Νόμος 3816/1958 (άρθρα 257-291) για τις Θαλάσσιες Ασφαλίσεις.

Νόμος 489/76 & Π.Δ. 237/1986 για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Το δίκαιο για την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης – Νόμος 4364/2016- SOLVENCY II, όπως ισχύει.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτική ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης:

 •  Εισαγωγή στο ασφαλιστικό δίκαιο.
 •  Πηγές του ασφαλιστικού δικαίου.
 •  Σύμβαση ασφάλισης–Ασφαλιστήριο, Νόμος 2496/1997.
 •  Γεν. διατάξεις ασφαλ. δικαίου για τις ασφαλίσεις ζημιών. Νόμος 2496 /1997 (Άρθρα 11 –18)
 •  Τα κυριότερα είδη ασφαλίσεων Ζημιών, Νόμος 2496/1997 (Άρθρα 19 –26)
 •  Θαλάσσιες ασφαλίσεις, Νόμος 3816 /1958 (Άρθρα 257 –291)
 •  Ασφάλιση Αυτοκινήτων, Νόμος 489 /1976 & Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύουν.
 •  Επικουρικό Κεφάλαιο και Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
 •  Το δίκαιο για την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης, Νόμος 4364/2016-SOLVENCY II, όπως ισχύει- Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)-ασφάλισης, Κανόνες Εποπτείας, Προϋποθέσεις διακυβέρνησης, Τεχνικές προβλέψεις, Ίδια κεφάλαια.
 •  Το δίκαιο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 •  Κοινοτικό δίκαιο για την ιδιωτική ασφάλιση και τους διαμεσολαβούντες.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για:

 •  Την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, και της πτώχευσης και των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 •  Τα όργανα καιις συνέπειες της πτώχευσης.
 •  Τα βασικά στοιχεία που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 •  Την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ( Markets in Financial Instruments Directive -MiFID II).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Aσφαλιστικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2η εκδ., 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ