Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ05-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Μπέλεσης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι μηχανισμοί μηχανογράφησης του Λογιστηρίου και η συνακόλουθη εφαρμογή ενός λογιστικού σχεδίου καθώς και η σύνδεση του λογιστηρίου με τα πληροφοριακά συστήματα διοικητικών αποφάσεων της οικονομικής μονάδος.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη θεωρητική παρουσίαση ενός λογιστικού προγράμματος με την επίδειξη της λειτουργίας του προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών σε αυτό με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα ξεκινώντας με την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων και μιας εμπορικής επιχείρησης και στη συνέχεια με την καταχώρηση εμπορικών πράξεων που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος από τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, αγοράς, πώλησης, δανεισμού, δημιουργίας εξόδων και εσόδων, έλτακτων γεγονότων, απόκτησης, εκποίησης και καταστροφής ενσώματων και ασώματων στοιχείων, διαχείριση προκαταβολών και τέλος τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει με τη σύνδεση του προγράμματος της λογιστικής με εμπορικά προγράμματα αποθηκών, διαχείρισης πελατών και προμηθευτών και προγράμματα παραγωγής διοικητικών πληροφοριών για διοικητικές αποφάσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  •  Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός μηχανισμού μηχανογράφησης του Λογιστηρίου.
  •  Να εξοικειωθούν με την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων μιας εμπορικής επιχείρησης.
  •  Να εξοικειωθούν με την καταχώρηση εμπορικών πράξεων που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος από τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης (αγοράς, πώλησης, δανεισμού, δημιουργίας εξόδων και εσόδων, έκτακτων γεγονότων, απόκτησης, εκποίησης και καταστροφής ενσώματων και ασώματων στοιχείων, διαχείριση προκαταβολών)
  •  Να εξοικειωθούν με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
  •  Να αντιληφθούν τη σύνδεση του προγράμματος της λογιστικής με εμπορικά προγράμματα αποθηκών, διαχείρισης πελατών και προμηθευτών και προγράμματα παραγωγής διοικητικών πληροφοριών για διοικητικές αποφάσεις.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., “Μηχανογραφημένη Λογιστική”, Αφοί Θ. Καραγιώργου, 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ