Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ10
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσιριτάκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό  τομέα και την χρηματοοικονομική  διοίκηση τραπεζών. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται η λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών  η συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών στην προσφορά χρήματος και η διατραπεζική αγορά. Επίσης αναλύονται οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές τράπεζες καθώς και η μέτρηση και διαχείριση τους.

Περιεχόμενο:

 •  Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
 •  Διαμόρφωση των επιτοκίων.
 •  Προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης και χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.
 •  Τράπεζες και προσφορά χρήματος.
 •  Διατραπεζική αγορά και Νομισματική Πολιτική.
 •  Κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 •  Κίνδυνος Επιτοκίου.
 •  Πιστωτικός κίνδυνος.
 •  Κίνδυνος αγοράς.
 •  Κεφαλαιακή Επάρκεια τραπεζών.
 •  Προθεσμιακά Συμβόλαια και Ανταλλαγές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 •  Να κατανοούν τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομία και τα αίτια και επιπτώσεις των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
 •  Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικά είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
 •  Να κατανοούν τις μεθόδους μέτρησης και διαχείρισης τρων τραπεζικών κινδύνων.
 •  Να κατανοούν τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Αθανασίου Γ. Νούλα, Χρήμα & Τράπεζες, Θεσσαλονίκη 2015 , Κεφάλαια 1-5, 7, 9, 10, 12.
 •  Cecchetti S.,  Schoenholtz K.,  Χρήμα  - Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές, 2016, Broken Hill, Cyprus, Κεφάλαια 1-4, 6 7, 11, 12, 17,18.
 •  Mishkin F. S., Matthews Κ., Giuliodori Μ.,   The Economics of Money, Banking and Financial Markets, European Edition, 2013, PEARSON.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ