Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ74
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Φ. Ασδεράκη, Ν. Φαραντούρης, Α. Αληγιζάκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της Ε.Ε. όπως η Αγροτική και Αλιευτική Πολιτική, η Εμπορική Πολιτική, η Μεταναστευτική Πολιτική, η Διεύρυνση κι Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, η Πολιτική Συνοχής και η συμβολή της Ε.Ε. στην υλοποίηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Η ύλη του μαθήματος βασισμένη στις προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών εξετάζει το διαφοροποιημένο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στη διαμόρφωση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των εθνικών πολιτικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα συμπληρώνει τις προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών πάνω στα ζητήματα της Ευρ. Ολοκλήρωσης εστιάζοντας στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών. Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων πάνω στην υιοθέτηση, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των εθνικών αντίστοιχων πολιτικών. Δεδομένου της εξελικτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης οι φοιτητές πρέπει επίσης να αποκτήσουν τη δεξιότητα αναζήτησης και επικαιροποίησης των γνώσεών τους από έγκυρες ευρωπαϊκές κι εθνικές πηγές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  •  Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές ως προς την υιοθέτηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμό τους.
  •  Εφαρμόζει αυτά που διδάχτηκε σε προηγούμενα εξάμηνα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για να αναλύει το ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των πολιτικών.
  •  Διακρίνει τις αιτίες και τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης των πολιτικών και τρόπων λήψης αποφάσεων (π.χ. κοινοτική μέθοδος vs ανοικτής μεθόδου συντονισμού).
  •  Αντιλαμβάνεται τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ε.Ε.
  •  Αποκτά πρόσβαση σε βασική βιβλιογραφία και ευρωπαϊκές πηγές.
  •  Συνεργάζεται με συμφοιτητές του για να παρουσιάσει συγκεκριμένα θέματα.
  •  Ερευνά και συντάσσει ένα σύντομο κείμενο ενημέρωσης για μία πολιτική ή μέρος της (policy brief).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Ν. Μαραβέγιας, (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, εκδ. Κριτική.
  •  Glencross, A.  Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Μετάφραση-Επιμέλεια: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ