Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ28
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 - Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Γεωργόπουλος
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το παρόν μάθημα εστιάζει στις μεθόδους και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν από τους σημαντικότερους πόρους της, τη γνώση. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της γνώσης με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εφαρμογή εκείνων των διοικητικών πρακτικών και εννοιών, αλλά και των τεχνολογιών και των εργαλείων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική απόκτηση, επεξεργασία και χρήση πόρων γνώσης στο συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον που καλούνται οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν.

Εξετάζονται θέματα στρατηγικής διαχείρισης γνώσης, εφαρμογής μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης και εξόρυξης γνώσης, αλλά και νέων τεχνολογιών και εφαρμογών όπως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), η Επιχειρηματική Ευφυία (Business Intelligence) και η Νεφοϋπολογιστική (Cloud Computing). Θα αναλυθούν τεχνολογικοί και μη τεχνολογικοί παράγοντες υλοποίησης των συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι κοινές προσεγγίσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και οι πρωτοβουλίες τυποποίησης, ώστε να περιγραφούν και να τοποθετηθούν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο. Γενική πρόθεση είναι να παρασχεθούν σημαντικές και χρήσιμες οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να ευθυγραμμιστούν τεχνολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αξιοποίησης της γνώσης μέσα και πέρα από τα επιχειρηματικά τους όρια. Επίσης, θα προσδιοριστούν οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα βοηθούν ουσιαστικά στην προσπάθειά τους να ενώσουν τα απαραίτητα κομμάτια και να εκμεταλλευτούν πλήρως το σύνολο της γνώσης τους.

Περιεχόμενο:

 •  Εισαγωγή στη διαχείριση γνώσης. Τι είναι δεδομένα, πληροφορία, γνώση. Ποια είναι τα είδη γνώσης. Τι είναι διαχείριση γνώσης και τι σημαίνει αποτελεσματική διαχείριση. Ιστορική αναδρομή διαχείρισης γνώσης. Επιχειρηματική γνώση και επιχειρηματικές διαδικασίες.
 •  Ο κύκλος ζωής της διαχείρισης γνώσης. Βασικές προσεγγίσεις στον κύκλο ζωής διαχείρισης γνώσης. Μοντέλα διαχείρισης γνώσης. Ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής διαχείρισης γνώσης.
 •  Μοντέλο μετασχηματισμού γνώσης – Μοντέλο SECI (Nonaka & Takeuchi). Σπείρα γνώσης. Δημιουργία οργανωσιακής γνώσης.
 •  Δημιουργία αξίας μέσω της διαχείρισης γνώσης. Στρατηγικές διαχείρισης γνώσης. Πλαίσια και μοντέλα στρατηγικής διαχείρισης γνώσης. Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης γνώσης.
 •  Καινοτομία, οργανωσιακή δομή και αποτελεσματική διαχείριση γνώσης. Άτυπη γνώση και καινοτομία. Κοινότητες μάθησης και δημιουργία γνώσης. Δομές γνώσης και καινοτομία.
 •  Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση γνώσης. Οργανωσιακή μάθηση. Οργανισμός μάθησης. Οργανωσιακή μάθηση και κοινωνική μάθηση. Οργανωσιακή μάθηση και συναίσθημα.
 •  Συστήματα διαχείρισης γνώσης. Βασικά δομικά στοιχεία συστημάτων διαχείρισης γνώσης. Μοντέλα και πλαίσια συστημάτων διαχείρισης γνώσης.
 •  Μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία και εφαρμογές διαχείρισης γνώσης – Σύλληψη και δημιουργία γνώσης – Ανταλλαγή και διάδοση γνώσης – Κτήση και εφαρμογή γνώσης. Ικανότητα απορρόφησης και διαχείριση γνώσης. Απομάθηση και οργανωσιακή λήθη.
 •  Εξόρυξη γνώσης για αποτελεσματική διαχείριση γνώσης. Βασικές έννοιες, τεχνολογίες και εργαλεία εξόρυξης δεδομένων (data mining) και γνώσης. Βασικές έννοιες και θέματα διαχείρισης δεδομένων. Αποθήκες δεδομένων. Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και διαχείριση γνώσης. Εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Θέματα ασφαλείας και χρήσης συστημάτων διαχείρισης μεγάλων δεδομένων.
 •  Επιχειρηματική ευφυία (Business Intelligence) και διαχείριση γνώσης. Τεχνικές και εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας. Νεφοϋπολογιστική (Cloud Computing) και διαχείριση γνώσης. Εργαλεία, τεχνικές και υπηρεσίες νέφους.
 •  Μέτρηση και αξιολόγηση της διαχείρισης γνώσης. Μοντέλα και εργαλεία μέτρησης της επίδοσης της διαχείρισης γνώσης και της αξίας που δημιουργείται.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, παραδειγμάτων, εφαρμογών και μελετών περίπτωσης οι φοιτητές θα βοηθηθούν στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 •  Την κατανόηση των βασικών εννοιών, θεωριών, βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, εργαλείων και τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης γνώσης.
 •  Την κατανόηση των θεμάτων της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης, της εφαρμογής των αντίστοιχων μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων.
 •  Την κατανόηση των μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη γνώσης.
 •  Την κατανόηση νέων τεχνολογιών, εργαλείων και εφαρμογών, όπως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), την Επιχειρηματική Ευφυία (Business Intelligence) και τη Νεφοϋπολογιστική (Cloud Computing), και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν για την αποτελεσματικότερη εξόρυξη και διαχείριση γνώσης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Easterby-Smith Mark & Lyles A. Marjorie, Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης, Εκδόσεις Broken Hills Publications LTD, 2017.
 •  Nonaka Ikujiro & Takeuchi Hiotaka, Η Επιχείρηση της Γνώσης: Η διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση, Εκδόσεις Καστανιώτης, 2001.
 •  Gamble R. Paul & Blackwell John, Knowledge Management: Σύγχρονος Οδηγός Διαχείρισης Γνώσης, Εκδόσεις Δίαυλος, 2004.
 •  Dalkir Kimiz & Liebowitz Jay, Knowledge Management in Theory and Practice, MIT Press, 2011.
 •  Dunham Margaret, Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004.
 •  Βαζιργιάννης Μιχάλης & Χαλκίδη Μαρία, Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 2005.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ