Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ13-5
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το παρόν μάθημα έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργασθούν αποτελεσματικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αγοράσουν και να διευθύνουν κάποια επιχείρηση. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εκτιμούν τις δυνατότητες που διαθέτουν για τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων, να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια, και να οργανώνουν και να διευθύνουν λειτουργίες της επιχειρήσεως όπως την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να ενταχθούν οι φοιτητές στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα συναφή μαθήματα μέσω της εξέτασης σύγχρονων πρακτικών ζητημάτων επιχειρηματικότητας. Ακόμα, βοηθά και ως οδηγός για το τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές στις υπόλοιπες σπουδές τους για να γίνουν καλοί επιχειρηματίες. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις δυναμικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της ανάλυσης είναι η κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες.

Περιεχόμενο:

 •  Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα. Ορισμοί & διαδικασία επιχειρηματικότητας. Ορισμός επιχειρηματία και επιχειρηματικής ευκαιρίας. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και διεθνώς. Παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων.
 •  Θεσμοί Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Ρόλος Κράτους. Σύνδεση επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 •  Επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan).
 •  Επιχειρηματικός Καμβάς (Business Model Canvas).
 •  Χρηματοδότηση νέας επιχείρησης / επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 •  Χρηματοοικονομικό Σχέδιο (Financial Plan).
 •  Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στρατηγικές εξόδου από επιχείρηση – επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποτίμηση επιχειρήσεων.
 •  Νεοφυείς επιχειρήσεις. Διαμόρφωση ιδέας. Αναγνώριση ευκαιριών. Υλοποίηση και χρηματοδότηση ιδέας. Είσοδος και πορεία καθιέρωσης στην αγορά. Πώληση – εξαγορά σε τρίτους.
 •  Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
 •  Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εταιρική επιχειρηματικότητα.
 •  Διεθνής επιχειρηματικότητα. Διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση. Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές Επιχειρηματικότητας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 •  Κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία.
 •  Αντιλαμβάνονται το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και να αναγνωρίζουν τις διαστάσεις που το συνθέτουν.
 •  Κατανοούν τις έννοιες της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και να αναγνωρίζουν τη σημασία τους στην επιτυχή ανάπτυξη μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 •  Αποκτούν γνώση και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με όλα τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας.
 •  Αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες για την εκκίνηση και διοίκηση μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 •  Κατανοούν τα βήματα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
 •  Αναγνωρίζουν και περιγράφουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με προσωπικά ενδιαφέροντα, ταλέντα και αξίες.
 •  Αναπτύσσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Deakins D. & Freel M., Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Mια δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία, 2η Έκδ., Εκδόσεις Rosili, 2017.
 •  Scarborough M.N., Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ίων, 2016.
 •  Spinelli S., Adams R., Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα, Utopia, 2015.
 •  Κυριακίδου Ο. & Σαλαβού Ε.Ε., Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Rosili, 2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ