Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ48
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Διδάσκων / ουσα
Ν. Μπέλεσης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Περιεχόμενα Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Απάτης και του Οικονομικού Εγκλήματος
 2. Εταιρική και Ατομική Απάτη
 3. Κατηγορίες Απάτης
  a. Διαφθορά
  b. Ιδιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
  c. Παραποίηση Οικονομικών καταστάσεων
 4. Ανίχνευση & προσδιορισμός της Απάτης
 5. Ανάλυση χαρακτηριστικών του Δράστη
 6. Διερεύνηση Κρουσμάτων
 7. Χειραγώγηση Κερδών
 8. Μοντέλα Πρόβλεψης

Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα θέματα που αφορούν τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Εγκληματολογικής Λογιστικής, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή υποστήριξης σε ζητήματα ποινικής διάστασης του οικονομικού εγκλήματος.

Η εγκληματολογική Λογιστική περιλαμβάνει ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά διαφέρει από την Ελεγκτική και τον Εσωτερικό Έλεγχο ως προς το περιεχόμενο του αντικειμένου της, το οποίο χρησιμοποιεί γνώσεις λογιστικής, με τις οποίες σε συνδυασμό με ερευνητικές τεχνικές, συγκεντρώνει, ταξινομεί εξετάζει ερμηνεύει και παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τεκμήρια στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών.

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο των διδασκομένων στο μάθημα αντικειμένων, σε αυτά παρουσιάζονται καταγράφονται και αναλύονται οι έννοιες τις Απάτης, της Διαφθοράς, της Ιδιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, της Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων και αναπτύσσονται Μέθοδοι και Τεχνικές Πιστοποίησης αλλά και αποτροπής τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες στη διερεύνηση προβλημάτων διοίκησης και διαχείρισης οικονομικού και ποινικού χαρακτήρα. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου πρόσθετες αυτών που αναπτύσσονται στο μάθημα Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος.

Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν τις έννοιες της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα είδη, τις μεθόδους και τις τεχνικές διάπραξης απάτης
 • Να ειδικευθούν στον προσδιορισμό της ποινικής διάστασης του οικονομικού εγκλήματος
 • Να αναπτύξουν τεχνικές διερεύνησης, πρόβλεψης και αποτροπής του οικονομικού εγκλήματος και των μεθόδων οικονομικής απάτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ