Κωδικός Μαθήματος
-
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
- / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μέλος ΔΕΠ
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

H Ερευνητική Εργασία αποτελεί μία καινοτόμο δράση του ΠΠΣ. Η Ερευνητική Εργασία:

 •  Ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης.
 •  Ενεργοποιεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία.
 •  Προάγει τη διεπιστημονικότητα και  δύναται να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα.
 •  Αναπτύσσει τον στοχασμό, την κριτική και την αυτοκριτική σκέψη και την προσωπική ευθύνη.
 •  Ασκεί τους φοιτητές:
  •  στον επιστημονικό τρόπο σκέψης
  •  στην ερευνητική μεθοδολογία
  •  στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων
  •  στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
  •  στην ανάλυση δεδομένων
  •  στη διατύπωση κριτικής θέσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας θα είναι σε θέση να:

 •  Προσδιορίσει και να καθορίσει ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του ΠΠΣ.
 •  Συλλέξει συστηματικά σύγχρονη και επίκαιρη πληροφορία μέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.
 •  Αναλύσει, ερμηνεύσει και επικοινωνήσει την πληροφορία που έχει συλλέξει.
 •  Εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει προτάσεις.
 •  Συγγράψει και να παρουσιάσει  ένα επιστημονικό κείμενο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ζαφειρόπουλος Κώστας, Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ