Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ21
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΛΟΓ01-2 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Οι στρατηγικές συνεργασίας και ανασυγκρότησης εταιρειών είναι πολύπλοκες και πολυσχιδείς αποφάσεις οι οποίες απαιτούν γνώση, δεξιότητα και ικανότητα αντίδρασης στις δυναμικές διαμόρφωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, για τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που είτε ήδη λειτουργούν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα οι στρατηγικές συνεργασίας εταιρειών αποτελούν μια ευκαιρία και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (εφόσον χειρίζονται από έμπειρες ομάδες στελεχών ) που συμβάλουν στη διαχείριση κινδύνων του εξωτερικού περιβάλλοντος (εθνικών & Διεθνών) και στην υλοποίηση επιχειρηματικών αποφάσεων με αριστοποίηση των διαθέσιμων μέσων (συντελεστών παραγωγής) και λαμβάνοντας υπόψη τη παρούσα κατάσταση κάθε επιχείρησης και τους στρατηγικούς της στόχους.

Σκοπός του εν λόγω μαθήματος επιλογής είναι κάθε φοιτητής/τρια να αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες εφαρμογής, κατά περίπτωση, των στρατηγικών επιλογών συνεργασίας εταιρειών (M&As).

Περιεχόμενο:

Τρεις ενότητες γνωστικών πεδίων με σκοπό την κατανόηση και τη χρήση των «εργαλείων» που απαιτούνται στην αξιολόγηση και υλοποίηση επιχειρηματικών αποφάσεων  σχετικών με τη ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και τη συνεργασία εταιρειών (M&As).

 •  Ενότητα Α’: Εργαλεία από γνωστικά αντικείμενα λογιστικής / χρηματοοικονομικής λογιστικής / ΜΚΤ / Στρατηγικού Management / Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής, Εμπορικού & Φορολογικού Δικαίου (ΕΕ & Διεθνούς)
 •  Ενότητα B’: Θεωρία M&As:
  •  Κίνητρα – Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα
  •  Αναλυτική Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων Συνεργασίας Εταιρειών
  •  Εργαλεία Διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβαλλομένων Εταιρειών
  •  Αποτίμηση Εταιρειών & Τρόποι Χρηματοδότησης
  •  Νομικά & Φορολογικά Θέματα M&As
  •  Χρηματοοικονομικές, Λειτουργικές & Διαχειριστικές Προβλέψεις για την Φάση Υλοποίησης – Αξιολόγησης Στρατηγικών Αποφάσεων Μ&Αs
 •  Ενότητα Γ’: Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)
  •  Μεθοδολογία Ανάλυσης & Αξιολόγησης Δεδομένων
  •  Εφαρμογή της Ανάλυσης με βάση διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Multidisciplinary Analysis)
  •  Προετοιμασία & Παρουσίαση Εισηγητικής Έκθεσης προς Όργανα Λήψης Αποφάσεων & Θεσμικούς Παράγοντες
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις μορφές των συνεργασιών εταιρειών, τις μεθόδους αποτίμησης εταιρειών και την διαχείρισή τους.
 •  Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα διαφορετικά σχήματα και μορφές εταιρικών μετασχηματισμών ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων για να πετύχουν βράχυ και μάκρο στόχους τους.
 •  Να κατανοούν, εφαρμόζουν και αναλύουν τα εργαλεία που παρέχει η διεπιστημονική (interdisciplinary) προσέγγιση της επιχειρηματικότητας όπως εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση και να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης εταιρειών αξιολογώντας τους κινδύνους και τις προοπτικές κάθε επιχειρηματικής μονάδας με σκοπό την ορθή ενημέρωση όσων έχουν έννομο συμφέρον (stakeholders).
 •  Να μπορούν να απεικονίσουν τη παρούσα κατάσταση της επιχείρησης (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα), να προσδιορίσουν τους στόχους με ευκρίνεια και να εξετάζουν αν οι συνεργασίες με άλλους επιχειρηματικούς φορείς μπορεί να αποφέρει καλύτερη διαχείριση πόρων και περιορισμένο συνολικό κίνδυνο (συστημικό και επιχειρηματικό).
 •  Να μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο των θεσμών (institutions) στην συνεργασία εταιρικών σχημάτων και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά ως μέλη ομάδας που θα αναλάβει την διερεύνηση, αξιολόγηση, υλοποίηση και παρακολούθηση εταιρικών συνεργασιών.
 •  Να μπορούν να ενσωματώσουν στο τρόπο σκέψης τους το ρόλο της παγκοσμιοποίησης στη διακίνηση κεφαλαίων, μεταφορά τεχνολογίας & τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage) εθνικών ή/και υπερεθνικών οικονομιών βασισμένων στις στρατηγικές επιλογές συνεργασίας εταιρικών σχημάτων που αποτελούν τους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης των  χωρών  που δραστηριοποιούνται.
 •  Να μπορούν να αξιολογήσουν τις στρατηγικές συνεργασίες είτε ως εργαλεία ανάπτυξης (οριζοντίως και καθέτως) είτε ως εργαλεία επιβίωσης/αποεπένδυσης για λογαριασμό των μετόχων, επιχειρηματιών είτε ως εργαλεία διασφάλισης του κινδύνου πιστωτών.
 •  Να σχεδιάζουν και καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις για τη φάση υλοποίησης συνεργασίας εταιρειών με βάση τους διαμορφωμένους στόχους (μείωση κόστους, αύξηση μεριδίου αγοράς, επέκταση σε νέες αγορές, αύξηση διαπραγματευτικής δύναμης κλπ).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Δημήτριος Αθ. Κυριαζής, «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές», Β’ εκδ., 2016.
 •  Δ. Κάμπης, «Σημειώσεις, Υποδείγματα και Μελέτες Περιπτώσεων Εταιρικών Μετασχηματισμών και Αποτίμησης Εταιρειών», 2016.
 •  Partick A. Gaughan, «Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings», 6th edition, John Wiley, 2015.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ