Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ14
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΛΟΓ01-2 Χρηματοικονομική Λογιστική Ι
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
-
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Φίλιππας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η επακολουθείσα παγκοσμιοποίηση, προκάλεσαν ραγδαίες εξελίξεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνέβαλαν στην αύξηση του πλήθους και της πολυπλοκότητας των διατιθέμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Περιεχόμενο:

 • Τι είναι και πως λειτουργούν τα αμοιβαία κεφάλαια.
 • Θεσμικό & εποπτικό πλαίσιο.
 • Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η FEFSI και η ICI.
 • Η Αγορά των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
 • Επενδυτικές τεχνικές για διαχειριστές.
 • Εκτίμηση των κινδύνων των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Αρχές κατασκευής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Θεωρητική  προσέγγιση  της  αξιολόγησης  της  επίδοσης  χαρτοφυλακίων  (ή αμοιβαίων κεφαλαίων).
 • Συγχρονισμός (Timing) και Επιλεκτικότητα (Selectivity).
 • Εταιρίες αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων: Οι Καινοτομίες της MORNINGSTAR.
 • Δεικτοποιημένα αμοιβαία κεφάλαια (Index  Funds).
 • Πως τα χαρακτηριστικά των διαχειριστών επηρεάζουν τις επιδόσεις των διαχειριστών (Ηοt Hand Phenomenon).
 • Ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών και των εισροών νέου χρήματος στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων: Η διεθνής εμπειρία και στοιχεία για την Ελληνική πραγματικότητα.
 • Κριτήρια επιλογής αμοιβαίων  κεφαλαίων.
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη  ζήτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Marketing  αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων.
 • Νέες τάσεις στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων: Hedgefunds, Funds Exchange Traded Funds.
 • Εταιρείες  Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.).
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα αμοιβαία κεφάλαια.
 • Είδη  εταιρειών επενδύσεων.
 • Αμοιβαία κεφάλαια και Internet.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τις νέες συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στο πλανητικό χωριό, καθώς και τις τρέχουσες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στις πιο σημαντικές μορφές συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
 • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, ιστορική ανασκόπηση του θεσμού, γνωριμία με τις εταιρίες, η διαχείριση, τα προϊόντα, μέθοδοι αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού, εκτίμηση των κινδύνων, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επί μέρους συλλογικών επενδύσεων και μάρκετινγκ των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων.
 • Την εκτίμηση του κινδύνου, αλλά και τις μεθόδους αξιολόγησης των διαχειριστών.
 • Τις  νέες τάσεις στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων, όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge Funds), τα Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Funds of Funds).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αμοιβαία Κεφάλαια, 2010, Δρ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας.
 • Benz C., Morningstar Guide to Mutual Funds: Five-Star Strategies for Success, 2nd  Edition, Morningstar Inc., 2005.
 • Bodie Z., Kane A. & Marcus A., “Investments’’, McGraw-Hill/Irwin, 6th edition, 2004.
 • Farrell P.B., “The Winning Portfolio: Choosing your 10 best Mutual Funds, Bloomberg Press, 1999.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ