Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ68
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Γ. Μποχώρης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση της επιχειρηματικής έρευνας και των απαιτήσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ποιοτικών επιχειρηματικών ερευνών. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, θα τους βοηθήσουν να μελετούν και να κατανοούν επιστημονικές (επιχειρηματικές) μελέτες, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, να σχεδιάζουν και να προετοιμάσουν επιστημονικές (επιχειρηματικές) μελέτες και να ολοκληρώσουν μία επιστημονική (επιχειρηματική) μελέτη.

Το μάθημα ξεκινά με μια συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης, με έμφαση στη παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Σημαντικές δομικές οντότητες σε αυτή τη διαδικασία είναι τα πλαίσια αναφοράς, τα επιστημονικά ιδεώδη, η διαμόρφωση και διατύπωση του προβλήματος στο οποίο στοχεύει να απαντήσει μία επιστημονική (επιχειρηματική) μελέτη, οι επιστημονικές προσεγγίσεις και μέθοδοι για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων μίας επιστημονικής (επιχειρηματικής) μελέτης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αναπτύσσουν την ικανότητα του μαθητή να βρίσκει πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων, να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο και να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και πηγές σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια.

Τα βασικά σημεία αυτού του μαθήματος είναι:

 •  Ορισμός και σπουδαιότητα της Μεθοδολογίας Επιχειρηματικών Ερευνών
 •  Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Έρευνας
 •  Ανασκόπηση της Επιστημονικής Αρθρογραφίας & Βιβλιογραφίας, καθώς και των διαθέσιμων Επιχειρηματικών Πληροφοριών
 •  Λέξεις-κλειδιά και Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
 •  Σύνταξη επιστημονικών (επιχειρηματικών) μελετών
 •  Ποιοτική - Ποσοτική Έρευνα και Ανάλυση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να:

 •  κατανοούν και εξηγούν την συναφή ορολογία κατά την προετοιμασία & διεξαγωγή επιχειρηματικών ερευνών.
 •  επιδείξουν τις μεθοδολογικές και αναλυτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την  επιχειρηματική έρευνα ενός προβλήματος.
 •  περιγράφουν τις διεπιστημονικές σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής έρευνας και άλλων επιστημονικών – γνωστικών περιοχών.
 •  παρουσιάσουν τόσο προφορικά όσο και γραπτά την πρόταση και την έκθεση της επιχειρηματικής έρευνας.
 •  προετοιμάζουν μια ερευνητική πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε μια μελέτη επιχειρηματικής έρευνας.
 •  κατανοούν τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές επιχειρηματικής έρευνας.
 •  είναι σε θέση να διαβάζουν και να κατανοούν μελέτες επιχειρηματικής έρευνας.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  «Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας» Ζ. Δημητριάδη, εκδ. Νικητόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ, 2000.
 •  «Δέκα Παραδείγματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας: από τη Θεωρία στην Πράξη», Θ. Κ. Μπάμπαλης, Αθ. Τσιπλητάρης,  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 2011.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ