Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΘΕΠ09
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ι. Παραβάντης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Εφαρμογές των παιγνίων στην καθημερινή ζωή, τον αθλητισμό, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Ορολογία και βασικές έννοιες της θεωρίας στρατηγικών παιγνίων. Παίκτες, κινήσεις, στρατηγικές και ανταμοιβές. Παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων και πίνακες ανταμοιβών. Παίγνια σταθερού και μηδενικού αθροίσματος. Στοιχειώδη παίγνια: το παίγνιο του συντονισμού, η μάχη των φύλλων, το παίγνιο της κότας και το παίγνιο των φυλακισμένων. Ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών, ισορροπία Nash, ισορροπία Schelling. Παίγνια διαδοχικών κινήσεων και δένδρα αποφάσεων. Υποπαιγνιακά τέλεια ισορροπία Nash και η αξιοπιστία υποσχέσεων και απειλών. Παιγνιοθεωρητική ανάλυση της κρίσης της Κούβας (1962). Παραδείγματα παιγνίων σε κινηματογραφικές ταινίες. Εφαρμογές των παιγνίων διαπραγματεύσεων στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Αποκλίσεις από την τέλεια ορθολογικότητα, κοινωνικοί αυτοματισμοί, επιστήμη πειθούς, διαισθητική κρίση και γλώσσα σώματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διδάσκεται τις κεντρικές έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων με έμφαση τις εφαρμογές της στη Διεθνή Πολιτική. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια θα είναι ικανοί:

 •  Να περιγράψουν τις θεωρητικές έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων, διακρίνοντας τα παίγνια ταυτόχρονων από τα παίγνια διαδοχικών κινήσεων.
 •  Ειδικότερα, να αναγνωρίζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τα τέσσερα βασικά είδη παιγνίων ταυτόχρονων κινήσεων: παίγνιο συντονισμού, παίγνιο μάχης των φύλλων, παίγνιο της κότας, και δίλημμα των φυλακισμένων.
 •  Αφενός μεν να αναγνωρίζουν στρατηγικά ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αφετέρου δε να προτείνουν και σχεδιάζουν κατάλληλες τακτικές αντιμετώπισής τους, επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο παιγνίου.
 •  Να αναγνωρίζουν στρατηγικά προβλήματα της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής καθώς και να δημιουργούν κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισής τους, επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο παιγνίου.
 •  Να αναγνωρίζουν σημαντικά προβλήματα της διεθνούς πολιτικής, να αξιολογούν και να εκτιμούν τις συνήθεις στρατηγικές αντιμετώπισής τους από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες, και να προτείνουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισής τους προσθέτοντας στην εργαλειοθήκη τους συγκεκριμένες μεθόδους της Θεωρίας Παιγνίων, επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο παιγνίου, πιθανά συνδυάζοντας βασικούς τύπους.
 •  Τέλος, να αναγνωρίζουν το ρόλο των αποκλίσεων από την ορθολογικότητα, και να εξηγούν βάσει αυτών πραγματικά αποτελέσματα που διακρίνονται από αυτά που προβλέπονται από τη θεωρία.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Dixit, A., & Nalebuff, B. (1991): Πώς να Σκέφτεστε Στρατηγικά: Η Εφαρμογή της Στρατηγικής στην Πολιτική, στις Επιχειρήσεις και στην Καθημερινή Ζωή. Εκδόσεις Καστανιώτη.
 •  Alterman, E. (2004). When Presidents Lie: A History of Official Deception and Its Consequences. Viking.
 •  Ariely, D. (2008). Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape our Decisions. Harper Collins e-books.
 •  Baron, J. (1998). Judgment Misguided: Intuition and Error in Public Decision Making. Oxford University Press.
 •  Bradenburger, A. M., & Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition. Currency Doubleday.
 •  Brams, S. J. (2005). Negotiation Games: Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration. Revised Edition, Routledge.
 •  Carmichael, F. (2005). A Guide to Game Theory. Prentice Hall.
 •  Cialdini, R. B. (2009). Influence: Science and Practice. 5th edition, Pearson.
 •  Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. Avon Books, New York.
 •  Dixit, A., & Nalebuff, B. (2008). The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life. Norton.
 •  Dixit, A., & Skeath, S. (2004). Games of Strategy. 2nd edition, W.W. Norton and Company.
 •  Fisher, R., & Ury, W. (1999). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in. Random House Business Books.
 •  Gladwell, M. (2005). Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Back Bay Books, Little, Brown and Company.
 •  Goldstein, N. J., Martin, S. J., & Cialdini, R. B. (2008): Yes! 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive. Free Press.
 •  Jervis, R. (1997). System effects: Complexity in political and social life. Princeton University Press.
 •  Lehrer, J. (2009). How We Decide. Houghton Mifflin Harcourt.
 •  McCain, R. A. (2004). Game Theory: A Non-Technical Introduction to the Analysis of Strategy. Thomson South-Western.
 •  McMillan, J. (1992). Games, Strategies and Managers. Oxford University Press.
 •  Mearsheimer, J.J. (2011). Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics. Oxford University Press.
 •  Miller, J. D. (2003). Game Theory at Work - How to Use Game Theory to Outhink and Outmaneuver your Competition. McGraw-Hill.
 •  Navarro, J., & Karlins, M. (2008). What Every Body is Saying: An Ex-FBI Agent’s Guide to Speed Reading People. HarperCollings e-books.
 •  Noll, D. E. (2011). Elusive Peace: How Modern Diplomatic Strategies Could Better Resolve World Conflicts. Prometheus Books. Amherst, New York.
 •  Plous, S. (1993). The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill.
 •  Schelling, T. (1980). The Strategy of Conflict. Harvard University.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ