Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ61
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
7
Διδάσκων / ουσα
Δ. Γεωργακέλλος, Ε. Διδασκάλου
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η σπουδαιότητα της επιχειρηματικής διαδικασίας συχνά έχει αγνοηθεί στην προσπάθεια ερμηνείας της αποκτήσεως οικονομικής ισχύος. Η επιχειρηματικότητα αφορά ανθρώπους, τις επιλογές τους και τις δράσεις τους κατά την έναρξη, την ανάπτυξη ή γενικά τη λειτουργία μιας επιχειρήσεως ή την εμπλοκή τους στις στρατηγικές αποφάσεις της. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να προγραμματίζονται και εκτελούνται ακολουθώντας μια σειρά βάσει μιας συμφωνημένη στρατηγικής που οδηγεί σε μια ιδέα για ειδική δράση, η οποία μετά μορφοποιείται, εκτελείται και αξιολογείται με μια θεώρηση για βελτίωση της στρατηγικής και περισσότερη δράση.

Η σειρά αυτή θα πρέπει να ακολουθείται για κάθε επενδυτικό σχέδιο, καθώς τα επενδυτικά σχέδια έχουν, συνήθως, ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία, ακόμη και στους θεσμούς πολλές φορές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων στους κλάδους της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας) και στον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των κλάδων και των τομέων αυτών.

Το μάθημα καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες. Αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπόνησης και σύνταξης προμελετών και μελετών σκοπιμότητας. Δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου ως την αναμόρφωση ενός μικρού ελαιοτριβείου ή ξενώνα ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου. Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan), και συζητούνται θέματα επιχειρηματικότητας.

Περιεχόμενο:

 • Ορισμοί
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Μελέτη Σκοπιμότητας
  • Σύνοψη
  • Βασική ιδέα και ιστορικό του προγράμματος
  • Ανάλυση της αγοράς και Μάρκετινγκ
  • Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια
  • Μηχανολογικά και τεχνολογία
  • Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα
  • Οι ανθρώπινοι πόροι
  • Τοποθεσία, χώρος εγκατάστασης, περιβάλλον
  • Προγραμματισμός και προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων.
 • Διατυπώνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκπόνηση κλαδικής (ή υποκλαδικής) μελέτης.
 • Αναγνωρίζει  τα στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν στις μελέτες εντοπισμού ε-πενδυτικών ευκαιριών.
 • Δημιουργεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σ. Καρβούνης, Πειραιάς, Εκδόσεις Βαρβαρήγου, 2016.
 • Οδηγίες, Προβλήματα, Υποδείγματα για Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σ. Καρβούνης & Δ. Γεωργακέλλος, Πειραιάς, Εκδόσεις Βαρβαρήγου, 2016.
 • How to prepare a feasibility study: A step-by-step guide including 3 model studies, Robert E Stevens, Prentice-Hall, 1982.
 • MANUAL FOR THE PREPARATION OF INDUSTRIAL FEASIBILITY STUDIES, Behrens W. &  Hawranek P.M., UNIDO, 1991.
 • Project Evaluation. English, J. M. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1984.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ