Κωδικός Μαθήματος
 ΔΕΟΔΕ19
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
4
Διδάσκων / ουσα
Φ. Νταλιάνης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα στοχεύει στο α) να κατανοηθεί το γιατί και το πώς της συμπεριφοράς των εργαζομένων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) στις επιχειρήσεις καθώς και οι συνέπειές της και β) να παράσχει τεχνογνωσία (επιστημονικά τεκμηριωμένη) αντιμετώπισης / χειρισμού θεμάτων συμπεριφοράς, για βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της αποτελεσματικότητας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Περιεχόμενο:

 • Βασικές έννοιες οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 • Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής.
 • Η εξίσωση ατομικής απόδοσης στον εργασιακό χώρο.
 • Αξίες, στάσεις, αντίληψη και προσωπικότητα των εργαζομένων.
 • Παρακίνηση.
 • Συμπεριφορά ομάδων.
 • Οργανωσιακές διαδικασίες  για την επιρροή της συμπεριφοράς (ηγεσία, δύναμη-εξουσία, επικοινωνία).
 • Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων.
 • Διοίκηση αλλαγών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να μετατρέπουν τις αποκτηθείσες θεωρίες και αρχές οργανωσιακής συμπεριφοράς σε διοικητικές πρακτικές,
 • να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύσσουν πλέγμα ηγετικών συμπεριφορών,
 • να εισάγουν και να αντιμετωπίζουν αλλαγές στο εργασιακό κι επιχειρηματικό πεδίο,
 • να αντιμετωπίζουν / διευθετούν διαπροσωπικές και διομαδικές συγκρούσεις.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Χυτήρης, Λ. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.
 • Buchanan, D.A.  & Huczynski, A.A. (2017). Organizational Behavior, 9th edition, Pearson, NY.
 • Hellriegel, D & Slocum, J. W. (2010). Organizational behavior, 13th edition, Cengage Learning.
 • Robbins, S.P., Judge, T.A., Campbell, T.T. (2017). Organizational Behavior, 2nd edition, Pearson, NY.
 • Schermerhorn, J.R., Uhl-Bien M., and Osborn, R.N (2012). Organizational Behavior, 12th edition, John Wiley and Sons.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ