Κωδικός Μαθήματος
 ΔΕΤΕΧ22-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Δ. Γεωργακέλλος, Α. Φουστέρης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η τεχνολογία υπήρξε πάντοτε συνυφασμένη με την πρόοδο της κοινωνίας. Επίσης η κατάλληλη εκμετάλλευση της τεχνολογίας επηρεάζει έντονα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η ικανότητα των ηγετικών στελεχών τους για διαχείριση της τεχνολογίας είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των οργανισμών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στη δημιουργία πλούτου και στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε προβλήματα και αναλύσεις που σχετίζονται με ζητήματα όπως η ανάπτυξη τεχνολογικής στρατηγικής από τις επιχειρήσεις, τα μοντέλα τεχνολογικής εξέλιξης, η οικονομική των τεχνολογικών αλλαγών, η οργάνωση και διαχείριση καινοτομικών διεργασιών, η επιτυχής παραγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών αλλαγών και καινοτομιών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τμημάτων R&D και των τμημάτων μάρκετινγκ και παραγωγής, η συνεργασία στην καινοτομική διαδικασία, η προστασία των δικαιωμάτων καινοτομίας και τεχνολογίας γενικότερα, η διάχυση καινοτομικών προϊόντων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας κλπ.

Περιεχόμενο:

 • Διαχείριση Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίας και δημιουργία πλούτου
 • Κύκλοι ζωής της τεχνολογίας
 • Τεχνολογία και ανταγωνιστικότητα
 • Επιχειρηματική και τεχνολογική στρατηγική
 • Διαχείριση καινοτομίας
 • Μοντέλα καινοτομίας
 • Παγκοσμιοποίηση και καινοτομία
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη.
 • Συσχετίζει τις τεχνολογικές αλλαγές με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Υιοθετεί θετική στάση αναφορικά  με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών.
 • Υποστηρίζει στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
 • Σχεδιάζει προγράμματα διαχείρισης τεχνολογικών καινοτομιών.
 • Εφαρμόζει προγράμματα διαχείρισης τεχνολογικών καινοτομιών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Δ. Γεωργακέλλος & Σ. Καρβούνης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ, 2015.
 • Strategic Management of Technological Innovation, Μ.Α. Schilling, McGraw-Hill Int. Ed., 5th edition, 2017.
 • Technology in Context, E. Braun, Routledge, 1998.
 • Managing Innovation, J. Tidd, & K. Bessant, J. Willey & Sons, 4th edition, 2009.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ