Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ02
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
 6 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
 Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Ν. Τσαγκαράκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων 50%): Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων κεφαλαίου σε συνθήκες αβεβαιότητας και οι πιθανές εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, επίσης αναλύεται η θεωρία αποτελεσματικότητας της αγοράς. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι τρόποι που έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις για την άντληση κεφαλαίων, η μεθοδολογίες και οι επιπτώσεις τους. Εξετάζονται οι θεωρίες μερισματικής πολιτικής και περιγράφονται οι πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στη διανομή των κερδών τους (μερίσματα) και πως συνδέονται με την  επαναγορά μετοχών. Τέλος περιγράφεται η σχέση κινδύνου & απόδοσης και η απόφαση μίσθωσης.
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ (Ανάλυση και προγραμματισμός 50%): Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και οι θεωρίες που συνδέονται με αυτή. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες και μεθοδολογίες συγχώνευσης και εξαγοράς ως μορφές μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Εξετάζονται το κεφάλαιο κίνησης και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και οι μέθοδοι διαχείρισης τους.

Αποτελεί συνέχεια της "Χρηματοοικονομικής Διοικητικής I -  (Αποφάσεις Επενδύσεων).

Περιεχόμενο:

 • Ενότητα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων 50%)"
  • Ανάλυση Κινδύνου και Εναλλακτικές Επιλογές σε Επενδύσεις Κεφαλαίου
   • Νεκρό σημείο
   • Ανάλυση ευαισθησίας
   • Ανάλυση σεναρίων
   • Προσομοιώσεις
   • Δέντρα αποφάσεων
   • Πληθωρισμός και επενδυτικές αποφάσεις
   • Εναλλακτικές επιλογές
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Αποτελεσματικότητα Αγορών
   • Θεωρία αποτελεσματικότητας αγορών
   • Παραδείγματα
  • Διαδικασίες και Πηγές Χρηματοδότησης
   • Επιχειρηματικό Σχέδιο
   • Πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης
   • Πηγές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης
   • Διαδικασίες βραχυπρόθεσμης κεφαλαιοποίησης
   • Διαδικασίες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης
   • Έκδοση Κοινών και Προνομιούχων Μετοχών
   • Έκδοση Απλών και Μετατρέψιμων Ομολόγων
   • Αποτίμηση χρεογράφων και μετοχών
   • Warrants
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Μερισματική Πολιτική
   • Θεωρία μερισματική πολίτικη
   • Εμπειρία μερισματικής πολιτικής
   • Μερίσματα σε μετοχές, διάσπαση μετοχών
   • Επαναγορά μετοχών
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Κίνδυνος και Απόδοση
   • Μέτρηση απόδοσης
   • Μέτρηση κινδύνου αγοράς
   • Κίνδυνος,  απόδοση  χαρτοφυλακίου
   • Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Η Απόφαση Μίσθωσης
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
 • Ενότητα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ (Ανάλυση και προγραμματισμός 50%)"
  • Leverage (λειτουργική, χρηματοδοτική και συνολική)
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Κεφαλαιακή Διάρθρωση
   • Θεωρία και πρακτική
   • Εμπειρικές Μελέτες
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Επιχειρησιακή Εξέλιξη και Μετατροπή
   • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
   • Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση (spin off, απόσχιση) - αναδιοργάνωση (ιδιωτικοποίηση) - επιχειρηματικές ομάδες
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Κεφάλαιο Κίνησης
   • Εισπρακτέα Λογαριασμών και Διαχείριση Αποθέματος
   • Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός και προϋπολογισμός, Ταμειακό πρόγραμμα
   • Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση
    • Υπόδειγμα Baumol
    • Υπόδειγμα Miller και Orr
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
  • Εταιρική Διακυβέρνηση
   • Θεωρία και πρακτική
  • Αποτίμηση Επιχειρήσεων
   • Εισαγωγή στη μέτρηση και διαχείριση της αξίας μιας επιχείρησης
   • Τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
   • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να επεξεργάζονται  και να αξιολογούν επενδύσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας  χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης που διδάχθηκαν.
 • Να γνωρίζουν τους εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων και να υπολογίζουν την πιθανή επίπτωση στην τιμή της μετοχής.
 • Να γνωρίζουν τη είναι μερισματική πολιτική, ποιες θεωρίες την εξηγούν και πως διανέμουν τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις.
 • Να υπολογίζουν  την επίδραση της μερισματικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης.
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα για να υπολογίζουν το κίνδυνο και την απόδοση.
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα για να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ή θα μισθώσουν ένα πάγιο στοιχείο. 
 • Να γνωρίζουν τις θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης και να υπολογίζουν το άριστο επίπεδο δανεισμού για συγκεκριμένα δεδομένα.
 • Να γνωρίζουν τις επιλογές εταιρικού μετασχηματισμού που έχουν οι επιχειρήσεις (συγχώνευση & εξαγορά).
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα για να υπολογίζουν την επίπτωση των συγχωνεύσεων & εξαγορών στην αξία της επιχείρησης.
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα για να υπολογίσουν το άριστο επίπεδο κεφαλαίου κίνησης.
 • Να αναπτυχθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ενότητα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων 50%)":

 • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων», Γ. Αρτίκης.
 • «Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής», F. Weston and E.F. Brigham, Εκδόσεις Παπαζήση, 1988, Αθήνα.

Ενότητα "Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ (Ανάλυση και προγραμματισμός 50%)":

 • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Ανάλυση & Προγραμματισμός», Γ. Αρτίκης.
 • «Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Επίσκοπος, Έκδοση ΟΠΑ, 2014, Αθήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ