Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ12
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
4ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Οικονομική για Διοίκηση επιχειρήσεων εξετάζει το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και συνδυάζει την οικονομική θεωρία, τις επιστήμες των αποφάσεων και τα εργαλεία από διαφόρους τομείς μελέτης της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ εξετάζει πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς μια επιχείρηση προσπαθεί να πάρει άριστες αποφάσεις διοίκησης εν όψει των περιορισμών που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται οι φοιτητές:

 • να αποκομίσουν βασικές γνώσεις  όσον αφορά σε θεωρίες, οικονομικούς νόμους και αρχές,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες  εφαρμογής των παραπάνω θεωρήσεων και
 • να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων και μεταφοράς της υπάρχουσας γνώσης σε νέες καταστάσεις. 

Περιεχόμενο:

 • 1η Ενότητα
  • Η φύση και το πεδίο εφαρμογής της Επιχειρησιακής Οικονομικής
  • Εργαλεία Management & Λήψη Αποφάσεων
  • Τεχνικές αριστοποίησης (Διαφορικός λογισμός και τεχνικές αριστοποίησης)
 • 2η Ενότητα
  • Η θεωρία της ζήτησης
  • Προσδιορισμός και μεταβολή τιμών (Ζήτηση, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης, Προσφορά, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς, Αγορά, Ισορροπία)
  • Η θεωρία της επιλογής του καταναλωτή
  • Εκτίμηση της ζήτησης
  • Ελαστικότητες (Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, το εισόδημα, τις τιμές άλλων αγαθών, Ελαστικότητα Προσφοράς ως προς την τιμή, τοξοειδής ελαστικότητα)
  • Ανάλυση της παλινδρόμησης και πρόβλεψης της ζήτησης με τη βοήθεια του Excel
 • 3η Ενότητα
  • Θεωρία και εκτίμηση της παραγωγής
  • Θεωρία και εκτίμηση του κόστους
  • Παραγωγή και κόστος (Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν, Κόστος στη Βραχυχρόνια περίοδο, Κόστος στη Μακροχρόνια, Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης, Καμπύλη Προσφοράς)
  • Συναρτήσεις παραγωγής και κόστους και εφαρμογή σε κλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης
 • 4η Ενότητα
  • Χαρακτηριστικά μορφών αγοράς (Χαρακτηριστικά Πλήρους Ανταγωνισμού, Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου, Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού)
  • Μεγιστοποίηση των κερδών με τη βοήθεια του διαφορικού λογισμού
  • Λειτουργία της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς
  • Λειτουργία της μονοπωλιακής αγοράς
  • Πρακτικές Τιμολόγησης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την έννοια της σπανιότητας και να αναγνωρίζουν πως αυτή εμφανίζεται στις διάφορες εκφάνσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής.
 • Να κατανοούν τη θεωρία της επιχείρησης και τις τεχνικές αριστοποίησης.
 • Να αντιλαμβάνονται και να προσδιορίζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και να διενεργούν προβλέψεις
 • Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ζητήματα που αφορούν στη συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση των αποφάσεων που λαμβάνουν.
 • Να διακρίνουν και να υπολογίζουν την παραγωγή και το κόστος μιας επιχείρησης.
 • Να λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής.
 • Να  συνδυάζονται η ανάλυση της ζήτησης με την ανάλυση της παραγωγής και του κόστους για να φανεί ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται η τιμή και το ύψος παραγωγής κάτω από ποικίλες μορφές οργάνωσης της αγοράς.
 • Να περιγράφουν και να εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μορφών της αγοράς.
 • Να λαμβάνουν αποφάσεις και να αξιολογούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο.
 • Να διατυπώνουν ιδέες, κρίσεις και να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα κάνοντας χρήση των γνώσεων και των εργαλείων που έχουν αποκομίσει.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • D.Salvatore (2012), Επιχειρησιακή Οικονομική στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Gutenberg.
 • J. Sloman and M. Sutcliffe (2001), Economics for Business, Financial Times, Prentice Hall , second edition.
 • Μ. Βaye (2010), Οικονομικά για το Μάνατζμεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων.
 • K.A.Chrystal and R. Lipsey  (2008), Economics for Business and Management, Oxford University Press.
 • D. Brewster  (2010), Business Economics, Decision Making and the Firm.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ