Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΦΥΣ23-2
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
-
Διδάσκων / ουσα
Δ. Γεωργακέλλος  Ε. Διδασκάλου
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σήμερα η δέσμευση, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορέων και των οργανισμών, για την προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην καθημερινή λειτουργία τους, αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και απαίτηση της κοινωνίας. Θα πρέπει επομένως όλες οι οικονομικές μονάδες να υιοθετούν περιβαλλοντικές πολιτικές και να παροτρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργούν με γνώμονα τη βιωσιμότητα και να συμπεριλαμβάνουν  περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες που αφορούν την υλοποίηση έργων αλλά και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών διεργασιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να προάγει την υιοθέτηση πολιτικών και προσεγγίσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στρατηγικών στις εταιρικές στρατηγικές των οικονομικών μονάδων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής επιστήμης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής και της τακτικής διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Αναλύεται η περιβαλλοντική διαχείριση συστημάτων, τονίζεται η χρησιμοποίηση προτύπων (ISO 14000, EMAS) και δίδεται η μεθοδολογία για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιδράσεων διαφόρων έργων και γενικά δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα κεφάλαια αποτελούν, το περιβαλλοντικό μάρκετινγκ, η περιβαλλοντική πολιτική, και τα θέματα που αφορούν συγκεκριμένες ελληνικές καταστάσεις.

Περιεχόμενο:

 • Θεωρίες του Μάνατζεμεντ και το Περιβάλλον
 • Έννοιες και Αρχές της Οικολογίας
 • Περιβαλλοντική ηθική
 • Ο ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εκτίμηση Κύκλου Ζωής
 • Βιομηχανική Οικολογία
 • Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνουν την έννοια και τις αρχές της οικολογίας.
 • Αναγνωρίζουν τη σχέση οικονομικής και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 • Προσδιορίζουν βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Υποστηρίζουν  την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων.
 • Εφαρμόζουν και να ελέγχουν προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Διαχείριση του Περιβάλλοντος – Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σ. Κ. Καρβούνης και Δ. Α. Γεωργακέλλος, Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς, 2017
 • Environmental Economics and Management: Theory, Policy, and Applications, Scott J. Callan, Janet M. Thomas, 6th edition , Cengage Learning, 2013
 • Industrial Ecology and Sustainable Engineering, Graedel T. E. & Allenby B.R., Pearson, 2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ