Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ02-2
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Β. Ζήσης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΙΙ» στηρίζεται σε έννοιες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι» και εμβαθύνει σε ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ολοκληρώνεται η παρουσίαση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών όσο και στην κατανόηση των λογιστικών αρχών και κανόνων αποτίμησης που αποτελούν το πλαίσιο για μία ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση τόσο της θεωρίας όσο και των κανόνων της λογιστικής πρακτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση των Παγίων (κόστος κτήσης - προσθήκες - βελτιώσεις, μέθοδοι απόσβεσης), των Αποθεμάτων (περιοδική και διαρκής απογραφή, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων), των Απαιτήσεων, και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων, των Προβλέψεων, την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων, την αποτίμηση σε ξένο νόμισμα και την καταχώρηση πράξεων σε συνάλλαγμα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι  φοιτητές  θα  είναι  σε  θέση:

  • Να κατανοούν ειδικά ζητήματα στη λογιστική παρακολούθηση  παγίων, αποθεμάτων, απαιτήσεων, εσόδων και υποχρεώσεων και να καταχωρούν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.
  • Να γνωρίζουν διάφορες λογιστικές μεθοδολογίες και λογιστικές πρακτικές που αφορούν την αρχική αναγνώριση, αρχική αποτίμηση και μεταγενέστερη αποτίμηση παγίων, αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται.
  • Να αναλύουν και να κατανοούν τις επιπτώσεις στη λογιστική πληροφορία από τη χρήση εναλλακτικών λογιστικών πρακτικών και μεθοδολογιών.
  • Να καταρτίζουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, να την αναλύουν και να μπορούν να συνθέτουν μια πληρέστερη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν και τις άλλες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
  • Να αξιολογούν το εύρος της χρησιμότητας και της ακριβοδίκαιης παρουσίασης των λογιστικών αριθμών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • “Λογιστική – Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ”, Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry and Wargield D. Terry, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • “Χρηματοοικονομική Λογιστική» Μπάλλας Απόστολος – Χέβας Δημοσθένης, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ