Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ03-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
40 ώρες συνολικά
Εξάμηνο Μαθήματος
2ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης,  Π. Μαραβελάκης,  Δ. Παπακωνσταντίνου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μεθοδολογία ανάπτυξης του προγραμματιστικού υποβάθρου (αλγόριθμοι) για την επίλυση προβλημάτων και η εξοικείωση σε υψηλό επίπεδο με τις δυνατότητες και τα εργαλεία του λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων EXCEL, η ανάπτυξη βασικών δυνατοτήτων στο λογισμικό παρουσιάσεων POWERPOINT καθώς και στο λογισμικό δημιουργίας βάσεων δεδομένων ACCESS.

Θεωρία: Επίλυση προβλημάτων με υπολογιστή, Λογικό διάγραμμα, Αλγόριθμοι (Σχεδιασμός αλγορίθμων, Αποδοτικότητα των αλγορίθμων), Αλγόριθμοι υπολογιστικών μεθόδων και Αλγόριθμοι Στατιστικών Περιγραφικών Μέτρων  Κίνδυνοι και προστασία στο Διαδίκτυο, Τα κακά της πληροφορικής και τρόποι “μερικής” αντιμετώπισης ( Ιδιωτικότητα,  Hacking- Cracking, Κρυπτογραφία).

Εργαστήρια: Επεξεργασία απλών αλλά και σύνθετων λογιστικών φύλλων με την χρήση του Microsoft EXCEL for Windows ώστε ο φοιτητής να δύναται να μοντελοποιεί οικονομικές διεργασίες και να επιλύει απλά αλλά και πολύπλοκα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων. Έμφαση δίδεται στις απόλυτες και σχετικές διευθύνσεις, τις διαδικασίες μορφοποίησης, τα γραφήματα και τις βασικές συναρτήσεις (στατιστικές, λογικές, χρηματοοικονομικές, κ.λπ.) του EXCEL και η εφαρμογή αυτών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα γίνεται παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του POWERPOINT για την δημιουργία παρουσιάσεων καθώς και η βασική δομή του ACCESS για την υλοποίηση βάσεων δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόζουν την μεθοδολογία ανάπτυξης του προγραμματιστικού υποβάθρου.
 • αναπτύσσουν αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων.
 • γνωρίζουν τις συνέπειες της κακής χρήσης της Πληροφορικής και των εφαρμογών της, με έμφαση στο Διαδίκτυο και το πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν.
 • χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και τα εργαλεία του λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων EXCEL.
 • μοντελοποιούν οικονομικές διεργασίες.
 • υλοποιούν απλά αλλά και πολύπλοκα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων.
 • δημιουργούν παρουσιάσεις με τη βοήθεια του POWERPOINT.
 • υλοποιούν βάσεις δεδομένων με τη βοήθεια του ACCESS.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Σφακιανάκης, Μ. (2002).  Πρακτική πληροφορική και εφαρμογές, Πατάκης, Αθήνα.
 • Evans, A., Martin, K. και Poatsy, M.A. (2018). Εισαγωγή στην πληροφορική, Θεωρία και πράξη - 2η έκδοση, Κριτική.
 • Sedgewick, R. and Flajolet, P. (2013).  An Introduction to the Analysis of Algorithms (2nd Edition), Addison-Wesley.
 • Levitin, A. (2007). Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, 2nd Edition, Pearson.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ