Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ31-3
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
2ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Α. Σινανιώτη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Εμπορικού Δικαίου.

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο – εμπορικότητα και δίκαιο
 • Πηγές του εμπορικού δικαίου, συστήματα εμπορικότητας, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας-συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης
 • Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης του εμπορίου (factoring, leasing, forfaiting)
 • Ο αλληλόχρεος λογαριασμός
 • Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Δίκαιο των ευρεσιτεχνιών και της καινοτομίας, δίκαιο των σημάτων, δίκαιο βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, δικαριτικά γνωρόσματα του ουσιαστικού συστήματος)
 • Η έννοια της «επιχείρησης»
 • Ενώσεις προσώπων – εταιρίες και βασικές αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα
 • Η αστική εταιρία
 • Η ομόρρυθμη εταιρία
 • Η ετερόρρυθμη εταιρία
 • Η ανώνυμη εταιρία (η έννοια της «μετοχής»-υβριδικοί τίτλοι,  η νομική θέση των μετόχων, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, δικαιώματα μειοψηφίας)
 • Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
 • Οι όμιλοι επιχειρήσεων
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και κατανοούν:

 • την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της εμπορικής δράσης
 • τις συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας
 • την έννοια της «επιχείρησης» και του «επιχειρηματία»
 • τα βασικά στοιχεία που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των εταιριών, με έμφαση στην:
  • ομόρρυθμη εταιρία
  • ετερόρρυθμη εταιρία
  • αφανή εταιρία
  • ανώνυμη εταιρία
  • εταιρία περιορισμένης ευθύνης
  • ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Εμπορικό Δίκαιο-Εταιρίες, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 3η εκδ., 2012.
 • Νικόλαος Ρόκας, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 8η εκδ., 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ