Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΣΤΑΤ01-3
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / 2 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
2ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης, Π. Μαραβελάκης, Σ. Μπερσίμης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών στατιστικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Βασική απαίτηση είναι  η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και αρχές της στατιστικής, ενσωματώνοντας τη στατιστική σκέψη στη διοικητική πρακτική.

Θεωρία: Βασικές Στατιστικές Έννοιες, Πληθυσμός – Δείγμα, Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση.

Εργαστήρια: Επιδεικνύονται οι βασικές λειτουργίες του στατιστικού πακέτου Statgraphics. Γίνεται στατιστική ανάλυση πραγματικών επιχειρηματικών δεδομένων με τη βοήθεια του Statgraphics.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της στατιστικής.
  • εφαρμόζουν βασικές στατιστικές τεχνικές σε διάφορους τομείς μιας επιχείρησης.
  • εφαρμόζουν βασικές και σύνθετες στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλα στατιστικά πακέτα.
  • αναλύουν επιχειρηματικά δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα χρήσιμα για τις διοικητικές αποφάσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Aczel A. και Sounderpandian J. (2013).  Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Broken Hill Publishers LTD.
  • Keller, G. (2010). Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επίκεντρο.
  • Groebner, D.F., Shannon, P.W. and Fry, P.C. (2018). Business Statistics. A Decision-Making Approach, 10th Edition, Pearson.
  • Lind, D.A., Marchal, W.G. and Wathen, S.A. (2019).  Basic Statistics For Business and Economics, 9th Edition, Mc Graw Hill Education.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ