Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ07
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
1ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Α. Μπουραντά
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ` ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρησιμοποίησης των απαιτούμενων πόρων, από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και από ελεγχόμενες ηθικά πρακτικές διοίκησης. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ` ένα τέτοιο περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων και η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών ώστε ο αυριανός μάνατζερ να γνωρίζει το αντικείμενο του Διοικείν και σε ποιες ενέργειες και πως πρέπει να προβεί (λειτουργίες του Μάνατζμεντ) ώστε να διοικήσει αποτελεσματικά τη μονάδα στην οποία προΐσταται.

Θεματικές ενότητες μαθήματος:

 •  Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
 •  Διαχρονική εξέλιξη του Μάνατζμεντ
 •  Προγραμματισμός
 •  Οργάνωση
 •  Διεύθυνση – Ηγεσία
 •  Παρακίνηση
 •  Επικοινωνία
 •  Διοίκηση & Δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο
 •  Έλεγχος
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 •  Να περιγράφουν τις λειτουργίες της Διοίκησης, τους ρόλους και τις απαιτούμενες ικανότητες του μάνατζερ.
 •  Να περιγράφουν και να διακρίνουν τις δυνάμεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
 •  Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν χαρακτηριστικά και στάδια λήψης αποφάσεων για ορθές ομαδικές και ατομικές αποφάσεις.
 •  Να περιγράφουν τα είδη και τη διαδικασία προγραμματισμού δράσης των επιχειρήσεων για αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 •  Να περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης, το πώς δημιουργείται η οργανωτική δομή, το πώς ορίζονται οι ρόλοι κι οι ευθύνες στα μέλη της επιχείρησης/ οργανισμού.
 •  Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις πηγές δύναμης του ηγέτη – μάνατζερ, τι συνιστά η φύση της ηγεσίας και να περιγράφουν και να αξιολογούν την καταλληλότητα εφαρμογής των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών της ηγεσίας.
 •  Να περιγράφουν τι και πώς παρακινεί την ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, πώς δημιουργούνται οι αποτελεσματικές ομάδες εργαζομένων και δίνεται η διαχείριση των ατομικών και διομαδικών σχέσεων και ποια τα εμπόδια/ δυσκολίες αλλά και η διαδικασία και τα μέσα για αποτελεσματική διαπροσωπική και οργανωσιακή επικοινωνία.
 •  Να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να περιγράφουν την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας συστημάτων ελέγχου και τον τρόπο λειτουργίας τους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών, συστημάτων και διαδικασιών παραγωγής.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Χυτήρης, Λ. (2013). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
 •  Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 •  Daft,R. (2015). Management, 12th edition, Cengage Learning.
 •  Drucker, P. (2008). Management Revised Edition, Harper Business.
 •  Drucker, P. (2001). Management Challenges for the 21st Century, Harper Paperbacks.
 •  Drucker, P. (2006). The Practice of Management, Harper Paperbacks.
 •  Griffin, R. (2012). Management, 11th edition, Cengage Learning
 •  Hamel, G. (2006). The Future of Management, Harvard Business School Press.
 •  Mintzberg, H. (2009). Managing, Berrett Koehler Publishers.
 •  Schermerhorn, J. & Bachrach, D.G. (2016). Management, 13th edition, Wiley.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ