Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΔΕ σκοπεύει στην παροχή πολύπλευρων και χρήσιμων γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται στις λειτουργίες όλων των τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει 39 μαθήματα κορμού και γύρω στα 49 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 10. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 53 (ΥΠΟΧ=39, ΕΠΙΛ=10, ΑΓΓΛΙΚΑ=4). Η επιτυχής εξέταση για τα Αγγλικά είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

 • Τρεις (3) βασικές επιλογές
 • Τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις (3) κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
  • Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
 • Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές

Η φοίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε χρόνος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

Η δομή του προγράμματος είναι η εξής:

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΟΙΚ02  Βιομηχανική Κοινωνιολογία 1 ΔΕΠΑΡ02-1  Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας
2 ΔΕΔΙΚ30  Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι 2 ΔΕΔΙΚ31  Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
   Αστικό Δίκαιο (60%)    Εμπορικό Δίκαιο (60%)
 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων (40%)  Ειδικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις (40%)
3 ΔΕΠΛΗ01  Εφαρμογές Η/Υ Ι 3 ΔΕΠΛΗ03-1  Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ (Εργαστήρια)
4 ΔΕΜΑΘ05-1  Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 ΔΕΟΙΚ02-2  Μακροοικονομική
5 ΔΕΟΔΕ07  Μάνατζμεντ 5 ΔΕΣΤΑΤ01-3  Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
6 ΔΕΟΙΚ01-3  Μικροοικονομική 6 ΔΕΛΟΓ01-2  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
7 ΔΕΑΓΓ01 ή ΔΕΓΑΛ01 ή ΔΕΓΕΡ01  Αγγλικά Ι ή
 Γαλλικά Ι ή
 Γερμανικά Ι
7 ΔΕΑΓΓ02 ή ΔΕΓΑΛ02 ή ΔΕΓΕΡ02  Αγγλικά ΙΙ ή
 Γαλλικά ΙΙ ή
 Γερμανικά ΙΙ
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΛΟΓ02-2  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 1 ΔΕΛΟΓ03-1  Ανάλυση Κόστους Ι
2 ΔΕΦΥΣ23-2  Διαχείριση Περιβάλλοντος 2 ΔΕΜΑΡ41  Συμπεριφορά Καταναλωτή (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3 ΔΕΟΙΚ31  Δημόσια Οικονομική 3 ΔΕΜΑΘ33-1  Επιχειρησιακή Έρευνα
4 ΔΕΜΑΡ04  Μάρκετινγκ 4 ΔΕΧΡΗ03-3  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
5 ΔΕΟΔΕ09  Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα 5 ΔΕΟΔΕ10  Τεχνικές Αναλύσεως Διοικητικών Αποφάσεων
6 ΔΕΑΓΓ03 ή ΔΕΓΑΛ03 ή ΔΕΓΕΡ03  Αγγλικά ΙΙΙ ή
 Γαλλικά ΙΙΙ ή
 Γερμανικά ΙΙΙ
6 ΔΕΟΙΚ12  Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
  7 ΔΕΑΓΓ04 ή ΔΕΓΑΛ04 ή ΔΕΓΕΡ04  Αγγλικά IV ή
 Γαλλικά ΙV ή
 Γερμανικά ΙV
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΤΕΧ22-1  Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 1 ΔΕΛΟΓ23  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
2 ΔΕΜΑΡ03  Έρευνα Μάρκετινγκ (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04) 2 ΔΕΜΑΡ43  Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3 ΔΕΛΟΓ06  Ανάλυση Κόστους 3 ΔΕΧΡΗ13-1  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
4 ΔΕΧΡΗ11  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική 4 ΔΕΠΑΡ05  Διοίκηση Παραγωγής
5 ΔΕΧΡΗ02  Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5 ΔΕΟΔΕ19  Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων - 50%) 6    Μάθημα Επιλογής
 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ (Ανάλυση και Προγραμματισμός - 50%) 7    Μάθημα Επιλογής
6    Μάθημα Επιλογής 8    Μάθημα Επιλογής
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΧΡΗ16  Διαχείριση Κινδύνου 1 ΔΕΛΟΓ21  Διοικητική Λογιστική
2 ΔΕΟΔΕ08  Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική 2 ΔΕΠΑΡ24  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
3 ΔΕΠΛΗ51  Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως 3 ΔΕΟΙΚ61  Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
4    Μάθημα Επιλογής 4    Μάθημα Επιλογής
5    Μάθημα Επιλογής 5    Μάθημα Επιλογής
6    Μάθημα Επιλογής 6    Μάθημα Επιλογής
Β. Μαθήματα Επιλογής
Βασικής Επιλογής - Χειμ. Εξ. Βασικής Επιλογής - Εαρ. Εξ.
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΜΑΡ32  Διεθνές Μάρκετινγκ 1 ΔΕΠΛΗ40-1  Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια
2 ΔΕΠΑΡ19  Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας 2 ΔΕΟΔΕ27-1  Ηγεσία
  3 ΔΕΛΟΓ22  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
Κατεύθυνση ΜΑΝ-ΔΑΠ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΟΔΕ07) Κατεύθυνση ΜΑΝ-ΔΑΠ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΟΔΕ07)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΟΔΕ12-1  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 ΔΕΠΛΗ18  Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
2 ΔΕΟΙΚ73  Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 ΔΕΟΔΕ13-5  Επιχειρηματικότητα
3 ΔΕΜΑΡ45  Διοικητική της Διανομής 3 ΔΕΟΔΕ17  Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων
4 ΔΕΟΔΕ28  Διαχείριση Γνώσεως 4 ΔΕΟΔΥ01  Διοίκηση Μονάδων & Υπηρεσιών Υγείας
5    Ερευνητική Εργασία 5    Ερευνητική Εργασία
Κατεύθυνση ΛΟΓ-ΧΡΗ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ01-2) Κατεύθυνση ΛΟΓ-ΧΡΗ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ01-2)
1 ΔΕΛΟΓ50  Διεθνής Λογιστική 1 ΔΕΛΟΓ25-1  Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
2 ΔΕΔΙΚ18  Φορολογική Λογιστική 2 ΔΕΛΟΓ41-3  Λογιστικά Σχέδια και Τυποποίηση
3 ΔΕΧΡΗ12-2  Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος 3 ΔΕΧΡΗ17  Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
4 ΔΕΟΙΚ15  Οικονομική της Υγείας 4 ΔΕΟΔΕ21  Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
5 ΔΕΧΡΗ14  Αμοιβαία Κεφάλαια & Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές 5    Ερευνητική Εργασία
6    Ερευνητική Εργασία  
Κατεύθυνση ΜΑΡ-ΠΑΡ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04) Κατεύθυνση ΜΑΡ-ΠΑΡ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΦΥΣ22  Διαχείριση Ενέργειας 1 ΔΕΠΑΡ18  Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής
2 ΔΕΠΑΡ29  Διαχείριση Έργων 2 ΔΕΜΑΡ33  Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
3 ΔΕΠΑΡ20  Σχεδιασμός, Έλεγχος και Διαχείριση Ποιότητας 3 ΔΕΜΑΡ22  Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης Μάρκετινγκ
4 ΔΕΜΑΡ44  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 4 ΔΕΜΑΡ05  Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Plans)
5 ΔΕΜΑΡ47-1  Διοίκηση Πωλήσεων Προσωπική Πώληση 5    Ερευνητική Εργασία
6    Ερευνητική Εργασία  
Ελεύθερων Επιλογών - Χειμ. Εξ. Ελεύθερων Επιλογών - Εαρ. Εξ.
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΔΙΚ23  Δίκαιο Ανταγωνισμού 1 ΔΕΔΙΚ28  Νομικά Θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
2 ΔΕΟΙΚ74  Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τις Επιχειρήσεις (ΔΕΣ) 2 ΔΕΜΑΘ37-1  Επιχειρηματική Ηθική
3 ΔΕΧΡΗ10  Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διοίκηση Τραπεζών (ΧΡΗ) 3 ΔΕΔΙΚ29  Ισότητα των Φύλων και Επιχειρήσεις
4 ΔΕΑΣΦ10  Εισαγωγή στην Ασφάλιση (ΣΤΑ) 4 ΔΕΟΙΚ68  Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας
5 ΔΕΣΕΠ61  Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας στην Ε.Ε. (ΔΕΣ) 5 ΔΕΠΛΗ27  Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
6 ΔΕΠΛΗ05-1  Μηχανογραφημένα Συστήματα Λογιστικής 6 ΔΕΘΕΠ09  Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής Πολιτική (ΔΕΣ)
7    Ερευνητική Εργασία 7 ΔΕΟΔΕ52  Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (ΝΑΥ)
  8    Ερευνητική Εργασία
9    Δύο Πρακτικά Μαθήματα

Παρατηρήσεις:

 • Το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 53 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ = 39, ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 10, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = 4).
 • Όσον αφορά στα μαθήματα επιλογής, οι επιλογές δηλώνονται από το 5ο εξάμηνο σπουδών και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:
  • 3 μαθήματα Βασικής Επιλογής
  • 3 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
  • 4 μαθήματα από μία και μόνο Κατεύθυνση από τις τρεις:
   • Κατεύθυνση Μάνατζμεντ - Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα (ΜΑΝ-ΔΑΠ)
   • Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΓ-ΧΡΗ)
   • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής (ΜΑΡ-ΠΑΡ)
 • Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν στη διάρκεια των σπουδών τους μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μία (1) στη χειμερινή περίοδο και μία (1) στην εαρινή, η οποία μπορεί να δηλωθεί είτε στην κατεύθυνση είτε στις ελεύθερες επιλογής (Ε.Ε.)
 • Ιδιαίτερα στο μάθημα Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ, εκτός της υποχρεώσεως για άσκηση 40 εργαστηριακών ωρών, θα τίθεται και βαθμός. Ο βαθμός αυτός, εφόσον είναι προβιβάσιμος, θα προστίθεται στον προβιβάσιμο βαθμό του μαθήματος. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να τεθεί βαθμός στις Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ εφόσον δεν ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για 40 ώρες. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν επιτυχή εξέταση σε 50 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων 4 ή 5 εξαμήνων.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν συνολικά σε έξι (6) (υποχρεωτικά και επιλογής) μαθήματα εάν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης.
 • Δύναται σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος οι φοιτητές να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.