Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΔΕ σκοπεύει στην παροχή πολύπλευρων και χρήσιμων γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται στις λειτουργίες όλων των τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει 41 μαθήματα κορμού και γύρω στα 60 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 14. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία γλώσσα που καλύπτει τα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών.

Τα 14 μαθήματα επιλογής που καθίστανται υποχρεωτικά εφόσον επιλεγούν, επιλέγονται από επτά θεσμοθετημένες ομάδες ομοειδών μαθημάτων. Αυτές οι ομάδες είναι οι εξής:

 • Ομάδα Μάνατζμεντ - Διοίκησης Ανθρώπινου Παράγοντα (ΜΑΝ-ΔΑΠ)
 • Ομάδα Μάρκετινγκ (ΜΑΡ)
 • Ομάδα Λογιστικής (ΛΟΓ)
 • Ομάδα Χρηματοοικονομικής (ΧΡΗ)
 • Ομάδα Παραγωγής (ΠΑΡ)
 • Ομάδα Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων (ΔΔΕ)
 • Ομάδα Κοινωνιολογικών και Νομικών (ΚΟΙ-ΝΟΜ)

Ο φοιτητής, προκειμένου να δώσει μόνος του έμφαση σε κάποια κατεύθυνση στις σπουδές του μπορεί να επιλέξει τα 14 μαθήματα επιλογής του είτε 2 από κάθε ομάδα είτε 4 από μία και δύο από άλλες 5 ομάδες αφήνοντας προφανώς μία χωρίς να επιλέξει απ’ αυτή. Συνολικά, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται από τη βαθμολογία των 41 υποχρεωτικών μαθημάτων των 14 μαθημάτων επιλογής και των βαθμών της ξένης γλώσσας.

Η φοίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε χρόνος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

Η δομή του προγράμματος είναι η εξής:

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΟΙΚ01-3  Μικροοικονομική 1 ΔΕΟΙΚ02-2  Μακροοικονομική
2 ΔΕΔΙΚ30  Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι 2 ΔΕΣΤΑΤ01-3  Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
   Αστικό Δίκαιο (60%) 3 ΔΕΔΙΚ31  Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων (40%)    Εμπορικό Δίκαιο (60%)
3 ΔΕΜΑΘ05-1  Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων  Ειδικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις (40%)
4 ΔΕΟΙΚ02  Βιομηχανική Κοινωνιολογία 4 ΔΕΠΛΗ03-1  Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ (Εργαστήρια)
5 ΔΕΠΛΗ01  Εφαρμογές Η/Υ Ι 5 ΔΕΛΟΓ01-2  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
6 ΔΕΟΔΕ07  Μάνατζμεντ 6 ΔΕΠΑΡ02-1  Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας
7 ΔΕΑΓΓ01 ή ΔΕΓΑΛ01 ή ΔΕΓΕΡ01  Αγγλικά Ι ή
 Γαλλικά Ι ή
Γερμανικά Ι
7 ΔΕΑΓΓ02 ή ΔΕΓΑΛ02 ή ΔΕΓΕΡ02  Αγγλικά ΙΙ ή
 Γαλλικά ΙΙ ή
 Γερμναικά ΙΙ
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΛΟΓ02-2  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 1 ΔΕΛΟΓ03-1  Ανάλυση Κόστους Ι
2 ΔΕΦΥΣ23-2  Διαχείριση Περιβάλλοντος 2 ΔΕΜΑΡ41  Συμπεριφορά Καταναλωτή (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3 ΔΕΟΙΚ31  Δημόσια Οικονομική 3 ΔΕΜΑΘ33-1  Επιχειρησιακή Έρευνα
4 ΔΕΜΑΡ04  Μάρκετινγκ 4 ΔΕΧΡΗ03-3  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
5 ΔΕΟΔΕ09  Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα 5 ΔΕΟΔΕ10  Τεχνικές Αναλύσεως Διοικητικών Αποφάσεων
6 ΔΕΑΓΓ03 ή ΔΕΓΑΛ03 ή ΔΕΓΕΡ03  Αγγλικά ΙΙΙ ή
 Γαλλικά ΙΙΙ ή
 Γερμανικά ΙΙΙ
6 ΔΕΟΙΚ12  Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
  7 ΔΕΑΓΓ04 ή ΔΕΓΑΛ04 ή ΔΕΓΕΡ04  Αγγλικά IV
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΛΟΓ04-1  Ανάλυση Κόστους ΙΙ 1 ΔΕΠΑΡ05  Διοίκηση Παραγωγής
2 ΔΕΧΡΗ04-3  Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ 2 ΔΕΟΔΕ19  Οργανωσιακή Συμπεριφορά
3 ΔΕΤΕΧ22-1  Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3 ΔΕΛΟΓ23  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
4 ΔΕΜΑΡ03  Έρευνα Μάρκετινγκ (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04) 4 ΔΕΜΑΡ43  Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
5 ΔΕΟΔΕ15-3  Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 5 ΔΕΧΡΗ11  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
6 ΔΕΧΡΗ12-2  Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος 6 ΔΕΧΡΗ13-1  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
7 ΔΕΑΓΓ05 ή ΔΕΓΑΛ05 ή ΔΕΓΕΡ05  Αγγλικά V ή
 Γαλλικά V ή
 Γερμανικά V
7 ΔΕΑΓΓ06 ή ΔΕΓΑΛ06 ή ΔΕΓΕΡ06  Αγγλικά VI ή
 Γαλλικά VI ή
 Γερμανικά VI
8    Μάθημα Επιλογής 8    Μάθημα Επιλογής
9    Μάθημα Επιλογής 9    Μάθημα Επιλογής
10    Μάθημα Επιλογής 10    Μάθημα Επιλογής
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΧΡΗ16  Διαχείριση Κινδύνου 1 ΔΕΠΑΡ24  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
2 ΔΕΠΛΗ51  Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως 2 ΔΕΟΙΚ61  Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
3 ΔΕΟΔΕ08  Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική 3 ΔΕΛΟΓ21  Διοικητική Λογιστική
5    Μάθημα Επιλογής 5    Μάθημα Επιλογής
6    Μάθημα Επιλογής 6    Μάθημα Επιλογής
7    Μάθημα Επιλογής 7    Μάθημα Επιλογής
8    Μάθημα Επιλογής 8    Μάθημα Επιλογής
Β. Μαθήματα Επιλογής
Ομάδα ΜΑΝ-ΔΑΠ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΔΟΔΕ07) Ομάδα ΜΑΝ-ΔΑΠ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΔΟΔΕ07)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΟΔΕ12-1  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 ΔΕΠΛΗ18  Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
2 ΔΕΟΙΚ73  Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04) 2 ΔΕΠΛΗ40-1  Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3 ΔΕΑΣΦ10  Εισαγωγή στην Ασφάλιση (ΣΤΑΤ.) 3 ΔΕΜΑΘ37-1  Επιχειρηματική Ηθική
4 ΔΕΟΙΚ15  Οικονομική της Υγείας 4 ΔΕΟΔΕ17  Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων
5 ΔΕΟΔΕ28  Διαχείριση Γνώσεως 5 ΔΕΟΔΕ27-1  Ηγεσία
6    Ερευνητική Εργασία 6 ΔΕΟΙΚ68  Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας
  7 ΔΕΠΛΗ27  Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
8 ΔΕΟΔΥ01  Διοίκηση Μονάδων & Υπηρεσιών Υγείας
9 ΔΕΟΔΕ52  Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
10    Ερευνητική Εργασία
Ομάδα ΜΑΡ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04) Ομάδα ΜΑΡ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΜΑΡ45  Διοικητική της Διανομής 1 ΔΕΜΑΡ05  Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Plans)
2 ΔΕΜΑΡ32  Διεθνές Μάρκετινγκ 2 ΔΕΜΑΡ33  Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
3 ΔΕΜΑ44  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3 ΔΕΔΙΚ28  Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
4 ΔΕΟΙΚ73  Ηλεκτρονικό Εμπόριο 4 ΔΕΠΛΗ18  Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
5 ΔΕΜΑΡ47-1  Διοίκηση Πωλήσεων Προσωπική Πώληση 5 ΔΕΠΛΗ40-1  Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια
6    Ερευνητική Εργασία 6 ΔΕΜΑΡ22  Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης Μάρκετινγκ
  7 ΔΕΟΔΕ13-5  Επιχειρηματικότητα
8    Ερευνητική Εργασία
Ομάδα ΛΟΓ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ02-2, ΔΕΛΟΓ03-1) Ομάδα ΛΟΓ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ02-2, ΔΕΛΟΓ03-1)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΛΟΓ50  Διεθνής Λογιστική 1 ΔΕΛΟΓ25-1  Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
2 ΔΕΔΙΚ18  Φορολογική Λογισιτική (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ01-2) 2 ΔΕΛΟΓ41-3  Λογιστικά Σχέδια και Τυποποίηση
3 ΔΕΠΛΗ05-1  Μηχανογραφημένα Συστήματα Λογιστικής 3 ΔΕΛΟΓ22  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
4    Ερευνητική Εργασία 4    Ερευνητική Εργασία
Ομάδα ΧΡΗ - Χειμ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΧΡΗ03-3, ΔΕΧΡΗ04-3) Ομάδα ΧΡΗ - Εαρ. Εξ. (ΠΡ. ΔΕΧΡΗ03-3, ΔΕΧΡΗ04-3)
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΧΡΗ10  Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Διοίκηση Τραπεζών (χωρίς Προαπαιτούμενο) 1 ΔΕΟΔΕ21  Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
2 ΔΕΧΡΗ14  Αμοιβαία Κεφάλαια & Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές 2 ΔΕΠΛΗ40-1  Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3    Ερευνητική Εργασία 3 ΔΕΧΡΗ17  Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
  4 ΔΕΟΔΕ13-5  Επιχειρηματικότητα (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
5    Ερευνητική Εργασία
Ομάδα ΠΑΡ - Χειμ. Εξ. Ομάδα ΠΑΡ - Εαρ. Εξ.
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΠΑΡ19 Ποιότητα & Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης 1 ΔΕΠΑ18  Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής (ΠΡ. ΔΕΠΑΡ05)
2 ΔΕΠΑΡ20 Σχεδιασμός, Έλεγχος & Διαχείριση Ποιότητας 2 ΔΕΠΛΗ40-1  Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
3 ΔΕΦΥΣ22  Διαχείριση Ενέργειας 3 ΔΕΟΔΕ13-5  Επιχειρηματικότητα (ΔΕΜΑΡ04)
4 ΔΕΠΑΡ29  Διαχείριση Έργων 4    Ερευνητική Εργασία
5    Ερευνητική Εργασία  
Ομάδα ΔΔΕ - Χειμ. Εξ. Ομάδα ΔΔΕ - Εαρ. Εξ.
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΛΟΓ50  Διεθνής Λογιστική (ΠΡ. ΔΕΛΟΓ02-2, ΔΕΛΟΓ03-1) 1 ΔΕΘΕΠ09  Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής Πολιτική
2 ΔΕΟΙΚ74  Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιχειρήσεις (ΔΕΣ) 2    Ερευνητική Εργασία
3 ΔΕΜΑΡ32  Διεθνές Μάρκετινγκ (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)  
4    Ερευνητική Εργασία
Ομάδα ΚΟΙ-ΝΟΜ - Χειμ. Εξ. Ομάδα ΚΟΙ-ΝΟΜ - Εαρ. Εξ.
Α/Α Κωδικός Τίτλος Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΔΕΔΙΚ23  Δίκαιο Ανταγωνισμού 1 ΔΕΔΙΚ28  Νομικά Θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΠΡ. ΔΕΜΑΡ04)
2 ΔΕΣΕΠ61  Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ (ΔΕΣ) 2 ΔΕΜΑΘ37-1  Επιχειρηματική ηθική (ΠΡ. ΔΕΟΔΕ07)
3   Ερευνητική Εργασία 3 ΔΕΔΙΚ29  Ισότητα των Φύλων και Επιχειρήσεις
  4    Ερευνητική Εργασία

Παρατηρήσεις:

 • Το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 61 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ = 41, ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 14, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = 6).
 • Όσον αφορά τα Μαθήματα Επιλογής (Μ.Ε.):
  1. Οι φοιτητές έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες να επιλέξουν τα 14 κατ'επιλογήν μαθήματα:
   • Δύο (2) μαθήματα από κάθε ομάδα Μ.Ε., ήτοι (2Χ7).
   • Δύο (2) μαθήματα από πέντε οποιεσδήποτε ομάδες Μ.Ε. και τέσσερα (4) μαθήματα από μία μόνον ομάδα Μ.Ε., ήτοι (2Χ5+4).
  2. Στις επιλογές ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα αν το επιθυμεί να επιλέξει δύο (2) πρακτικά μαθήματα από μία ομάδα Μ.Ε., είτε από ένα από μία και ένα από άλλη ομάδα Μ.Ε.
  3. Οι φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα επιλογής "Ερευνητική Εργασία" θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία. Μπορούν να επιλέξουν το μέγιστο μέχρι δύο (2) ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική ομάδα μαθημάτων επιλογής και θα πρέπει να εκπονηθούν με διαφορετικούς καθηγητές.
  4. Οι φοιτητές στο 5ο, 6ο εξάμηνο σπουδών δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι 3 μαθήματα επιλογής αντίστοιχα.
  5. Οι φοιτητές στο 7ο, 8ο εξάμηνο σπουδών δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι 4 μαθήματα επιλογής αντίστοιχα.