Τίτλος:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
405 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ - ΜΑΡΟΥΔΗ

Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διδάκτωρ Νομικής Ludwig-Maximilians-Universität München
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιολόγηση: ΑΡΙΣΤΑ .
 • Διδάκτωρ Εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Μονάχου, Γερμανίας.
  Αξιολόγηση: MAGNA CUM LAUDE
 • Επιστημονική Συνεργάτης του Max – Planck – Institut Μονάχου: Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών, Σημάτων, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού.
 • Επιστημονική Συμμετοχή στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου Χάγης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω
 • Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990)
 • Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1991) και από το 2006 Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Διδασκαλία του μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009)
 • Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
 • 2019-2021 Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ «για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
 • 2018- σήμερα Μέλος της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (‘’ΕΕΤΤ’’)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 • Der Schutz geographischer Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen. Systematische Darstellung des griechischen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des französischen und deutschen Rechts mit Harmonisierungsvorschlägen auf europäischer und internationaler Ebene, Verlag V. Florentz, Μόναχο , 1987
 • Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή σε Συλλογικό έργο «Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», Αθήνα – Κομοτηνή, 1988
 • Μονογραφία με τίτλο ΤΟ ΣΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα 1995
 • Συλλογικό έργο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ , Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του ν. 146/1914, Επιμέλεια ύλης : Ν. Ρόκας, Αθήνα 1996 – Ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 146/1914, σελ. 265 επ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , Τόμος 1, Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2000 , σελ. 312
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ( Sponsoring ), α΄ και β΄ έκδοση , Εκδόσεις Σάκκουλα 2002, σελ.170
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. ( σε συνεργασία με Ι. Φαρσαρώτα), σελ.620
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ, γ΄έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. δ’ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Νομική Βιβλιοθήκη, α΄ έκδοση, 2014, β’ έκδοση, 2017. γ’ έκδοση, 2023 (υπό έκδοση).

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • ΑΤRIP (Διεθνής Ένωση Διδασκόντων Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία) “International Association of the Advancement of teaching and research in Intellectual Property”.
 • Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriete industrielle).
 • Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale).
 • Διεθνής Εταιρία Συγκριτικού Δικαίου (Gesellschaft für Rechtsvergleichung).
 • Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων.
 • Ένωση Δικονομολόγων

Διδασκαλία
 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ - Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο)
 2. Τουριστικό Δίκαιο (3ο εξάμηνο)
 3. Σύγχρονα Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων (3ο εξάμηνο - Επιλογής)
 4. Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο - Επιλογής)
 5. Ασφαλιστικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο - Επιλογής)
 6. Δίκαιο Πληροφορικής (3ο εξάμηνο - Επιλογής)
Δημοσιεύσεις

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Η προστασία του δικαιούχου χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης του σήματος στο γερμανικό Δίκαιο, Αρχείο Νομολογίας 1988, σελ. 4 επ.
 • Η εναρμόνιση του δικαίου ευρεσιτεχνιών με την σύμβαση για την χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο ν. 1733/1987, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1988, σελ. 28 επ.
 • Ο θεσμός του Εμπορικού Μητρώου και τα αποτελέσματα της καταχωρίσεως του άρθρου 62 του σχεδίου εμπορικού κώδικα, Αρμενόπουλος 1988, σελ. 207 επ.
 • Η εξέλιξη του προστατευτικού σκοπού του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού στο γερμανικό δίκαιο, Αρχείο Νομολογίας 1989, σελ. 214 επ.
 • Eυθύνη παραγωγού. Σκέψεις ως προς την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 85/674 της ΕΟΚ, Αρμενόπουλος 1989, σελ. 593 επ.
 • Θεμελιώδη ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, Αρχείο Νομολογίας, 1992, σελ. 326 επ.
 • Η εναρμόνιση των νομοθεσιών περί σημάτων στα κράτη – μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νομικό Βήμα 1993, σελ. 596 επ.
 • Advertising and Consumer Protection in Greece, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1994, σελ. 195 επ.
 • Το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εμπορικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα τη διαφήμιση, ΕΕμπΔ 1999, 233 επ. = Η Διαφήμιση και οι Κώδικες Δεοντολογίας, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων, σελ. 161 επ.
 • Εμπορικοί θεσμοί στην Αρχαία Ελλάδα, Τιμ. Τόμ. Ομότιμου Καθηγητή Μ. Ραφαήλ.
 • Σύνταγμα και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Τιμ. Τόμ. Δ. Κοδοσάκη.
 • Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα, Τιμ. Τόμ. Ομότιμης Καθηγήτριας Λ. Νικολάου-Σμοκοβίτη.
 • Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, μια συνεισφορά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του πολίτη, Συνήγορος 2000, έτος 4ο, Τεύχος 17, σελ 50 επ.
 • Η Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Νομικό Περιοδικό «Συνήγορος».
 • Η επίλυση χρηματιστηριακών διαφορών με διαιτησία, Τόμος του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων, σελ. 395 επ.
 • Εξαγορά επιχείρησης και μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων, Τόμος του Συνεδρίου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 577 επ.
 • Μεταμορφώσεις της έννοιας της ανώνυμης εταιρίας – Το πρόβλημα του δημοσιονομικού ελέγχου αυτής, ΔΕΕ 2002, 381.
 • Η διαμόρφωση της ευθύνης στον όμιλο επιχειρήσεων, ΕΕμπΔ 2003, 529.
 • Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ένωσης Προστασίας Καταναλωτή, Αθήνα 2004.
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία σύμφωνα με την Οδηγία 2001/86/ΕΚ της 8.10.2001, ΕΕμπΔ 2004, σελ. 697 επ.
 • Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Τιμ. Τομ. Λ. Κοτσίρη, 2004, σελ. 951 επ.
 • Συγκριτική Διαφήμιση, Τιμ. Τόμος Καθ. Χ. Ναούμ.
 • Ασφαλιστικά μέτρα και Franchising, Τόμος του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, σελ. 352 επ.
 • Δεοντολογικά και Νομικά Θέματα στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, σελ. 993 – 1022 στον Τόμο Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Αθήνα 2004.
 • Κώδικες Δεοντολογίας στην Ιδιωτική ασφάλιση, Τόμος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.
 • Το νομικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, Πρακτκά του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών μελετών, Τρίπολη, 12-14 Μαίου 2005.
 • Διοικητικά μέτρα για την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ΔΕΕ 2008, σελ. 492επ.
 • Σύγχρονες τάσεις στον έλεγχο της κρατικής οικονομικής παρέμβασης μέσω της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού, (σε συνεργασία με Β. Καραγιάννη), ΝοΒ 2008, σελ. 3 επ.
 • Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου, 17ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων , σελ. 269 επ.
 • Οι βασικές παρεμβάσεις του ν.3604/2007 στον ν.2190/1920, Πειραϊκη Νομολογία 2008, σελ. 5 επ.
 • Ο ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία των χρηματιστηρίων και των οργανωμένων αγορών, ΝοΒ 2009, 809 επ. και τιμ. τομ. Μιχ. Σταθόπουλου, 2010, σελ. 2439
 • Σχέσεις ανώνυμης εταιρίας και διοικητικού συμβουλίου κατά τον ν. 3604/2007, τιμ. τομ. Π. Αγαλλοπούλου, 2011, σελ. 1137 επ.
 • Η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea): Δικαιοπολιτική και Νομοθετική Προσέγγιση, ΝοΒ 2011, σελ. 1465 επ. και τιμ. τομ. Ν. Ρόκα, 2012, σελ. 903 επ.
 • Η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο e- Themis, Βόλος 9-10 Μαρτίου 2012
 • Η Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Solvency II), παρέμβαση στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων: «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας», δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών Συνεδρίου σελ. 645επ., Αλεξανδρούπολη 1 – 3 Νοεμβρίου 2013.
 • Η νομολογία για τα σχέδια και υποδείγματα, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.2121/1993 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών Συνεδρίου, 2013.
 • Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο , 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-Themis και Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δίκαιο Πληροφορικής «Tech Law and Data Protection», δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών Συνεδρίου, 2013.
 • Ζητήματα Διαφήμισης στο Διαδίκτυο, Τιμητικός Τόμος Αλεξανδρίδου, 2013.
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, Ένωση Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης Τροχαίων Ατυχημάτων, «Επίκαιρα Θέματα Aσφαλιστικού, Αστικού, Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου, σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση και την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα», δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών Συνεδρίου 2013.
 • Ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος, Συνέδριο Νομική Βιβλιοθήκη « Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο», δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών Συνεδρίου 2013.
 • Η ιστορία της προστασίας του Εμπορικού Σήματος από την αρχαιότητα έως τον νέο ν. 4072/2012, Τιμητικός τόμος Κονδύλη, 2013.
 • 57) «Personal data protection in the electronic communications sector», Συνέδριο EMCSR «Civilisation at the Crossroads -Response and Responsibility of the Systems Sciences» ,Βιέννη, 22-25 Απριλίου 2014.
 • Η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Innovation Law – Δίκαιο & Καινοτομία», Αράχωβα – «Anemolia», 7-8 Φεβρουαρίου 2014 και αντίστοιχη δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου
 • Η Oδηγία 2009/138/ΕΚ για τη Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Solvency II), Τιμητικός Τόμος Κλαμαρή.
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, Τιμητικός Τόμος Καράκωστα, 2016.
 • Η ελευθερία διαμόρφωσης τιμών ως συστατικό της επιχειρηματικής ελευθερίας και τα όριά της στην ενωσιακή έννομη τάξη, ΚΑ΄ Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: Δίκαιο & Επιχειρηματικότητα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2017.
 • Η εφαρμογή του άρθρου 64Α ν. 2121/1993 έναντι των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, 2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ, Νομικά προβλήματα των διαδικτυακών συναλλαγών Ναύπλιο, 6-7 Οκτωβρίου 2017.
 • Το σύστημα ευθύνης των διοικούντων, Συνέδριο ΕΒΕΑ και ΣΔΕΕ, Η νέα νοµοθεσία (ν. 4548/2018) για τις ανώνυµες εταιρίες, 2019
 • H χρήση ψηφιακών μέσων στο εταιρικό δίκαιο – Νομοθετικές εξελίξεις στη σύσταση των εταιριών, ΝοΒ 2019.
 • Ν.4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΝοΒ 2021.
 • Το νέο δίκαιο των σημάτων- Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα»- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ, ΠειρΝ 2021.
 • Παρατηρήσεις υπό την 10223/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ΕΕμπΔ 2022 (υπό δημοσίευση).
 • Νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές, ΝοΒ 2022 (υπό δημοσίευση) = Τιμητικός Τόμος Μιχαλόπουλου (υπό έκδοση)
 • Πρόσφατες εξελίξεις στην προστασία των δικαιωμάτων των επιβατικών αεροπορικών μεταφορών. Εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ) 261/2004, Τιμητικός Τόμος Πέκκα-Οικονόμου (υπό έκδοση).

Συγγράμματα

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 • Der Schutz geographischer Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen. Systematische Darstellung des griechischen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des französischen und deutschen Rechts mit Harmonisierungsvorschlägen auf europäischer und internationaler Ebene, Verlag V. Florentz, Μόναχο , 1987
 • Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή σε Συλλογικό έργο «Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», Αθήνα – Κομοτηνή, 1988
 • Μονογραφία με τίτλο ΤΟ ΣΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα 1995
 • Συλλογικό έργο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ , Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του ν. 146/1914, Επιμέλεια ύλης : Ν. Ρόκας, Αθήνα 1996 – Ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 146/1914, σελ. 265 επ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , Τόμος 1, Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2000 , σελ. 312
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ( Sponsoring ), α΄ και β΄ έκδοση , Εκδόσεις Σάκκουλα 2002, σελ. 170
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. ( σε συνεργασία με Ι. Φαρσαρώτα), σελ.620
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ, γ΄έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. δ’ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Νομική Βιβλιοθήκη, α΄ έκδοση, 2014, β’ έκδοση, 2017, γ’ έκδοση, 2023 (υπό έκδοση).

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ